Ang Paunang Salita

Abdullatif Eduardo Arceo

Ang Paunang Salita

 

 

Sa Ngalan ng Allah, ang Pinakamahabagin, ang Pinakamaawain

 

Luwalhatiin ang Allah, ang Tagapagtaguyod at Tagapagtangkilik ng lahat ng mga nilalang!

 

Nawa’y ang kapayapaan at pagpapala ay mapasa kay Propeta Muhammad, ang Sagka sa kawing ng lahat ng mga Propeta. Nawa’y ang kapayapaan at pagpapala ay mapasakanya, sa kanyang pamilya at sa lahat ng kanyang mga Kasamahan.

 

Ang banal na Aklat o ang huling testamento na ipinada ng Allah sa buong sangkatauhan sa pamamagitan ng panghuling Propetang si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) na isinugo ng Allah para sa buong sangkatauhan ay tinatawag na Maluwalhating Qur’an o Banal na Qur’an. Ang Qur’an ay nagmula sa salitang ugat ng wikang Arabik na “qara’a” na ang ibig sabihin ay “Basahin, o Ipagsaysay, o Ipagbadya, o Ipahayag”. Sa Aklat na ito, ang pangalang Qur’an ay binanggit ng Allah nang higit sa limampung ulit. Ito lamang ang tanging Aklat sa buong sandaigdigan na binabasa o dinadalit sa panalangin araw-araw sa loob ng 24 na oras. Ang Qu’ran ay ipinahayag ng Allah sa wikang Arabik mayroon nang 1,423 taon ang nakalilipas at magpasahanggang sa ngayon ito ay nananatiling buo at hindi nasisira sa kanyang orihinal na rebelasyon. Sa sinumang nakakaunawa ng wikang Arabik, ito ay magaan sa kanya na maintindihan ang kahulugan ng Qur’an, datapuwa’t sa mga hindi nakakaunawa ng wikang ito, isang malaking sagabal na hindi nila makamit ang karunungan na ibinabahagi nito sa buong sangkatauhan.

 

Ang pagsasalin sa wikang Pilipino ay hindi nangangahulugan na ito ay isang pamalit sa orihinal na Qur’an sa wikang Arabik. Sa katotohanan, ayon na rin sa mga dakilang pantas at mag-aaral ng Qur’an, ito ay hindi maaaring maisalin, alalaong baga, hindi isang katampatan na ang salin ng Qur’an sa iba’t ibang wika ay ihalintulad o ipantay sa orihinal nito. Ang pagsasalin sa ibang wika ay isang tangka lamang na maiparating sa mga hindi nagsasalita ng wikang Arabik ang kahulugan at aral ng Qur’an at hindi nalalayon na palitan ito. Tunay namang imposible na makapagtanghal ng tunay na salin ng Qur’an maging sa anupamang wika. Ang iba’t ibang salin ng Qur’an sa ngayon sa maraming wika, kahit na nga ito ay ginawa nang masusi at nang buong pagsisikhay ng may katapatan at kaalaman ay hindi maaaring maituring na Qur’an. Ang indayog nang pagbasa ng Qur’an sa kanyang orihinal na Arabik, ang pagkakatugma ng kanyang mga saknong, ang mayaman nitong wika, ang hindi mapapantayang pagdalit nito, ang madamdaming pahayag nito na nanunuot sa kaibuturan ng puso at tumitimo sa damdamin ng sinumang nakakapakinig ay hindi kailanman magbibigay ng pag-asa na ang mga ito ay mapapanatili kung ito ay isasalin sa ibang wika. Tunay na malaki ang nawawala sa kabuuan ng Qur’an sa anumang pagsasalin.

 

Ang Arabik ay hindi lamang wika ng mga Arabe (Arabo). Ito ang wika ng Islam at ng mga Muslim. Kung mayroon mang salin ng Qur’an sa iba’t ibang wika sa ngayon na mapag-aaralan ng mga Muslim gayundin ng mga di Muslim, ito ay bilang panimula o tulong o isang paraan upang maunawaan ang Qur’an sa pasimula ng pag-aaral. Ang isang Muslim ay hindi marapat na makuntento o masiyahan na lamang sa pagbasa ng Qur’an sa saling wika, datapuwa’t isang katungkulan sa kanya na mag-aral ng Arabik upang kanyang mabasa ang huling rebelasyon ng Allah sa kanyang orihinal na kapahayagan. Ang Qur’an ay isang tunay na pinakamalaking himala noong pa mang panahong sinauna hanggang sa makabagong panahon na patuloy nating nakikita, nahihipo, nababasa, naririnig at mapapanaligan, at magpapatuloy hanggang sa katapusan ng santinakpan.

 

Sa aking layunin na maipahayag ang nilalaman ng Qur’an sa ating mga kababayan na hindi ganap na nakakaunawa ng wikang Inglis o walang kaalaman sa wikang Inglis, maliban pa nga sa Arabik, datapuwa’t nakakaunawa ng wikang Pilipino (na ang 95% nito ay Tagalog) na siya nating pambansang wika, aking pinagsikhayan na makapagsalin ng Qur’an sa wikang Pilipino. Ang naging gabay ko sa aking pagsasalin ay ang narebisang salin ng Qur’an sa wikang Inglis na sinulat ni Abdullah Yusuf Ali at ng magkatuwang na Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali at Dr. Muhammad Muhsin Khan, kasama na rito ang aking pagdulog, pagsangguni at pakikipagtulungan sa mga kapatid kong Muslim na ang inang wika ay Arabik. Bagama’t aking ibinuhos ang lahat kong pagsisikhay upang mailahad sa pinakamainam na paraan ang saling ito sa wikang Pilipino, magkagayunman, sakaling dumating sa aking mambabasa ang sandali ng anumang kalabuan, ibang pagkaunawa o maling pakahulugan, ang orihinal na teksto sa wikang Arabik ang pangwakas at mananaig.

 

Ipinagbubunyi ko ang mga papuri at pagluwalhati sa Allah dahilan sa Kanyang Kaloob at Pagpapala na maisakatuparan ko ang mithiing ito upang ito ay makatulong sa ating kapatid na Muslim gayundin sa mga di Muslim na naghahanap ng katotohanan at sa kanila na wala pang kaalaman tungkol sa Islam.

 

Aking inaasahan na sana’y nakapag-ambag ako kahit na maliit na kaalaman tungo sa pagkaunawa at patnubay sa Islam. Ang lahat ng ito ay dahil sa aking pagmamahal sa Allah, at ang Allah lamang ang nagkakaloob ng tagumpay at namamatnubay sa Tuwid na Landas.

 

 

Abdullatif Eduardo Arceo

Riyadh, Saudi Arabia

28 Ramadan 1423 (December 3, 2002)  

 

 

1
2101
تعليقات (0)