Ang Pagkilala

Abdullatif Eduardo Arceo

PAGKILALA

 

 

Alhamdulillah, sa pamamagitan ng Biyaya ng Allah at Kanyang Tulong, ang salin ng kahulugan at pagpapaliwanag ng Maluwalhating Qur’an sa wikang Pilipino (Tagalog) ay matagumpay na naisakatuparan gayundin ang pagpapalimbag nito. Ang lahat ng ito ay naisagawa dahil sa kapahintulutan ng Allah.

 

Hindi isang kalabisan na sabihin ngunit isang kakulangan naman na hindi banggitin na aking pasalamatan ang mga tao na sa isang paraan at iba pang kaparaanan ay nag-ambag ng kanilang pagtangkilik,  pagtataguyod at panghihikayat kalakip ang mga salita ng pagpapatibay ng loob upang aking maisakatuparan ang gawaing ito. Lubos ang aking pasasalamat kay Ginoong Muhammad Saleem Khan, ang ating kapatid sa pananampalataya na taga-Pakistan na siyang nagsaayos at nagdisenyo ng manuskritong ito. Ito’y dahilan sa kanyang walang sawang pagtitiyaga, pagsisikhay at paulit-ulit na pagrerebisa upang lalo pang mapaganda ang pagpapalimbag nito. Nawa’y patnubay ng Allah si Saleem sampu ng kanyang pamilya at Kanyang tanggapin sila sa Kanyang Paraiso, gayundin naman ang lahat ng mga tao at aking pamilya na naging matiyaga at sumuporta sa panahon ng aking pagsasalin nito. Hinihiling ko sa ating mambabasa na tayo ay umusal ng panalangin kasama na ang pagdalit ng Surah Al-Fatiha para sa kanilang kapakanan na nawa’y patnubayan sila ng Allah at bigyan ng mabuting buhay dito sa mundo at sa Kabilang Buhay.

 

Ang lahat ng pagpupuri at pagluwalhati ay kay Allah, ang Panginoon at Tagapagtaguyod ng lahat ng mga nilalang.

 

 

PANAWAGAN

 

 

Sa aking mga kapatid sa pananampalataya na naghahangad at humahanap ng kasiyahan at pagkalugod ng Allah, gayundin sa mga giliw na mambabasa: ang anumang mungkahi, puna at pagwawasto sa lathalaing ito na nais ninyong iparating sa akin ay lubos kong pahahalagahan. Mangyari po lamang na sumulat sa aking tirahan sa ibaba:

 

109 Anyatam, San Ildefonso, Bulacan

Philippines

 

O mag-e-mail sa “arceo101@yahoo. com

 

Ang lahat ng pagsamba at panalangin ay para lamang kay Allah, ang Tanging Nag-iisang Diyos ng lahat ng mga nilalang.

 

1
2105
تعليقات (0)