Surah 1 - Al-Fatiha (Ang Panimula)

PPLPHP - Abdulatif Arceo

Surah 1
Surat Al-Fatiha

(Ang Panimula)

 

 

 

1.              Sa Ngalan ng Allah(1), ang Pinakamahabagin, ang Pinakamaawain.

 

2.              Luwalhatiin ang Allah, ang Tagapanustos at Tagapagtangkilik  ng lahat ng mga nilalang.

 

3.              Ang Pinakamahabagin, ang Pinakamaawain.

 

4.              Ang Panginoon (o Hukom) sa Araw ng Paghatol.

 

5.              Kayo(2) lamang ang aming sinasamba, at Kayo(2) lamang ang aming hinihingan ng kalinga.

 

6.              Inyong patnubayan kami sa Matuwid na Landas,

 

7.              Sa landas ng mga ginawaran Ninyo ng Inyong(2) mga biyaya at hindi sa landas na umaani ng Inyong pagkapoot, gayundin naman ay hindi sa landas ng mga napaligaw sa patnubay.

 

 

(1) Allah, ang personal na pangalan ng Dakilang Diyos. Ang Allah ay hindi lamang Diyos ng mga Muslim bagkus Siya ang Tangi at Nag-iisang Diyos ng lahat ng mga nilalang sa buong santinakpan. Siya ay tinatawag na Eloha sa Hebreo, ang wika ni Propeta Moises (sumakanya nawa ng kapayapaan) at Elli sa Aramaik, ang wika ni Propeta Hesus (sumakanya nawa ng kapayapaan). Ang salitang Allah ay wikang Arabik. Sapagkat ang Hebreo, Aramaik at Arabik ay magkakapatid na wika, ito ay nangangahulugan lamang na ang Eloha, Elli at Allah  ay isa at magkakatulad. Bagama’t ang salitang Allah ay isinasalin (sa wikang Pilipino) na Diyos o (sa wikang Inglis) na God, ito ay hindi angkop na kahulugan at hindi naaakma sa Kanyang Kaluwalhatian. Ang salitang Allah sa wikang Arabik ay walang ganap o tuwirang kahulugan kung isasalin sa ibang wika. Ang Allah ay nangangahulugan ng Tanging Isa, na Siya ay walang kahati o katambal sa Kanyang pagka-Diyos. Siya ay hindi maaaring iugnay sa mga iba pa na pinangalanang diyos, halimbawa, ang iba ay nagsasabi na si Hesus, ang anak ni Maria ay diyos, si Buddha ay diyos, si Krisna ay diyos, atbp.. Ang salitang Allah ay hindi maaaring paramihin upang magkaroon pa ng kasama ang Allah, samakatuwid, ang Allah ay hindi maaaring iugnay sa iba pa o maging pangmaramihan. Siya ay nananatili at namamalaging Isa at Tanging Isa. Pangalawa, Siya bilang ang Allah ay walang kasarian o sex. Ang salitang diyos ay itinuturing na lalaki at nagiging pambabae kung sasalitain ng diyosa (o ng salitang Inglis na ‘god’ na maaaring maging babae bilang ‘goddess’). Ang Allah ay walang panlalaki o pambabaeng anyo sapagkat Siya ay hindi tao o hayop o katulad ng anumang nilikha. Pangatlo, ang lahat ng mga katangian at pangalan na ibinigay Niya sa Kanyang Sarili ay Kanya lamang at walang sinuman o anupaman na tinataguriang diyos ang maaaring mag-angkin ng mga katangiang ito tulad halimbawa ng Pinakamakapangyarihan, Pinakamaalam, Pinakamakatarungan, Pinakamahabagin, Pinakamapag-patawad, Pinakadakila, atbp.. Wala ng iba pa sa kalangitan at kalupaan ang maaaring mag-angkin ng gayong katangian. Ito ay para lamang sa Allah at wala ng iba. Dahil dito, bagama’t ang Allah ay maaaring maisalin sa ibang wika tulad ng diyos, die, god, deus, atbp., ang mga Muslim ay nagpapanatili nang pagtawag sa Kanyang personal at orihinal na Pangalan na Allah upang panatilihin ang tunay nitong kahulugan at upang ipatungkol lamang sa isang Dakilang Manlilikha ng lahat ng bagay.

 

(2) Ang Arabik na salita ay Iyaaka at An’amta na ang tuwirang kahulugan ay “Ikaw lamang” at “Iyo”. Minabuti kong gumamit ng “Kayo” at “Inyo” bilang paggalang sa Allah, ang Dakilang Tagapaglikha at Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Sa lahat ng mga wikang Silanganin (o Oriental) katulad ng Pilipino (Tagalog) at Arabik, ay mayroong dalawang uri ng pangmaramihan; una ay ang pangmaramihan ng bilang (plural of number) at pangalawa ay pangmaramihan ng paggalang (plural of respect). Ang pangmaramihan ng paggalang ay karaniwan na nating ginagamit bilang tanda ng kagandahang-asal at paggalang. Halimbawa, kung may isang matandang lalaki na kumatok sa ating pinto na hindi natin kakilala, tayo ay magsasabi ng: “Sino sila?” o kaya ay “Tuloy kayo”. O kung tayo ay nangungusap sa ating magulang katulad ng ating ina, halimbawa’y tulad ng: “Nanay, nakita ba ninyo ang aking sapatos?” o kaya ay “Sa inyo na ang damit na ito.” Ang sila, kayo, ninyo at inyo ay hindi nangangahulugan ng marami bagkus ay isa lamang, at samakatuwid ay pangmaramihan ng paggalang. Bagama’t katotohanan na ang Qur’an sa wikang Arabik ay gumamit din ng pangmaramihan ng paggalang, ginamit ko ang alituntuning ito sa ibang talata ng Qur’an kung ito ay naaangkop sa Allah ayon sa sarili kong  pagpapasya.

 

 

1
2106
تعليقات (0)