Ano ba ang Qur’an? Ngayon lamang namin ito narinig!

www.nouralislam.org

Ang salitang “Qur’an” ay isang ‘pangngalang makadiwa’ na may pagkakatulad sa kahulugan ng salitang qirā’ah, sapagka’t ang parehong salitang ito ay nagmula sa pandiwang qarā’a na ang ibig sabihin ay basahin o bigkasin. Gayunpaman, batay sa kasaysayan, ang terminong Qur’an ay tuwirang tumutukoy sa Aklat na inihayag ng Allah sa pamamagitan ng Kanyang Mensahero na si Angel Jibrilu kay Propeta Muhammadr nang pakaunti-pakaunti sa loob ng 23 taon.

“Sabihin mo (sa kanila O’Muhammadr); ‘Ang Ruhul Qudus (Banal na Espiritu na si Anghel Jibril) ang nagbaba ng Qur’an na ito mula sa iyong Rabb nang makatotohanan, upang maging matibay at mapatatag (ang pananampalataya) ng mga naniwala at bilang isang pamamatnubay at magandang balita sa mga yaong isinusuko ang sarili (sa Allah bilang mga Muslim).” Surah An-Nahl, 16:102

“ At katotohanan na ito ay isang rebelasyon mula sa Rabb ng al-Ālamin, na ibinaba ng ‘Ruhul Amin’ (tumutukoy kay Anghel Jibril) sa iyong puso, sa wikang Arabic, upang ikaw ay maging isang tagapagbabala. At katiyakan, ito (ang Banal na Qur’an at pagkakahayag nito kay Propeta Muhammad) ay binanggit sa mga kasulatan(i.e. sa Tawrah at sa Injeel) ng mga naunang tao.” Surah Ash-Shu’ara, 26: 192-196

Sa tuwing may magaganap na suliranin o sa tuwing nanaisin ng Allah na magbigay ng natatanging payo kay Propeta Muhammadr at sa kanyang mga Sahabāh (kasamahan), isusugo ng Allah si Anghel Jibril na may ilang bahagi ng Qur’an at pagkatapos ito ay bibigkasin niya kay Propeta Muhammadr. Na samakatuwid, ang Qur’an ay hindi inihayag nang minsanan lamang sa kumpleto nitong kabuuan, na tulad ng mga naunang Aklat ng Rebelasyon, kundi ito ay baha-bahagi na inihayag sa loob ng ilang panahon. Batid natin na si Muhammadr ay hindi marunong bumasa at sumulat kaya napakahalaga sa kanya na maisaulo niya ang bawa’t rebelasyon na ihahayag sa kanya.

Noong una, kapag binabasa ni Anghel Jibril ang ilang bahagi ng Qur’an sa kanya, sinisikap ng Propeta na bigkasin ito kaagad pagkatapos itong basahin sa kanya; salita bawa’t salita. Subali’t nang lumaon, sinabi ng Allah kay Anghel Jibril na sabihin sa Propeta na huwag ganito ang pamamaraan na gawin niya, sa halip ay pakinggan niya munang maige ang pagbibigkas ng Qur’an bago niya ito bigkasin.nang ginawa ito ng propeta, sinanhi ng Allah na magkaroon siya ng kakayahan na maalaala at maisaulo itong lahat nang walang kahirap-hirap sa kanyang panig.

Sinabi ng Allah sa Qur’an: “Huwag mong igalaw ang iyong dila upang dali-daling (matutunan) ito. Katiyakan lilikumin Namin ito at ipagkakaloob sa iyo ang kakayahan na mabigkas ito. Na kung kaya, kapag binigkas na Namin ito sa iyo (sa pamamagitan ni Anghel Jibril), ay saka mo sundan ang resaytal o paglalahad nito. Nasa sa Amin na gawin itong maliwanag (sa iyo).” Surah al-Qiyaamah, 75: 16-19

Sa tuwing makakatanggap siya ng rebelasyon mula kay Anghel Jibril ay inuutusan siya na ipasulat niya ito sa kanyang mga tagasulat batay sa tagubilin sa kanya. Kung papaano niya ito ipinasulat ay gayundin ang pagkakasa-ayos nito sa ngayon. Gayunpaman, ang Qur’an ay inihayag na tulad nang pagkakasunod-sunod na kaayusan nito sa ngayon, kundi inihayag ito nang pakaunti-pakaunti, batay sa mga pangyayari o kung nanaisin ng Allah na bigyan sila ng natatanging payo, na tulad ng nabanggit sa una. At taun-taon sa tuwing buwan ng Ramadan ay binibigkas niya ito sa harapan ni Anghel Jibril. At sa dakong huli ng kanyang buhay, bago siya pumanaw ay binigkas niya nang 2 beses ang buong Qur’an sa harapan ni Anghel Jibril.

Naibahagi ng Propeta ang buong Qur’an sa kanyang mga Sahabah bago siya namatay. Gumamit siya ng iba’t ibang pamamaraan upang makatiyak na naisaulo nila ito at naitala, na tulad nang pagkakapahayag sa kanya: Binibigkas nang malakas ang mga talata ng Qur’an sa oras ng Salah (sa Jama’ah o mga kongregasyon na mga Salah.) Sa ganitong paraan ay makakasanayan nila na naririnig ang mga bahagi ng Qur’an araw-araw.

Ang bawa’t yumayakap ng pananampalatayang Islam ay tinuturuan ng Qur’an, na kanilang ginagamit naman o isinasama sa kanilang pang-araw-araw ng pagsa-Salah. Ipinabatid din ng Propeta sa kanyang mga tagasunod na ang pinakamagaling sa kanila ay yaong pinag-aaralan at itinuturo ang Qur’an. Na kung kaya, nahihimok sila na gumawa nang higit pang pagsusumigasig upang maisaulo nila ang Qur’an at maituro sa iba.Yaong mga may kakayahan sa kanila na magsulat at magbasa ay pinagsasabihan ng Propeta na isulat ang mga iba’t ibang bahagi ng Qur’an na tulad ng pagkakapahayag nito sa kanya. Sinabi rin ng Propeta kung papaano itatala ang mga talata ng ayon sa pagkakasunod-sunod na ayos nito.

Bagama’t wala pang papel sa Arabia noon, ang mga talata ng Qur’an ay naisulat sa mga dahon ng ‘date palm’ ( o mga palmera ng datiles), sa mga lapad na bato, sa mga kahoy, o di kaya ay sa mga balat ng kahoy, sa mga pinatuyong balat ng hayop at maging sa mga buto ng tupa o mga kamelyo (yaong mga malalapad na buto na nasa balikat ng mga ito) ay pinagsusulatan din. Sa ganito, napanatili ang mga talata ng Qur’an sa mga puso ng mga mananampalataya.

Nour Al Islam

1
5196
تعليقات (0)