Tafsir Soorah al Ahqaaf (Ang Liko Likong Daan)

Tafsir Ibn Kathir

Ang Qur’an ay Kapahayagan mula kay Allah at ang Sanlibutan ay tunay na Kanyang Nilikha

Si Allah ay nagsabi na pinadala Niya ang Aklat sa Kanyang lingkod at sugo na si Muhammad. Inilarawan ni Allah ang Kanyang sarili na isang nagtataglay ng di-maarok na kaluwalhatian at nagtataglay ng sukdulang talino (Ultimate wisdom) sa Kanyang salita at gawa. Sinabi ni Allah,

“Hindi Namin nilikha ang kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito maliban sa katotohanan …”

…ibig sabihin ay ito (ang paglikha) ay hindi laro lamang at kasinungalingan.

“…at sa isang natatakdang panahon”

…ibig sabihin ay nakatakda at may tiyak na panahon at wakas na hindi madadadagdagan o mababawasan. Pagpatuloy ni Allah,

“…datapuwa’t sila na nagtatakwil sa pananampalataya ay tumatalikod sa bagay na sila ay binabalaan”

Ibig sabihin, ang mga di nananampalataya ay abala mula sa kung ano ang nilayon para kanila. Katunayan ang Allah ay nagpahayag sa kanila ng isang aklat at nagpadala sa kanila ng Sugo. Subalit sila ay mga sutil na lumalayo mula sa kanila. Nang sa gayon malalaman nila sa pagdating ng panahon ang bunga ng kanilang asal.

Pagbatikos sa mga Sumasamba sa diyos diyosan

Sinabi ni Allah,

“Ipagbadya (O Muhammad): ‘Hindi baga ninyo isinasaalang-alang yaong inyong pinanalanginan maliban pa kay Allah? Ipamalas ninyo sa akin kung ano ang kanilang nilikha sa kalupaan?’…”

Ibig sabihin, ipakita mo sa akin ang lugar na kanilang nilikha liban sa mundo.

“O sila ba ay mag bahagi (sa paglikha) sa kalangitan”

ibig sabihin ay sila ay hindi kasama sa pagmamamay-ari ng kung anupaman sa kalangitan o di kaya’y sa lupa. Ni hindi sila nagmamayari ng kahit na manipis na balat ng datiles. Ang Dominyo at Pamamahala ay tanging pag mamamay-ari ni Allah subhanahu wa taala. Papaano nangyari na sumasamba ka sa iba liban sa Kanya o nagtatambal ng pagsamba sa Kanya? Sino ang nag-gabay sa iyo nito? Sino ang nag tawag sa iyo papunta doon? Ikaw ba ay inutusan Niya na gawin ito o di kaya’y ito lamang ay iminimungkahi ng sarili ninyo (sarili ninyong haka-haka)?

Kaya’t Kanyang sinabi

“Dalhin ninyo sa Akin ang isang Aklat (na ipinahayag) nang una pa rito”

Ibig sabihin, magbigay ka ng Aklat mula sa mga Aklat ni Allah na ipinahayag sa mga propeta, nag nag-uutos sa inyo na sumamba sa mga idolong ito.

“o nang anumang latak ng karunungan na mayroon kayo”

Ibig sabihin, anupamang maliwanag na patunay na magbibigay katuwiran sa mga pamamaraan ninyo.

“kung kayo ay nagpapahayag ng katotohanan”

Ibig sabihin, wala kayong patunay para dito, ni tekstual (mula sa kapahayagan) o mula sa pangangatuwiran.

Source: Pinoy Islam

1
5618
تعليقات (0)