Hadeeth sa Araw na ito:

PLPHP

Iniulat ni Mu`adh bin Anas, Kaluguran nawa siya ng Allah, na sinabi ng Propeta, Sumakanya nawa ang kapayapaan: Sinuman ang magtimpi ng kanyang galit bagaman may taglay na lakas upang ipatupad ang kanyang galit, sa Araw ng Muling Pagkabuhay, tatawagin siya ng Allah, ang Kataas-taasan, sa unahan ng mga nilikha at pamimiliin siya sa lahat ng natatanging Birhen na kanyang gugustuhin.

 

[Iniulat ni Al-Tirmidhi]

 

__________________________________

Mga nakuhang Aral:

 

1. Kailangan ang pagtitimpi ng galit.

2. Ang pagpapatawad sa iba habang may kakayahang gumanti ay nangangahulugan ng malaking gantimpala.

3. Ang lakas at tatag ay lalabas kapag manatiling mahinahon sa mga mapanghimasok at nakakagalit na pagkakataon.
1
658
تعليقات (0)