Hadeeth sa Araw na ito:

PLPHP

Sinalaysay ni Abdullah bin Mas`ud, Kaluguran nawa siya ng Allah: Tinanong ko sa Sugo ng Allah, Sumakanya nawa ang kapayapaan:

 

Anong pinakamabuting gawain? Ang sagot niya (ang Propeta, Sumakanya nawa ang kapayapaan): Ang Salah sa takdang oras. Muli kong sinabi: Ano pa? Sinabi niya: Ang kabutihan sa mga magulang. Sinabi ko muli: Ano pa? Ang sagot niya: Ang Jihad dahil lamang sa Allah.

 

[Pinagsang-ayunan]

 

_______________________________

Mga nakuhang Aral:

 

1. Ang Salah ay Karapatan ng Allah mula sa kanyang mga alipin, ang pangalawa pagkatapos ng pagpapahayag ng pagsaksi (na walang Diyos na nararapat sambahin maliban sa Allah, at si Muhammad ang Sugo at Alipin ng Allah).

2. Ang kahalagahan ng pag-aalaga sa mga magulang ng may kabutihan, ang tungkulin na nabangit sa Hadith kasama ng Salah at Jihad.

3. Ang Jihad ang pinakamataas na uri ng pagsasakripisyo na maari nating ihandog dahil kasama dito ang karapatan ng Allah at ng tao.

1
660
تعليقات (0)