Hadeeth sa Araw na ito:

PLPHP

Iniulat ni Abu Hurairah, Kaluguran nawa siya ng Allah, na sinabi ng Propeta, Sumakanya nawa ang Kapayapaan, Nagagalak ang Allah sa asal ng kanyang mga kaibigan at ang kasiglahan ng Allah ay sabik na nakikita ang lalaking gumagawa ng masamang gawain na ipinagbabawal.

 

[Napagsang-ayunan]

 

___________________________________

Mga nakuhang Aral:

 

1. Ang paggawa ng masama ay nagdudulot ng poot ng Allah, ang Makapangyarihan.

2. Ang Hadith ay nagpaalala sa poot laban sa paggawa ng kasamaan dahil sa tindi ng poot ng Allah.

1
662
تعليقات (0)