Dua sa Araw na ito:

PLPHP

Mula sa panalangin ni Propeta Sulayman, Sumakanya nawa ang Kapayapan:

 

"O aking Panginoon! Pag-utusan Ninyo akong magkaroon ng utang na loob sa mga biyaya na Inyong ipinagkaloob sa akin at sa aking mga magulang, at sanay gumawa ako ng kabanalan na ikalulugod Ninyo, at tanggapin ako, ng kanyang Grasya, sa antas ng Kanyang mga tuwid na alipin."  

 

[Surah An-Naml, Qur’an 27:19]

1
664
تعليقات (0)