Hadeeth sa Araw na ito:

PLPHP

Iniulat ni Abu Sa`id Al-Khudri, Kaluguran nawa siya ng Allah, sinabi ng Sugo ng Allah, Sumakanya nawa ang Kapayapaan:

Ang daigdig ay berde at luritain. Pinili ka ng Allah bilang kanyang tagapangalaga nito upang maari niyang pag-aralan ang iyong mga galaw. Kayat mag-ingat sa panunukso ng mundong ito at ng babae. Ang unang pagsubok ng Banu Israel ay sa babae.

 

[Sahih Muslim]

 

______________________________________

Mga nakuhang Aral:

 

1.   Ang hadith ay tinutukoy ang panunukso ng mundong ito.

2.   Ang hadith na ito ay nagbabala sa tukso ng babae. Kailangan nating iwasan ang nagiging sanhi ng ating pagnanasa, tulad ng  pakikihalo at tingnan ang babae.

3.   Ang isang Muslim ay dapat matutu sa mga pinagdaanan ng mga naunang nasyon.

1
665
تعليقات (0)