Hadeeth sa Araw na ito:

PLPHP

Iniulat ni Abu Hurairah, Kaluguran nawa siya ng Allah, na sinabi ng Sugo ng Allah, Sumakanya nawa ang kapayapaan,: Kung sinuman ang magbigkas sa umaga at gabi sa pangungusap na ito: “Ang Kabanalan at pagpupuri ay sa Allah lamang” ng 100 beses, ay hindi dadaigin sa Araw ng Muling Pagkabuhay ng sinuman na may kaayaayang gawa maliban sa nagsabi ng parehong pangungusap o nagdagdag pa nito.

 

[Sahih by Muslim]

___________________________________
Mga nakuhang Aral:

 

1. Mainam kung makasanayang bigkasin bilang pag-aalala sa Allah.

2. Maaring bigkasin anumang oras. Subalit kaaya-ayang bigkasin ito sa umaga at gabi bilang pag-aalala sa Allah upang simulan at tapusin ang araw at gabi ng pagsamba. Ito ay magiging kabayaran sa mga maliliit na kasalanan na maaring ninyong nagawa sa araw at gabi.

1
668
تعليقات (0)