Ayah sa Araw na ito:

PLPHP

"O aming Panginoon! Ikaw ang nakaaalam sa aming inililihim at sinasabi: Sapagkat walang lihim sa Allah, maging sa daigdig na ito o sa paraiso.”


[Surah Ibrahim, Quran 14:38]

1
669
تعليقات (0)