Ayah sa Araw na ito:

PLPHP

Hindi naming nilikha ang kalangitan, ang kalupaan, at lahat ng nasa pagitan nito, lamang ay may katapusan. At ang Oras ay sadyang darating (kapag itoy malinaw na). Kayat patawarin (ang pagkakamali ng tao) ng walang hanggang pagpapatawad.

 

Sapagkat ang katotohan ang Panginoon ang may Tagapaglikha, Nakababatid ang lahat ng bagay.

[Surah Al-Hijr ,Quran 15:85-86]

1
671
تعليقات (0)