Hadeeth sa Araw na ito:

PLPHP

Si Abu Bakr As-Siddiq, Kaluguran nawa siya ng Allah, ang nagsabi: Noong ang Sugo ng Allah, Sumakanya nawa ang kapayapaan, at ako ay nasa Yungib ng Thaur at nakita ko ang paa ng politiyismo (taong nagkakaroon ng kaakibat ng pagsamba sa Allah) sa bukana ng yungib (sa panahon ng pangibang bayan), Aking (Omar) sinabi: O Sugo ng Allah! Kung isa ang titingin sa kanilang paanan, makikita niya tayo. Sinabi niya (Muhammad): O Abu Bakr! Ano ang palagay mo sa dalawang magkasama na ang pangatlo ay ang Allah?

 

[Reported by Al-Bukhari and Muslim]

________________________________________
Mga nakuhang Aral:

 

1. Ang Hadith ay tumutukoy sa katotohanan na labis ang pagmamahal ni Abu Bakr kay Propeta Muhammad, Sumakanya nawa ang kapayapaan, at nangangamba na ang mga kaaway ay sasaktan siya.

2. Ang isang Muslim ay dapat may pagtitiwala sa Allah at pananalig sa Kanyang tulong at pag-aaruga. 
1
672
تعليقات (0)