Hadeeth sa Araw na ito:

PLPHP

Iniulat ni Abu Dharr, Kaluguran nawa siya ng Allah, na sinalaysay ng Propeta, Sumakanya nawa ang kapayapaan, na ang Allah, ang Kataas-tasan at Maluwalhati ay nagsabi:

 

Aking mga Alipin, ipinagbawal ko ang pang-aapi sa akin at ipinagbabawal ko rin sa inyo, kayat huwag gumawa ng pang-aapi laban sa isat isa. Aking mga Alipin, lahat kayo ay may pananagutan na gumawa ng pagkakasala maliban sa Aking binigyan ng patnubay sa tuwid na landas, kayat hanapin ang tuwid na patnubay mula sa Akin, upang Aking pamatnubayan kayo sa tuwid na landas.

 

[Sahih Muslim]

 

_______________________________________
Mga nakuhang Aral:


1. Ang Pang-aapi ay isa sa pinakamasamang kasalanan ng may matinding parusa sa Araw ng   Paghuhukom.

2. Tayo ay narararapat humingi ng pagpapatnubay sapagkat ang pagpapatnubay ay nagmumula sa Allah lamang.

1
674
تعليقات (0)