Ayah sa Araw na ito:

PLPHP

At katotohanan itong (Quran) ay ang siyang suliranin para sa mga hindi naniniwala (sa Araw ng Muling Pagkabuhay). At katunayan, itong (Quran) ay ang ganap na katotohanan ng may katiyakan. Kayat purihin ang Ngalan ng Panginoon, ang Kataas-taasan.

 

 

[Surah Al-Haqqah, Quran 69:50-52]

1
676
تعليقات (0)