Hadeeth sa Araw na ito:

PLPHP

Isinalaysay ni Abdullah, Kaluguran nawa siya ng Allah:

 

Ang pinaka-magandang pananalita ay ang Aklat ng Allah, ang Quran, at ang pinakamahusay na pamamaraan ay ang pamamaraan o Sunnah ng Propeta Muhammad, Sumakanya nawa ang kapayapaan, ang ang pinakamasamang bagay ay ang mga paglihis sa tuwid na landas (ang mga bagay na bago o likha lamang at idinagdag sa pananampalataya); at kung anuman ang naipangako sa iyo ay tiyak na darating at lilipas, at hindi mo ito matatakasan.


[Sahih Bukhari Volume 9, Book 92, Number 382]
1
677
تعليقات (0)