Hadeeth sa Araw na ito:

PLPHP

Iniulat ni Abu Hurairah, Kaluguran nawa siya ng Allah, na sinabi ng Propeta ng Allah, Sumakanya nawa ang kapayapaan:

 

Ang pinakamaabalang Salah para sa mga mapagkunwari ay ang salah sa madaling araw (Fajr) at ang salah sa gabi (Isha’a). Kung kanila lamang batid ang biyayang dulot nito, pupunta sila kahit na sila’y gumagapang.

 

[Pinagsang-ayunan]

______________________________________
Mga nakuhang Aral:

 

1.  Ang pinakamaabalang Salah para sa mga mapagkunwari ay ang salah sa madaling araw (Fajr) at ang salah sa gabi (Isha’a).

2. Ito’y nababatay sa katotohanan na ang Salat Al-Fajr at Isha’a ay mahirap isagawang pagpapakita lamang, na isang katangian ng mga mapagbalatkayo.

3. Ang Hadith ay nagbigay babala ng pagwalangbahala sa pagsasagawa sa mga Salat na ito upang maiwasan na maging katulad ng mga mapagbalatkayo.

1
682
تعليقات (0)