Ayah sa Araw na ito:

PLPHP

“Walang mabuti maliban sa nagmumula sa Allah; at kapg tayo’y nakakaranas ng kapighatian, sa Kanya kami dadaing. Ngunit kapag Kanyang pinawi ang inyong kapighatian, pagmasdan! Ang ilan sa inyo ay nagkakaroon ng kaakibat sa pagsamba sa kanilang Panginoon.”

1
683
تعليقات (0)