Hadeeth sa Araw na ito:

PLPHP

Iniulat ni Abdullah bin `Abbas, Kaluguran nawa siya ng Allah, na ang Sugo ng Allah, Sumakanya nwa ang kapayapaan, na nakakita ng lalaking may suot na gintong singsing sa kanyang daliri. Kanyang (Propeta) hinubad ito at itinapon at sinabi: “Kung sinuman sa inyo ang naglalayon na tutungo sa apoy, ipasuot ninyo ito (singsing ng into) sa kanyang kamay.

 

[Sahih Muslim]

_________________________________________
Mga nakuhang Aral:
 

1. Ang pagsuot ng gintong singsing ay ipinagbabawal at kabilang ito sa mabibigat na kasalanan.

1
688
تعليقات (0)