Ayah sa Araw na ito:

PLPHP

Tuparin ang mga nagawang Kasunduan ng Allah, at huwag sirain ang inyong mga sumpa pagkatapos ninyong pinatotohanan ito, katunayan ginawa mong saksi ang Allah, sapagkat ang Allah ang higit na Nakaaalam.

 

Surah An-Nahl

1
689
تعليقات (0)