Hadeeth sa Araw na ito:

PLPHP

Iniulat ni Abu Hurairah, Kaluguran nawa siya ng Allah, Sinabi ng Propeta, Sumakanya nawa ang kapayapaan:

 

May tatlong uri ng tao ang hindi kakausapin at pangangalagaan ng Allah sa Araw ng Muling Pagkabuhay:

 

1. Ang taong manumpa na siya ay inalok sa kanyang paninda ng higit na mataas ang halaga kaysa iniaalok ngayon.

2. Ang taong nanumpa pagkatapos ng Salat Al-Asir upang pagsamantalahan ang pag-aari ng ibang Muslim.

3. Ang taong ipinagbabawal ang paggamit ng dumadaloy na tubig. Sa ganitong tao, sasabihin ng Allah sa Araw ng Muling Pagkabuhay, “sa araw na ito hindi kita pagkakalooban ng Aking biyaya dahil ipinagbawal mo ang dumadaloy na tubig na hindi likha ng inyong mga kamay.”

 

[Sahih Bukhari Volume 9, Book 93, Number 538] 

[Sahih Bukhari Volume 9, Book 93, Number 538]
1
691
تعليقات (0)