Dua sa Araw na ito:

PLPHP

"O Allah, Tagapagpahayag ng Aklat, Tagapamahagi sa mga ulap, Tagapaglupig sa mga kawan, ilagay ang aming kaaway sa gambala at kaguluhan.”

 

[Sahih Al-Bukhari at Sahih Muslim]

_______________________________________
Mga nakuhang Aral:


1.  Ang panalanging ito ay binigikas sa oras ng pagkapagod.

2. Ang tao ay nararapat magpakupkop sa Allah, manalangin sa Kanya pagkatapos talikuran ang pagkakasala at ang taos-pusong pagsisisi.

1
692
تعليقات (0)