Hadeeth sa Araw na ito:

PLPHP

Iniulat ni Anas, Kaluguran nawa ang kapayapaan, na sinabi ng Sugo ng Allah, Sumakanya nawa ang kapayapaan:

 

Tulungan mo ang iyong kapatid maging siya man ay ang siyang nang-aapi o siya ang inaapi. Tinanong ng isang lalaki: O Sugo ng Allah! Maari ko siyang tulungan kung siya ang inaapi, pero papano ko siya tutulongan kung siya ang nang-aapi? Sinabi niya: "Pigilan mo siya sa paggawa ng pangaapi at iyan ang tulong mo sa kanya.

 

[Sahih Al-Bukhari]

____________________________________________
Mga nakuhang Aral:

1. Ang Propeta, Sumakanya nawa ang kapayapaan, ay nagbigay ng mahusay na pagpapaliwanag sa "Pagtulong sa inyong kapatid maging siya man ay ang mang-aapi o ang inaapi." Sa Islam itoy nakakatulong at hindi nakakasira sa moralidad.”

2. Ang Hadith ay hinihikayat ang mga Muslim na maging aktibo sa pagtulong sa taong laban sa pang-aapi.

1
693
تعليقات (0)