Hadeeth sa Araw na ito:

PLPHP

Iniulat ni Abu Dhar, Kaluguran nawa siya ng Allah, na sinabi ng Sugo ng Allah, Sumakanya nawa ang kapayapaan:

 

"Habang ako ay nasa Makkah at ang bubungan ng aking bahay ay nakabukas at bumaba si Anghel Gabriel, binuksan ang aking dibdib at hinugasan ito ng Zam-zam na tubig. Pagkatapos ay nagdala siya ng ginintuang bandeha na puno ng kaalaman at paniniwala, at ibinuhus ito sa kanyang dibdib, pagkatapos ay isinara ito. Pagkatapos ay kinuha niya ang aking kamay at itinaas ako sa pinakamalapit na kalangitan, nang marating ko ang pinaka malapit na kalangitan, sinabi ni Gabriel sa tagapangasiwa sa tarangkahan ng langit, buksan ang tarangkahan. Tinanong ng tagapangasiwa sa tarangkahan ng langit, Sino sila? Sinabi ni Gabriel: Si Gabriel. Tinanong siya ulit, Mayroon ka bang kasama? Sinabi ni Gabriel: Oo, kasama ko si Muhammad. Kanyang tinanong, Tinawagan ba siya? Sinabi ni Gabriel: Oo. Binuksan ang tarangkahan at pumasok kami sa pinakamalapit na langit at doon nakita naming ang isang lalaking nakaupo kasama ng ibang tao sa kanyang kaliwat kanan. Nang tumingin siya sa kanyang kanan, tumawa siya at ng tumingin siya sa kanyang kaliwa, siya ay nalungkot. At kanyang sinabi, Maligayang pagdating! O matuwid na Propeta at matuwid na anak. Tinanong ko si Gabriel, sino siya? Ang sagot niya, Siya si Adam at ang mga tao sa kanyang kaliwat kanan ay ang kanyang inanak. Ang mga tao sa kanyang kanan ay yaong sa Paraiso at ang kanyang kaliwa ay mga tao sa Impiyerno at nang tumingin siya sa kanyang kanan, tumawa siya at ng tumingin siya sa kanyang kaliwa, siya ay nalungkot.

 

At tumaas kami hanggang sa marating ang pangalawang kalangitan at sinabi ni Gabriel sa tagapangasiwa sa tarangkahan ng langit. Buksan ang tarangkahan. Sinabi ng tagapangasiwa sa kanya tulad ng sinabi ng tagapangasiwa ng unang kalangitan at binuksan niya ang tarangkahan. Sinabi ni Anas: "Idinagdag ni Abu Dhar na ang Propeta ay nakatagpo sina Adam, Idris, Moses, Hesus at Abraham, hindi binanggit ni Abu Dhar kung saang kalangitan niya (Propeta) nakatagpo sila ngunit nasabi na nakatagpo niya si Adam sa pinakamalapit ng kalangitan at si Abraham sa ika-anim na kalangitan. Sinabi ni Anas, "Nang si Gabriel at ang Propeta ay nadaanan si Idris, sinabi niya, Maligayang pagdating! O matuwid na Propeta at matuwid na kapatid. Tinanong ng Propeta, Sino siya? Sinagot ni Gabriel, siya si Idris." Dagdag ng Propeta, "Nadaanan ko si Moses at sinabi niya, Maligayang pagdating! O matuwid na Propeta at matuwid na kapatid. Tinanong ko si Gabriel kung sino siya? Sinagot ni Gabriel, Siya si Moses. At nadaan ko si Hesus at sinabi niya, Maligayang pagdating! O matuwid na kapatid at matuwid na Propeta. Tinanong ko kung sino siya? Sinagot ni Gabriel, Siya si Hesus.

 

Pagkatapos nadaanan ko si Abraham at sinabi niya, Maligayang pagdating! O matuwid na Propeta at matuwid na anak. Tinanong ko si Gabriel kung sino siya? Sinagot ni Abraham, Siya si Abraham. Sinabi ng Propeta, "Tumaas kami ni Gabriel sa lugar na aking naririnig ang tunog ng panulat." Si Ibn Hazm at Anas bin Malik ang nagsabi: Sinabi ng Propeta, "At ipinag-uutos ng Allah ang limampung ulit ng Salah para sa aking mga tagasunod at nang pabalik ako na dala ang ipinaguutos ng Allah, nadaanan ko si Moses na nagtanong sa akin, Kung ano ang ipinag-uutos ng Allah sa iyon mga tagasunod? Ang isinagot ko: Ipinag-uutos ang limampung ulit na Salah sa isang araw sa kanila. Sinabi ni Moses, Bumalik ka sa iyong Panginoon at humingi ng bawas dahil ang iyon mga tagasunod ay hindi magagampanan ito. Kayat bumalik ako sa Allah upang hinging bawasan ito, at Kanyang binawasan ng kalahati (25). Nang nadaanan ko ulit sa Mose at sinabi sa kanya ang tungkol dito, sianbi niya, Bumalik ka sa iyong Panginoon sapagkat hindi ito magagampanan ng iyong mga tagasunod. Kayat bumalik muli ako sa Allah upang humingi ng bawas at binawasan ito ng kalahati. Muli kong nadaanan si Moses at sinabi ang tungkol dito. Bumalik sa iyong Panginoon at humingi ng bawas sapagkat hindi ito magagampanan ng iyong mga tagasunod. Ako ay bumalik sa Allah at sinabi niya: "Ito ang limang ulit na Salah sa isang araw subalit ito ay katumbas ng limampu sa gantimpala dahil ang aking mga salita ay hindi mababago. Bumalik ako kay Moses at sinabing bumalik muli ako sa aking panginoon. Ang aking sagot, Ngayon nahihiya akong humingi muli ng bawas sa aking Panginoon. Pagkatapos isinama muli ako ni Gabriel hanggang sa marating naming ang Sidrat-il-Muntana (Lote tree) na nabalot ng mga kulay, hindi mailarawan. Pagkatapos ay tinanggap ako sa Paraiso at nakatagpu ako ng maliit na dampa o pader na yari sa perlas na ang lupa ay musk."

 

[Sahih Bukhari Volume 1, Book 8, Number 345]

1
696
تعليقات (0)