Hadeeth sa Araw na ito:

PLPHP

Iniulat ni Abu Hurairah, Kaluguran nawa siya ng Allah, na sinabi ng Sugo ng Allah, Sumakanya nawa ang kapayapaan:

 

Sa tuwing umaga, bababa ang dalawang anghel. Isa sa kanila ang magsabi: O Allah! Pagkalooban mo ng marami pang biyaya ang mga nagbibigay sa kawanggawa, at ang isa ay magsasabi: O Allah! Wasakin mo ang yaman ng sinumang gahaman at hindi nagbibigay sa kawanggwa.

 

[Pinagsangayunan]

 

_____________________________________

Mga nakuhang Aral:


1. Hinihimok ang mga Muslim na magbigay sa kawanggawa.

2. Ipinaalala ng Allah sa mga Muslim ang malaking gantimpalang na naghihintay sa pagbibigay sa  kawanggawa.

 

1
698
تعليقات (0)