Ayah sa Araw na ito:

PLPHP

Magkagayon (upang maging ganap ang Aking Biyaya sa inyo), Nagpadala kami sa inyo ng Sugo (Muhammad, Sumakanya nawa ang kapayapaan) na nagmula sa inyo, na binibigkas sa inyo ang Aming mga Talata (ang Qur’an) upang kayo’y patnubayan. At tuturuan sa Aklat (Qur’an) at ang Hikmah (i.e. Sunnah, Shari’ah), at tuturuan kayo sa mga bagay na dati ninyong hindi nalalaman.

 

Kaya’t alalahanin Ako (sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Salah, Pagpupuri, atp) at alalahanin ko kayo. Magpasalamat sa Akin (sa mga biyayang ipinagkaloob ko sa inyo) at tanawin ang mga utang na loob sa Akin.

 

[Surah Al-Baqarah, Qur’an 2:151-152]

1
703
تعليقات (0)