Hadeeth sa Araw na ito:

PLPHP

Iniulat ni Mu’ad bin Jabal, Kaluguran nawa siya ng Allah, na sinabi ng Sugo ng Allah, Sumakanya nawa ang kapayapaan:

 

“Walang ibang gagawin ang isang tao na umaasa na magliligtas sa kanya mula sa parusa ng Allah, maliban sa pag-alala at pagbanggit sa pangalan ng Allah (Dhikr).”

 

[Iniulat ni Ibn Abu Shaiba at At-Tabarani at may “Hasan” ang mga nag-uulat]

1
704
تعليقات (0)