Dua sa Araw na ito:

PLPHP

“Aming Panginoon! Huwag po Ninyo kaming parusahan sa aming mga pagkakamali dahil lamang sa aming pagkalimot. Aming Panginoon! Huwag po Ninyo kaming bigyan ng gambala na katulad ng nangyari sa mga nauna sa amin. Aming Panginoon! Huwag po ninyo kaming bigyan ng suliranin na hihigit sa aming kakayahang tiisin. Linisin mo ang aming mga kasalanan, at patawarin ang aming mga pagkakasala. Kahabagan mo kami. Ikaw ang aming Tagapagtanggol, tulungan mo kami laban sa mga sumasalungat sa Pananampalataya.”

 

[Surah Al-Baqarah, Qur’an 2:286]

1
706
تعليقات (0)