Ayah sa Araw na ito:

PLPHP

Sa Ngalan Ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

Hindi ba Namin binuksan ang kanyang dibdib?

At tinanggal mula dito ang pasanin.

Na naging pabigat sa kanyang likod?

Upang purihin ang iyong Katanyagan?

Katotohanan, sa bawat kahirapan ay may kaginhawaan:

Tunay, sa bawat kahirapan ay may kaginhawaan.

 

[Surah Al-Sharh, Qur’an 94:1-6]

1
710
تعليقات (0)