Hadeeth sa Araw na ito:

PLPHP

Iniulat ni Abu Masud, Kaluguran nawa siya ng Allah, na sinabi ng Sugo ng Allah, Sumakanya nawa ang kapayapaan:

 

"Kung sinuman ang gumasto para sa kanyang pamilya na naghahangad ng gantimpala mula sa Allah, itoy nabibilang sa kanya na kawanggawa."

 

[Sahih Al-Bukhari at Sahih Muslim]

______________________________________
Mga nakuhang Aral:

 

1. Ang asawang lalaki ay ginagantimpalaan sa mga ginagastung pera sa kanyang asawa.

2. Hinihimuk ng Islam at ang kanyang tagasunod na itaguyod ang kanilang asawa at mga anak.

1
714
تعليقات (0)