Hadeeth sa Araw na ito:

PLPHP

Iniulat Abu Hurairah, Kaluguran nawa siya ng Allah, na sinabi ng Sugo ng Allah, Sumakanya nawa ang kapayapaan:

 

"Kapag minahal ng Allah ang isang Alipin, tatawagin Niya si Gabriel at sasabihin: Tunay na mahal kita, kayat mahalin mo ako, at minahal siya ni Gabriel. Pagkatapos ay gagawa siya ng pagpapahayag sa langit. Ang mga anghel din ay simulang mahalin siya at karangalan ang sa kanya sa daigdig."

 

[Sahih Al-Bukhari at Sahih Muslim]

 

________________________________________

Mga nakuhang Aral:

 

1.   Ang Muslim ay nararapat gawin ang buo niya makakaya na gumawa ng mabuting gawain at iwasan sa pagkakasala upang mahalin siya ng Allah.

1
717
تعليقات (0)