Ayah sa Araw na ito:

PLPHP

At ito ang Aklat na Aming ipinadala na may dalang biyaya at pinatotohanan ang mga kapahayagang nauna sa amin, upang kanyang bigyang babala ang Ina ng Lungsod at lahat ng nasa paligid niya. Sa lahat ng naniniwala sa Kabilang Buhay, maniwala sa Aklat na ito, at sila ang tapat sa pagsasagawa sa kanilang Salah.

1
718
تعليقات (0)