Hadeeth sa Araw na ito:

PLPHP

Iniulat ni Abu Hurairah, Kaluguran nawa siya ng Allah, na sinabi ng Propeta, Sumakanya nawa ang kapayapaan:

 

"Sa mga magkaisang magtipon sa Tahanan ng Allah (Mosque) na binibigkas ang Aklat ng Allah at nagtuturuan sa bawat isa, bababa ang diwa at habag na siyang babalot sa kanila at ang mga anghel ay magtipon-tipon sa nila at silay babanggitin ng Allah kasama ang mga nasa paligid nila."


[Sahih Muslim]

________________________________________
Mga Nakuhang Aral:


1. Ang ipinahayag ng Hadith ang kahalagahan ng Masjid.

2. Tinukoy ng Hadith ang kabutihan ng pagtitipon sa mga Masjid sa pagbibigkas sa Quran.

3. Ang mga Muslim ay hinihimok na hanapin ang biyaya ng Allah sa mga magagandang lugar at panahon.

1
720
تعليقات (0)