Ayah sa Araw na ito:

PLPHP

Sabihin: "O tao! Ipinadala ako sa inyong lahat bilang Sugo ng Allah, sa Kanya ang pagmamay-ari ng kalangitan at ng kalupaan. Walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Siya ang nagbigay ng buhay at ng kamatayan. Kayat maniwala sa Allah at ang Kanyang Sugo, ang hindi marunong at sumulat na Propeta na naniniwala sa Allah at ang Kanyang mga "Salita": Sundin Siya upang kayoy Kanyang patnubayan."

1
721
تعليقات (0)