Hadeeth sa Araw na ito:

PLPHP

Iniulat ni Khaulah Al-Ansariyah, Kaluguran nawa siya ng Allah, na narinig niya na sinasabi ng Propeta ng Allah, Sumakanya nawa ang kapayapaan:

 

Maraming tao ang ginangamit ang yaman at ari-arian ng Allah ng hindi tama. Sa kanila ang Impeyerno sa Araw ng Paghuhukom.

 

[Sahih Al-Bukhari]

_____________________________________________
Mga Nakuhang Aral:

1. Ang pera ng publiko ay hindi maaring gamitin sa pansariling kapakanan. Ang paglabag sa pera ng publiko ay isa sa mga mabibigat na kasalanan na may matinding parusa sa Kabilang Buhay.

2. Ang Islam ay ginagawa ang lahat upang pangalagaan at ipagtanggol ang pera at ang mga ari-arian ng publiko.

1
723
تعليقات (0)