Hadeeth sa Araw na ito:

PLPHP

Si Abu Bakr A-Siddiq, Kaluguran nawa siya ng Allah, ang nagsabi: Noon gang Sugo ng Allah, Sumakanya nawa ang kapayapaan, at ako ay nasa Yungib ng Thaur at nakita ko ang paa ng isang sumasamba ng maliban sa Allah sa bukana ng yungib (sa panahon ng pangibang bayan), Aking (Omar) sinabi: O Sugo g Allah! Kung isa ang titingin sa kanilang paanan, makikita niya tayo. Sinabi niya (Muhammad): O Abu Bakr! Ang palagay mo sa dalawang magkasama na ang pangatlo ay ang Allah?

 

[Reported by Al-Bukhari and Muslim]

________________________________________
Mga nakuhang Aral:

 

1. Ang Hadith ay tumutukoy sa katotohanan na labis ang pagmamahal ni Abu Bakr kay Propeta Muhammad, Sumakanya nawa ang kapayapaan, at nangangamba na ang mga kaaway sasaktan siya.

2. Ang isang Muslim ay dapat may pagtitiwala sa Allah at nananalig sa Kanyang tulong at pag-aaruga. 

1
726
تعليقات (0)