Hadeeth sa Araw na ito:

PLPHP

Iniulat ni Abu Hurairah, Kaluguran nawa siya ng Allah, na sinabi ng Propeta ng Allah, Sumakanya nawa ang kapayapaan:

 

Kung inyo lamang nalalaman ang kabutihan na naparoroon sa “Adhan” (ang pagtawag sa Salah) at sa unang hanay, at hindi nila makukuha ang pagkakataong ito maliban sa sa pakikipag-unahan, kanila sanang ginawa ito. At kapag kanilang napag-alaman ang kagandahan ng makakasama sa Salah sa unang Takbir, sila sana’y nagpaligsahan sa bawat isa. At kung kanilang mapag-alaman ang kagandahan ng Salat Al-I’sha (night) at ang Salat Al-Fajr (dawn), tiyak na sila’y dumating kahit na sila’y gumagapang.

 

[Pinagsang-ayunan]


_______________________________
Mga Nakuhang Aral:

1.  Ang Hadith na ito ay nagtuturo na himukin ang mga Muslims upang gawin ang “Adhan” (tawag sa Salah) sapagkat ito ay bumubuo sa ritwal ng Islam. Ang gantimpala ng nagsagawa ng adhan ay sagana.

2.  Pinipili ang mga nasa unang hanay ng mga sumsamba dahil kabilang sila sa mga maagang dumating.

3.  Ang Salah sa congregasyon at ang pagpunta ng maaga dito ay may malaking kahalagahan.

4. Ang Salah sa gabi at umaga ay mahalagang isagawa sa congregasyon sa mga Masjid sapagkat ito ang nagpapatotoo sa katibayan ng pagiging tapat sa Allah. Subalit ang mga ito ay pinaka-mabigat sa mga nagbabalatkayo.

1
729
تعليقات (0)