Ayah sa Araw na ito:

PLPHP

Tunay Aming ipinadala siya sa Katotohanan, bilang tagpaghatid ng magandang balita at tagapagbigay ng babala. At walang mga henerasyon na lumipas na walang naisugong tagapagbigay ng babala na nagmumula sa kanila.

 

At kapag siya’y kanilang tatanggihan, ganoon din ang kanyang mga sinundang sugo, na dumating ang kanilang Sugo ng may “Malinaw na Tanda,” Ang Banal na Kasulatan at ang Aklat ng Patnubay.

1
730
تعليقات (0)