Hadeeth sa Araw na ito:

PLPHP

Iniulat ni  Abu Qatadah, Kaluguran naw siya ng Allah, na narinig niyang sinabi ng Sugo ng Allah, Sumakanya nwa ang kapayapaan:

 

Ang mga taong gustong iligtas ng Allah mula sa mga masasamang pangyayari sa Araw ng Muling Pagkabuhay, ay nararapat magbigay ng pagpapaliban sa mga naka-utang at magbigay ng pagbabawas sa panahon ng paghihikahos.

                                                                      

[Sahih Muslim]

_________________________________

Mga Nakuhang Aral:

 

1.   Dapat tayong maging mahabagin sa mga naka-utang; maaring niyang ipagpaliban ang pagbabayad o patawarin siya sa kanuang pagkakautang.

2.   Ang mapagpaubayang nagpautang ay may malaking kahalagahan at masaganang gantimpala. Kapag kanyang pinatawad ang nakakautang, patatawarin rin ng Allah ang kanyang mga pagkakasala at tatanggapin siya sa Paraiso.

 
1
732
تعليقات (0)