Dua sa Araw na ito:

PLPHP

“Aming Panginoon! Gawin mong ganap ang Ilaw para sa amin, at bigyan mo kami ng kapatawaran, sapagkat Ikaw ang siyang nag-aangkin ng ganap na Kapangyarihan sa lahat ng bagay.

 

[Surah Al-Tahrim, Qur’an 66:8]

1
734
تعليقات (0)