Hadeeth sa Araw na ito:

PLPHP

Iniulat ni Jabir bin `Abdullah, Kaluguran nawa siya ng Allah, na sinabi ng Sugo ng Allah, Sumakanya nawa ang kapayapaan:

 

Kahabagan ng Allah ang taong may mabuting asal sa pagbibinta, pagbili at humingi ng kabayaran sa mga pautang.


[Sahih Al-Bukhari]


__________________________________
Mga Nakuhang Aral:

 

1.       Mainam ang pagpapaubaya sa pagbili at pagbinta. Kanais-nais na ang nagbibinta at ang bumibili ay gumawa ng mga bagay na ikasasaya ng bawat isa sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga bagay na maaring ikagagalit ng sino man sa kanila.

2.       Maging mapagpaubaya sa paghingi ng kabayaran sa kanayng mga pautang, at kanais-nais na patawarin ang bahagi nito.

1
735
تعليقات (0)