Ayah sa Araw na ito:

PLPHP

Kapag sila’y tumaliwas, Hindi Namin siya ipinadala bilang bantay sa kanila. Ang kanayng tungkulin ay upang ipalaganap ang Mensahe. At katunayan, kapag Aming ibigay sa tao ang lasa ng Habag na mula sa Amin, siya ay magdiwang, ngunit kapag ilang masamang pangyayari ang naganap sa kanya, bilang kaparusahan sa mga pagkakasalang ginawa ng kanyang mga kamay, sadyang ang tao ay walang utang na loob!

1
736
تعليقات (0)