Hadeeth sa Araw na ito:

PLPHP

Iniulat ni Anas, Kaluguran nawa siya ng Allah, na sinabi ng Sugo ng Allah, Sumakanya nawa ang kapayapaan:

 

Walang maaring magnais mamatay dahil sa anumang kasawiang palad na dumating sa kanay. Ngunit hindi niya maiwasan ito, sabihin niyang: O Allah, panatilihin mo akong buhay hanggang sa ito’y nakabubuti sa akin, at ibigay mo sa akin ang kamatayan kung ito’y nakabubuti sa akin.


[Sahih Al-Bukhari at Sahih Muslim]


________________________________________
Mga Nakuhang Aral:

 

1.   Nararapat sa isang Muslim na gamitin ang buhay na ito na gumawa ng mabubuting gawain sa abot bg kanayang makakaya. Hindi kanais-nais sa isang Muslim na gustohing mamatay dahil sa kasawiang-palad na dumating sa kanya, sapagkat ito ay isang pagpapahayag ng kawalan ng kasiyahan sa kagustuhan o takda ng Allah.

2.   Hindi alam ng tao kung saan nakatago ang kabutihan. Kaya’t ipaubaya sa Allah ang ating kahihinatnan at umasa sa kanya.    Kahit na ang isang Muslim ay nais mamatay, dapat siyang manalangin sa Allah ng katulad ng itinuro ng Propeta sa atin.

1
738
تعليقات (0)