Hadeeth sa Araw na ito:

PLPHP

Iniulat ni Ibn `Abbas, Kaluguran nawa siya ng Allah, na kapag ang Propeta ng Allah, Sumakanya nawa ang kapayapaan, ay may suliranin malimit niyang binibigkas ang mga sumusunod:

 

Walang ibang nararapat sambahin maliban sa Allah, ang walang katulad, ang Mabini. Walang ibang Diyos maliban sa Allah lamang, ang Panginoon ng Makangyarihang Trono. Walang ibang Diyos maliban sa Allah lamang, ang Diyos ng Kalangitan at ng Kalupaan, at Panginoon ng Dakilang Kataas-taasang Kapangyarihan.

 

[Sahih Al-Bukhari at Sahih Muslim]

 

__________________________________________________
Mga Nakuhang Aral:

 

1.   Ang pamamaraan ng pagkakaroon ng kaginhawaan mula sa kapighatian at kasawian ay ang mangumpisal o ipagtapat ito sa  Allah at ang palagiang pag-aaala at pagpupuri sa Allah.

1
740
تعليقات (0)