Hadeeth sa Araw na ito:

PLPHP

Iniulat ni Abu Hurairah, Kaluguran nawa siya ng Allah, na sinabi ng Sogo ng Allah, Sumakanya nawa ang kapayapaan:

 

Ang panalangin ng bawat’t isa sa inyo ay maipagkakaloob kapag hindi niya hilingin ang tugon nito ng madalian: Humiling ako sa Panginoon subalit hindi niya ipinagkaloob.


[Sahih Al-Bukhari at Sahih Muslim]


__________________________________________
Mga Nakuhang Aral:


1. Kanais-nais na ang Muslim ay manalangin sa kanyang Panginoon sa pagkamit ng kabutihan.

2. Ang Allah lamang ang Siyang tutugon sa panalangin ng Kanyang mga Alipin.

3. Ang Hadith ay tumutukoy sa panganib na naghihintay sa pagtalikod sa panalangin.

 
1
742
تعليقات (0)