Dua sa Araw na ito:

PLPHP

“O Allah! Ako’y nagpapkupkup sa Inyo mula sa paglihis sa tuwid na landas o maging sanhi upang ang iba ay lilihis sa tuwid ng landas, na ako’y madulas sa kasalanan dahil sa aking pagkakamali at pagkukulang o dahil sa ibang tao, na maging makatarungan sa iba o ang iba ay apihin ako, o maging hindi makatoa sa iba o ang iba ay gumawa ng hindi makatao sa akin!”

 

[Abu Dawud]

 

__________________________________________________
Mga Nakuhang Aral:

 

1.       Ang panalanging ito ay bibibigkas paglabas ng bahay.

2.       Kanais-nais na bigkasin ito paglabas ng bahay, sa pagsunod sa pamamaraan ng Propeta, Sumakanya nawa nag kapyapaan.

3.       Ang paghahangad ng pangangalaga ng Allah mula o tungo sa paglihis sa tuwid ng landas.

1
744
تعليقات (0)