Hadeeth sa Araw na ito:

PLPHP

Iniulat ni Abu Huraurah, Kaluguran naw siya ng Allah, na sinabing Sugo ng Allah, Sumakanya nawa ang kapayapaan:

 

Sinabi ng Allah, ang Kataas-taasan: Wala akong ibang gantimpala maliban sa Paraiso sa isa kong naniniwalang alipin na nananatiling matiisin nang aking bawiin ang isa sa kanyang minamahal na kasama sa naninirahan sa mundong ito.

 

[Sahih Al-Bukhari]

______________________________________
Mga Nakuhang Aral:

 

1.     Kabilang sa mga tanda ng kaganapan sa paniniwal ay ang pagtitiis at pag-asa sa Allah sa oras ng kapighatian at ang ilan sa mga tanda ng kakulangan ng paniniwala ay ang magalitin at walang kasiyahan.

 

2.     Ang hadith ay tumutukoy sa kadakilaan ng gantimpala sa pagtitiis na pasanin ang suliranin at umaasa sa kabayaran mula sa Allah.

1
745
تعليقات (0)