Ang Mga Pangunahing Prinsipyo Ng Islam

Shaikhul-Islam:Muhammad bin Sulaiman at Tamimi

 

 

 

 

ANGMGA

PANGUNAHING

PRINSIPYO

NG

ISLAM

 

 

THE FUNDAMENTALS OF ISLAM

FOLLOWED BY THE FOUR RULES

AND

THE CONVICTION OF THE PIOUS PREDECESSORS

 

 

Shaikhul-Islam:Muhammad bin Sulaiman at Tamimi

 

Isinalin sa Inglis :Mahmoud bin Ridha Murad

 

Isinalin sa tagalog ni: Ahmad Jibril Salas

 

 

Sa Pamamatnugot ng:

 

Pandaigdigang Lupon para sa Pagtatanggol sa Huling Propeta

[P L P H P]

 

 

==================

 

 

PANIMULANG PANANALITA

(Ng Tagasalin)

 

 

Ang Kadakilaan at Kaluwalhatian ay para lamang sa Allah at nawa'y ang Kapayapaan at Pagpapala ay mapasahuling Propeta Muhammad. Isang karangalan at dakilang gawain ang magsalin ng mga magagandang lathalain ng mga pinagpipitaganang muslim na iskolar, na ang tanging layunin sa buhay ay ibantayog ang Kaisahan ng Allah at palaganapin ang tunay (at tamang) prinsipiyo (aqeedah)  sa bawat muslim at itakwil at ilantad ang anumang lihis sa tunay na aral ng Islam.

 

Ang relihiyong Islam ay isang pangkalahatang mensahe na batay sa prinsipiyo (aqeedah) ng Tanging Isang Diyos (Allah). Ang Islam ay hindi nagbibigay ng pagtatangi-tangi sa mga tagasunod (mananampalataya) nito maging ang kulay ay itim, puti, arabo at di arabo. Ang pinakamarangal (at mabuti) sa paningin ng Allah ay yaong banal at may mapitagang takot (at tapat na sumusunod o sumusuko) sa Kanya. Ang pangkalahatan ng Islam at ang matibay (maliwanag at makatuwiran) na kasagutan sa suliranin ng tao ay nakaakit sa puso ng mga iba na hindi kailanman natagpuan o nabigyan ng katuparan ng kanilang relihiyon para sa kanilang ispirituwal na kakulangan. Gayunpaman, ang aming tunay na layunin ay upang bigyan ng katiyakan ang mga yumakap sa Islam ng tamang prinsipiyo ng pananampalatayang ito. Ang hindi pagsasaalang-alang ng tamang prinsipiyo ng Islam ay nagbibigay daan sa bagong muslim upang ito ay lumihis tungo sa kamay ng ibang naliligaw na grupo o samahan ng mga muslim.

 

Sa aking mga kapatid na  Muslim (lalaki man o babae), ang aklat na nasa inyong kamay ngayon, Ang Prinsipiyo ng Islam ay unang sinulat ni Shaikhul-Islam Muhammad bin Sulaiman at Tamimi, ngunit pagkaraan ay ginawa sa paraang Tanong-Sagot na kaayusan ni As-Shaikh Muhammad at Tayyib Al-Ansari Al Madani. Pinilit ko sa abot ng aking kakayahan at katapatan na sumunod sa diwa nito batay sa wikang Arabik na sa katotohanan ay imposibleng maisaayos mula sa wikang arabik na hindi kasasangkutan ng paglihis sa istilo at kagandahan nito. Gayunpaman, pinahalagahan ko ang mapanatili ang tunay na paksa at kahulugan ng mensahe upang ipalaganap ito ng walang pagkukulang.

 

Bagamat ang mga tala-ibaba (footnotes) ay hinango mula sa arabik na paksa ng Apat na Pamantayan (four rules), aking isinaalang-alang ang katotohanan na ang mga mambabasa ay hindi sana’y sa mga arabik-islamikong konsepto at kahulugan. Samakatuwid, ako na mismo ang nagbigay ng mga tala-ibaba sa unang kabanata ng aklat na ito, Ang Prinsipiyo ng Islam. At sa pamamagitan ng pagpapaliwanag at pagpupuna sa mga ibang paksa ng mga sumunod na kabanata na kung saan ay napag-isipan ko na ito ay kailangan upang ganap na maunawaan ang mga pangungusap o ideya. At ang pagbanggit ng mga pangyayari na makapagbibigay ng katuwiran upang ang mga rebelasyon ng partikular na talata o pagpapaliwanag ng mga komentaryo at ang kahulugan ng ibang terminolohiya katulad halimbawa ng At-taghoot, Hunafaa o As-Samad ay ganap ding maunawaan.

 

Katulad na aking nabanggit, ang paksang arabik ay may mga tala-ibaba na ang mga ilan ay isinulat ng tagapaglimbag, M. Melibari, at ang iba naman ay ni Shaikh Muhammad Munir Ad Dimashqi. Sa pagsunod sa matalinong pagtitiwala at pagkakilanlan sa pagitan ng iba't ibang pangkat ng tala-ibaba (footnotes), nilagyan ko ng tanda ang mga tala-ibaba ng mga naunang naglimbag nito sa pamamagitan ng asterisk (*) at yaong kay Shaikh Ad-Dimashqi ay sa pamamagitan ng kanyang initial (MD) samantalang ang aking sariling tala-ibaba (footnotes) ay binigyan ko ng tanda sa pamamagitan ng aking initial (M.M.).

 

Idinadalangin ko sa Allah, ang Panginoon ng lahat ng (nilikha) Daigdig na tanggapin nawa Niya ang panahong ginugol natin rito at idagdag ito sa talaan sa Araw ng Paghuhukom na kung saan ang yaman o mga anak ay hindi makatutulong maliban siya na lumapit sa Allah na may mabuting puso.

 

M. Murad (English Translator)

Jamadal Awwal 1410

December, 1989

BC Canada.

 

 

 

 

Ang Mga Pangunahing Prinsipyo ng Islam

 

 

Tayo ay humingi ng tulong mula sa Allah, at dumalangin na pagpalain ang ating Propeta Muhammad (snk), ang kanyang angkan at mga kasamahan (sahaba).

 

Tanong:        Ano ang mga mahahalagang paksa na dapat matutuhan ng bawa't isa?

 

Sagot:            Ang mga paksa na dapat matutuhan ng bawa’t Muslim ay ang mga sumusunod:

 

1.       Karunungan (at Kaalaman), na binubuo ng  pagkilala sa Allah, sa Kanyang Propeta at sa relihiyong Islam batay sa patunay (o katotohanan) na napapaloob sa Banal na Qur'an.

 

2.       Pagpapatupad ng Karunungan[1]

 

1.       Pagpapalaganap nito.

 

2.       Pagpapasan (sa tungkulin) nito ng may pagtitiis (pagpapakasakit) sa anumang pagsasagawa at pagpapalaganap na maaaring danasin o kahaharapin.[2]

 

Tanong:        Ano ang patunay nito batay sa Banal na Qur'an?

 

Sagot:          "(Pinatutunayan Ko) sa pamamagitan ng Panahon[3]. Katotohanan, ang tao ay nasa kawalan maliban sa mga may tamang pananampalataya at may gawang mabuti at nag-aanyaya sa bawa't isa na tumanggap ng katotohanan at nag-aanyaya sa bawa't isa ng pagpapakasakit (sa anumang danasin) na may lakip ng pagtitiis."[4]

 

Tanong:        Ano ang paliwanag ni Imam Ash-Shafi'ee tungkol sa surang ito?[5]

 

Sagot:          Siya ay nagsabi: "Kung nagkataon na ito lamang ang surang ipinahayag ng Allah para sa Kanyang mga alipin (tao), ito ay sapat na para sa kanila."[6]

 

Tanong:        Ang pagpapatupad ba ay dapat mauna kaysa sa karunungan o ang karunungan ay dapat na mauna kaysa sa pagpapatupad?[7]

 

Sagot:          Ang karunungan ay dapat na mauna kaysa sa pagpapatupad at pagsasagawa katulad ng pagsasaad mula sa pahayag ng Allah:

         

"At dapat na malaman na walang Diyos maliban sa Allah, at magsumamo (humingi) ng kapatawaran para sa iyong kasalanan at pati na ang (kasalanan) ng mga mananampalataya."[8]

 

Si Imam Bukhari ay nagbigay paliwanag sa talatang nabanggit sa itaas ng ganito:

 

"Sinimulan ng Allah ang bersikulo (talata) sa pamamagitan ng Kautusan na maghanap at magsikhay ng karunungan at pagkatapos ay sinundan ito ng kautusan ng  pagsasakatuparan nito."[9]

 

Tanong:        Ano ang tatlong (3) paksa na dapat malaman (o matutuhan) at dapat isaalang-alang (at tuparin)?

 

Sagot:          Tayo ay nilikha ng Allah, binigyan tayo ng mga pamamaraan upang mabuhay at hindi tayo pinabayaan. Ang Allah ay nagpadala ng Sugo. Sinuman ang tumalima at sumunod sa Sugo ay tatanggapin sa Paraiso (Jannah) at sinuman ang hindi sumunod sa kanya ay papasok sa Impiyerno (Jahannam).

 

Tanong:        Ano ang patunay tungkol sa nabanggit na talata sa itaas?

 

Sagot:            Ang Allah ay nagsabi sa Banal na Qur'an:

 

"Katiyakan, Aming ipinadala sa inyo ang isang Sugo na saksi sa inyo katulad ng pagpapadala Namin ng Sugo kay Paraon (Pharaoh). Ngunit sinuway ni Paraon ang Sugo[10], kaya't Amin siyang pinatawan ng kasakit-sakit na kaparusahan."[11]

 

Hindi pinahihintulutan ng Allah sa sinuman na sumamba sa iba; maging ito ay Anghel na malapit sa Kanya (Allah) o dili kaya sa ipinadalang Propeta.

 

Tanong:        Ano ang patunay mula sa Qur'an tungkol sa nabanggit sa itaas?

 

Sagot:          Ang Salita ng Allah mula sa Qur'an:

 

"At ang mga pook ng pagsamba[12] (at dalanginan) ay sa Allah lamang. Samakatuwid, huwag manalangin sa kaninuman kundi sa Allah."[13]

 

Sinuman ang sumunod (at tumalima) sa Sugo (snk) at maniwala (at sumampalataya) sa Kaisahan ng Allah ay hindi pinahihintulutang makipagkaibigan sa mga tumatakwil (at walang pananampalataya) sa Allah at sa Kanyang Sugo (snk) maging ito man ay pinakamalapit na kamag-anak.

 

Tanong:        Ano ang patunay mula sa Qur'an tungkol sa nabanggit na paksa sa itaas?

 

Sagot:          Ang Salita ng Allah mula sa Qur'an:

 

"Wala kang matatagpuan na mga taong naniniwala (at nananampalataya) sa Allah at naniniwala sa Araw ng Paghuhukom, ang nagmamahal sa mga taong sumasalungat sa Allah at sa Kanyang Sugo, maging ito ay kanilang mga ama o kanilang mga anak o mga kapatid o kalahi. Sa kanilang puso, ang Allah ay nagbigay ng iman (pananampalataya) at nagbigay ng lakas sa kanila mula sa Kanya."[14]     

 

Tanong:        Ano ang Hanifiyyeh[15] na relihiyon ni Propeta Abraham?

 

Sagot:          Ang ihandog ng buong katapatan ang lahat ng uri ng pagsamba sa Allah lamang.  Ito ang kautusan at tagubilin ng Allah sa lahat ng tao, at dahil sa kautusang ito, ang tao at jinn ay Kanyang nilikha.

 

Tanong:        Ano ang patunay mula sa Qur'an tungkol sa nabanggit na paksa?

 

Sagot:          Ang Salita ng Allah mula sa Qur'an:

 

"Hindi ko nilikha ang Jinn at Tao, maliban na sila ay  sumamba sa Akin (lamang)"[16]

 

Tanong:        Ano ang ibig sabihin ng   “sumamba sa Akin"?

 

Sagot:            Ang maniwala sa ganap na Kaisahan ng Allah, ang maniwala na ang Allah ang Siyang Tanging Diyos na nagbibigay Kautusan sa kanila at Siyang Tanging Allah na nagtakda ng mga ipinagbabawal sa kanila."

 

Tanong:        Ano ang pinakadakilang bagay na ipinag-uutos ng Allah?

 

Sagot:            Ang Tawheed o Kaisahan ng Allah.

 

Tanong:        Ano ang Tawheed o Kaisahan ng Allah?

 

Sagot:          Ang Tawheed o Kaisahan ng Allah ay pagpapahayag na ang Allah lamang ang Tanging Diyos na nararapat na sambahin ng makatotohanan at tanggapin (kilalanin) ang mga Katangian na Siya mismo sa Kanyang Sarili ang nagbigay (at nagtaglay) at yaong binanggit ng Kanyang Sugo (snk). Ang Tawheed ay paniniwala (at pananalig) na ang Allah ay malayo sa anumang kakulangan at mula sa Hudooth[17], (pagkakahawig at pagkakahalintulad sa Kanyang mga nilikha).

 

Tanong:        Ano ang pinakamalaking bagay na ipinagbawal ng Allah?

 

Sagot:          Ang Shirk o Polyteismo (Idolotriya o pagbibigay katambal sa Kaisahan ng Allah)

 

Tanong:        Ano ang Polyteismo?

 

Sagot:            Ito ay ang pagsamba sa mga diyos-diyusan na iniuugnay o itinatambal sa Tunay na Diyos (Allah) at ang pagbibigay karibal sa Allah gayong Siya lamang ang Tanging lumikha sa lahat ng bagay.

 

Tanong:        Ano ang patunay sa nabanggit na paksa sa itaas?

 

Sagot:          Ang Salita ng Allah mula sa Banal na Qur'an:

 

"At sambahin ang Allah at huwag magbigay (ng anumang) katambal sa Kanya."[18]

 

"Kaya't huwag magtakda ng kapantay sa Allah gayong inyong nalalaman (na walang sinuman ang makakapantay sa Kanya)"[19]

 

Tanong:        Ano ang tatlong pangunahing prinsipiyo na dapat ingatan ng tao?

 

Sagot:          Una, dapat malaman (at makilala) ng tao ang kanyang Panginoon, Ikalawa, ang kanyang relihiyon, at Ikatlo, si Propeta Muhammad (snk).

 

Tanong:        Sino ang iyong Panginoon?

 

Sagot:            Ang aking Panginoon ay ang Allah, na Siyang nangalaga at nagbigay buhay sa akin at sa lahat ng tao at Jinn sa pamamagitan ng Kanyang mga biyaya. Siya ang aking sinasambang Diyos, at wala ng iba pa.

 

Tanong:        Ano ang patunay nito?

 

Sagot:          Ang Salita ng Allah mula sa Banal na Qur'an:

 

"Ang lahat ng papuri (parangal) ay para sa Panginoon ng lahat ng nilikha" [Surah Al-Fatiha 1:1]

 

Lahat ng bagay maliban sa Allah ay itinuturing na nilikha. At ako, bilang tao, ay isa sa Kanyang nilikha.

 

Tanong:        Paano mo makikilala ang iyong Panginoon?

 

Sagot:          Nakikilala ko Siya sa pamamagitan ng Kanyang mga nilikha at mga palatandaan: ang gabi, ang araw, ang buwan, ang pitong kalangitan at pitong daigdig[20] at ng lahat ng nasa pagitan ng mga ito.

 

Tanong:        Ano ang patunay sa nabanggit na paksa sa itaas?

 

Sagot:          Ang Salita ng Allah sa Banal na Qur'an:

 

"At ilan sa Kanyang mga palatandaan ay ang Dilim at ang Liwanag, ang Araw at Buwan. At huwag magpatirapa sa araw o sa buwan sa halip magpatirapa sa Allah (lamang) na Siyang lumikha sa kanila, kung tunay ngang Siya lamang ang inyong sinasamba."[21]

         

At sa Kanyang Salita:

 

"Katotohanan, ang inyong Panginoon ay ang Allah na Siyang lumikha sa mga kalangitan at kalupaan sa anim na araw, pagkaraan Siya'y lumukluk sa Kanyang Trono (ng Kapangyarihan). Pinapangyari Niyang ang gabi ay kumubli sa Araw sa mabilis nitong pagkakasunuran at ang araw at ang buwan at ang mga bituin, pinapangyari Niya itong sumunod sa Kanyang Kautusan. Katotohanan, (ang gawang) paglikha ay para lamang sa Kanya at ang Kapasiyahan ng lahat ng pangyayari. Luwalhati sa Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha."[22]

 

Tanong:        Sino ang Panginoon?

 

Sagot:          Ang Panginoon ay Siyang Kataas-taasang Pinuno, ang Nagmamay-ari, ang Tanging Isa na Siyang lumikha sa lahat ng bagay mula sa walang buhay. Siya ang Tanging Isa na nararapat pag-ukulan ng tapat na Pagsamba.

 

Tanong:        Ano ang patunay sa nabanggit na paksa sa itaas?

 

Sagot:          Ang Banal na Salita ng Allah:

 

"O, Sangkatauhan, sambahin ang inyong Panginoon na Siyang lumikha sa inyo at sa mga nauna (lahi) sa inyo, upang inyong pangalagaan ang inyong mga sarili (laban sa Parusa ng Allah). Siya ang lumikha ng kalupaan bilang inyong pahingahan at ang kalangitan bilang inyong silungan at nagbaba sa inyo ng tubig mula sa kalangitan at mula rito ay sumibol ang mga prutas para sa inyong ikabubuhay. Kaya't huwag magtakda ng kapantay sa Allah gayong inyong nalalaman (ang katotohanan)"[23]

 

Ang Tanging Lumikha ng mga bagay na ito ang Siyang Tanging Nararapat pag-ukulan ng Tapat na Pagsamba.

 

Tanong:        Ano ang Ibadah (pagsamba)?

 

Sagot:          Ito ang ganap na paglilingkod at (pagpapaalipin) pagsunod na may lakip na pagpapakumbaba at diwa ng pagsuko, wagas na pagmamahal at taimtim na pagdakila sa Allah na Siyang pinagkakautangan ng lahat. Sa madaling salita, ang pagsamba ay isang kahulugan na binubuo ng mga gawain at pananalita na kinalulugdan at pinahihintulutan ng Allah, maging ito ay nakukubli o nakikita.[24]

 

Tanong:        Ilang pamamaraan (uri) ng pagsamba ang ipinag-uutos ng Allah?

 

Sagot:          Marami. Ilan sa mga ito ay ang limang haligi ng Islam, ang haligi ng Iman (pananampalataya), pagsunod at pagsuko, panalangin (pagsusumamo), mapitagang takot sa Allah, ang laging umaasam o umaasa sa Kanyang Awa, ang paghingi ng tulong, pangangalaga, panunumpa at iba pang gawang pagsamba na ipinag-uutos at ipinag-aanyaya. Ang lahat ng ito ay isinasagawa at iniaalay para sa Kanya lamang.

 

Tanong:        Ano ang patunay sa nabanggit na paksa sa itaas?

 

Sagot:            Ang Salita ng Allah mula sa Banal na Qur'an:

 

"At ang mga pook ng pagsamba (at dalanginan) ay sa Allah lamang. Samakatuwid, huwag manalangin sa kaninuman kundi sa  Allah, at wala ng iba pa."[25]

 

                   At Kanyang sinabi:

 

"At ang inyong Panginoon ay nagtakda na ang (lahat ng uri ng) pagsamba ay para lamang sa Kanya at wala ng iba."[26]

 

Tanong:        Ano ang kapasiyahan tungkol sa sinoman na hindi sumasamba sa Allah at nag-aalay ng iba't-ibang uri ng pagsamba sa iba?

 

Sagot:          Sinoman na nag-aalay ng anumang uri ng pagsamba sa iba at hindi sa Allah, siya ay itinuturing na isang polyteista (sumasamba sa iba't-ibang diyos-diyusan) at walang pananampalataya kahit pa siya ay nagdarasal, nagsasagawa ng pag-aayuno, nagsasagawa ng Hajj o nagkukunwaring muslim.[27]

 

Tanong:        Ano ang patunay sa nabanggit na paksa sa itaas?

 

Sagot:          Ang Banal na Salita ng Allah:

 

"At sinoman ang manalangin sa iba bukod pa sa Allah, na wala namang katunayan, siya ay mananagot sa kanyang Panginoon. Katiyakan, ang mga walang pananampalataya (Al Kafirun) ay walang tagumpay."[28]

 

Tanong:        Ano ang patunay na ang panalangin (du'a) ay isang uri ng pagsamba?

 

Sagot:          Ang Banal na Salita ng Allah:

         

"At ang inyong Panginoon ay nagsabi 'Dumalangin (o manawagan) sa Akin, at kayo ay Aking sasagutin. Katotohanan, yaong tumatangging sumamba sa Akin ay papasok sa Impiyerno, na kinamumuhian'."[29]

 

Mula sa Hadith, si Propeta Muhammad (snk) ay nagsabi:

 

"Ang panalangin (dua) ay diwa ng pagsamba" At sa ibang salaysay: "Ang panalangin (du'a) ay pagsamba."[30]

 

Tanong:        Ano ang patunay na ang (taqwa) mapitagang takot sa Allah ay isinasaalang-alang bilang isang uri ng pagsamba?

 

Sagot:          Ang Banal na Salita ng Allah:

 

"At huwag silang katakutan, bagkus Ako ang katakutan kung kayo nga'y (tunay na) nananampalataya"[31]

 

Tanong:        Ano ang patunay na ang pag-asam (at umaasa) ng Awa ng Allah ay isinasaalang-alang bilang isang uri ng pagsamba?

 

Sagot:          Ang Banal na Salita ng Allah:

 

"Kaya't sinuman ang umaasam na makaharap ang kanyang Panginoon ay nararapat gumawa ng kabutihan, at huwag siyang magbigay ng anumang pagtatambal sa pagsamba sa kanyang Panginoon."[32]

 

Tanong:        Ano ang patunay na ang Pagtitiwala sa Allah ay isinasaalang-alang bilang isang uri ng pagsamba?

 

Sagot:          Ang Banal na Salita ng Allah:

 

"At sa Allah (laging) umasa (magtiwala) kung ikaw nga'y (tunay na) nananampalataya."[33]

 

"At sinoman ang magtiwala sa Allah, Siya (Allah) ay sapat na para sa kanya.[34]"

 

Tanong:        Ano ang patunay na ang paghahangad mula sa Awa ng Allah at ang takot sa Kanyang parusa at pagpapakumbaba ay isinasaalang-alang bilang mga uri ng pagsamba?

 

Sagot:            Ang Banal na Salita ng Allah:

 

"Sila ay palagiang nagpapaligsahan sa isa't-isa sa paggawa ng kabutihan. At palagiang dumadalangin sa Amin ng may paghahangad (ng awa) at pagkatakot at sila'y nagpapakumbaba ng kanilang mga sarili sa Amin."[35]

 

Tanong:        Ano ang patunay na ang pagdakila (paggalang na may kalakip na takot) ay isinasaalang-alang bilang isang uri ng pagsamba?

 

Sagot:          Ang Banal na Salita ng Allah:

 

"Kaya't huwag silang katakutan bagkus Ako ang (tanging) katakutan."[36]

 

Tanong:        Ano ang patunay na ang (tawbah) pagsisisi ay isinasaalang-alang bilang isang uri ng pagsamba?

 

Sagot:          Ang Banal na Salita ng Allah:

 

"At magsisi sa inyong Panginoon at sumuko sa Kanya."[37]

 

Tanong:        Ano ang patunay na ang paghingi ng tulong sa Allah ay isinasaalang-alang bilang isang uri ng pagsamba?

 

Sagot:          Ang Banal na Salita ng Allah:

 

"Tanging sa Iyo lamang kami sumasamba at (tanging) sa Iyo lamang humihingi ng tulong."[38]

 

At mula sa Hadith ni Propeta Muhammad (snk): "At kung humingi ng tulong, humingi ng tulong sa Allah.[39]"

 

Tanong:        Ano ang patunay na ang paghingi ng proteksiyon (pangangalaga) sa Allah ay isinasaalang-alang bilang isang uri ng pagsamba?

 

Sagot:            Ang Banal na Salita ng Allah:

 

"Sabihin: 'Ako'y humihingi ng proteksiyon sa Panginoon ng Sangkatauhan, ang Hari ng Sangkatauhan."[40]

 

Tanong:       Ano ang patunay na ang paghingi ng pagdamay sa Allah ay isinasaalang-alang bilang isang uri ng pagsamba?

 

Sagot:          Ang Banal na Salita ng Allah:

 

"(Tandaan) Nang kayo ay nagsumamo ng pagdamay sa Allah, Siya ay sumasagot (na nagsasabing): 'Aking dinadamayan kayo ng libong mga anghel na magkakahanay (nagkakasunod-sunuran sa isa't isa)."[41]

 

Tanong:        Ano ang patunay na ang pag-alay (o paghandog) ng hayop ay itinuturing bilang isang uri ng pagsamba?

 

Sagot:          "Ipahayag: 'Ang aking panalangin, ang aking pag-alay (ng hayop), ang aking buhay at kamatayan ay para sa Allah, ang Panginoon ng 'Alamin (tao, jinn at ng lahat ng mga nilalang). Siya ay walang katambal. At ako ay napag-utusan at manguna sa mga sumusuko."[42]

 

At mula sa Sunnah, ang salaysay ni Propeta Muhammad (snk) ay:

 

"Isinusumpa ng Allah ang sinoman na mag-alay (o maghandog) para sa iba kaysa sa Kanya (Allah)."

 

Tanong:        Ano ang patunay na ang panata ay isinasaalang-alang bilang isang uri ng pagsamba?

 

Sagot:          Ang Banal na Salita ng Allah:

 

"Kanilang tinupad ang (kanilang) panata at pinangangambahan ang Araw na ang kasamaan nito ay maging laganap."[43]

 

Tanong:        Ano ang pangalawang pangunahing prinsipiyo?

 

Sagot:          Ang magkaroon ng tamang kaalaman tungkol sa relihiyong Islam at ang mga katunayan nito batay sa Banal na Quran at Hadith.

 

Tanong:        Ano ang Islam?

 

Sagot:          Ang Islam ay nangangahulugan ng ganap na pagsuko sa Allah, pagkilala sa Kanya bilang Tanging Isang Diyos at ang pagtupad sa Kanyang mga kautusan ng may tapat na pagsunod at ang pagtalikod sa polyteismo (pagbibigay katambal sa Allah) at sa mga sumusunod nito.

 

Tanong:       Ano ang mga sangay ng Islam?

 

Sagot:          Islam, Iman (Tamang Pananampalataya) at Ihsan (Katapatan sa Pananalig).

 

Tanong:        Ano ang mga haligi ng Islam

 

Sagot:          Lima (5):

 

1. Ang Shahada (Pagpapahayag ng Pananampalataya:

 

"La ilaha ilallah Muhammadar Rasulullah"

 

"Walang Diyos, sa katotohanan, maliban ang Allah at si Muhammad ay Kanyang Sugo."

 

2. Pagsasagawa ng Salah. (Pagdarasal)

 

3. Pagbabayad ng Zakah. (Pagkakawang-gawa)

 

4. Pagsasagawa ng Sawm. (Pag-aayuno)

 

5. Pagsasagawa ng Hajj (Paglalakbay sa Makkah)

 

Tanong:        Ano ang patunay sa Shahada? (Pagpapahayag na Pananampalataya)?

 

Sagot:          Ang Banal na Salita ng Allah, Ang Makapangyarihan:

 

"Ang Allah ang sumasaksi na walang Diyos (na dapat sambahin) maliban sa Kanya (at sumasaksi) maging ang mga anghel at yaong may (tamang) kaalaman. Pinananatili Niya ang Kanyang mga nilikha ng may katarungan. Walang Diyos maliban sa Kanya, ang Makapangyarihan, ang Maalam"[44]

 

Tanong:        Ano ang kahulugan ng "La ilaha illalah" (Walang ibang Diyos maliban sa Allah)?

 

Sagot:          Wala ng ibang Diyos na tunay na karapat-dapat na sambahin maliban sa Allah (lamang).

 

Tanong:       Ano ang kahulugan ng "La ilaha" (Walang ibang Diyos)?[45]

 

Sagot:         Ito ay nangangahulugan ng pagtalikod (at pagtakwil) sa lahat ng diyos-diyusan (na sinasamba ng ibang   tao).

 

Tanong:        Ano ang kahulugan ng "Illalah" (maliban sa Allah)

 

Sagot:          Ito ay pagpapatunay at pagsaksi na ang pagsamba ay nararapat na ihandog at ialay sa Allah lamang, na wala Siyang katambal o kaugnay sa pagsamba sapagka't Siya ay walang kasama sa pagmamay-ari ng Kanyang Kapamahalaan.

 

Tanong:        Ano ang ibig sabihin ng paksang nasa itaas upang ganap na maipaliwanag ang kahulugan nito?

 

Sagot:          Ang Banal na Salita ng Allah:

 

"At nang si Abraham ay nagsabi sa kanyang ama at kanyang kalipi:'Ako ay walang kinalaman sa mga bagay na inyong sinasamba. Maliban sa Kanya (Wala akong sinasamba kundi ang Allah lamang) na Siyang lumikha sa akin; Katiyakan, ako ay Kanyang papatnubayan. At ginawa niya itong Salita[46] na (mananatili) magpakailanman, sakaling sila ay magsipagbalik."[47]

 

                   At sa Kanyang mga Salita:

"Ipahayag: 'O, Angkan (mga napagkalooban) ng Kasulatan, halina sa isang salita na sadyang makatarungan sa amin at sa inyo: na wala tayong  sasambahin maliban sa Allah, na hindi tayo magbibigay ng anumang katambal sa Kanya at huwag tayong kukuha mula sa ating mga sarili bilang Panginoon maliban sa Allah. At kung sila ay magsitalikod, inyong sabihin,'Kayo ay saksi na kami ay muslim (sumusuko sa Kalooban ng Allah)"[48]

 

Tanong:       Ano ang patunay sa pagpapahayag ng "Muhammadar Rasullulah"? (Si Muhammad ay Sugo ng Allah).

 

Sagot:         Ang Banal na Salita ng Allah:

 

"Katotohanan, isang Sugo mula sa inyong mga sariling (lahi) ang dumating, nagbibigay kapighatian sa kanya na kayo'y magkaroon ng kapahamakan (o kahirapan). At (siya ay) masigasig sa kanyang pagnanasa sa inyo (kabutihan at kaligtasan) at sa mga nananampalataya, siya ay tigib ng habag, kabaitan at awa."[49]

 

                   At sa Kanyang Salita:

 

"Si Muhammad ay Sugo ng Allah, at sila na sumusunod sa kanya ay mahigpit (at malakas) laban sa mga di-nananampalataya. (Sa kabilang dako) sila ay maawain sa isa't-isa."[50]

                            

Tanong:        Ano ang kahulugan ng Pagpapahayag ng "Muhammadar Rasulullah" (Si Muhammad ay Sugo ng Allah).

 

Sagot:          Ang pagsunod kay Propeta Muhammad at sa kanyang mga kautusan, at pag-iwas sa lahat ng kanyang ipinagbabawal, at pananalig sa kanyang mga sinasabi, at pananampalataya sa Allah ayon sa kanyang itinakdang pamamaraan ng pagsamba.

 

Tanong:        Ano ang patunay sa kahalagahan ng Salah, Zakat at kung ano ang kahulugan ng monoteismo?

 

Sagot:          Ang Banal na Salita ng Allah:

 

"At walang ipinag-uutos sa kanila kundi sambahin ng tapat ang Allah, (At sila) bilang mga (Hunafa)[51] ay Siya lamang ang sinasamba, at magsagawa ng salah at magbayad ng Zakah, ito ang tunay na relihiyon."[52]

 

Tanong:        Ano ang patunay sa kahalagahan ng pagsasagawa ng pag-aayuno?      

 

Sagot:          Ang Banal na Salita ng Allah:

 

"O, kayong nananampalataya, ang pag-aayuno ay itinakda sa inyo katulad ng pagkakatakda sa mga nauna (lahi) sa inyo upang kayo'y magkaroon ng takot (sa Allah)." [153]

 

Tanong:        Ano ang patunay na ang Hajj ay isa sa haligi ng Islam?

 

Sagot:          Ang Banal na Salita ng Allah:

 

"At ang pagsasagawa ng Hajj (paglalakbay sa Makkah) tungo sa (Banal na) Tahanan ay isang tungkulin sa Allah ng mga taong may kakayahan (sa paglalakbay.) At sinomang hindi sumasampalataya, katiyakan na ang Allah ay walang pangangailangan sa kanyang mga nilikha."[54]

 

Tanong:        Ano ang pangalawang sangay ng Islam?

 

Sagot:          Ang Iman.

 

Tanong:        Ilan ang sangay ng Iman?

 

Sagot:          Ang Iman ay mayroong higit sa pitompung sangay.  Ang pinakamataas ay ang pagpapahayag sa Kaisahan ng Allah (La ilaha illalah) at ang pinakamababa ay yaong pag-alis ng nakasasakit ng bagay sa kalsada. Ang pagkakaroon ng haya ay isang sangay ng Iman.

 

Tanong:        Ilan ang Haligi ng Iman?

 

Sagot:          Ang Iman ay mayroong anim na haligi:

 

1. Paniniwala sa Allah, ang Tanging Isang Tunay na Diyos.

2. Paniniwala sa Kanyang mga Anghel.

3. Paniniwala sa Kanyang mga Aklat.

4. Paniniwala sa Kanyang mga Sugo at Propeta.

5. Paniniwala sa Araw ng Paghuhukom.

6. Paniniwala sa Qadar (Tadhana mabuti man o masama)

 

Tanong:        Ano ang patunay sa nabanggit na mga paksa?

 

Sagot:          Ang Banal na Salita ng Allah:

 

"Hindi isang kabutihan na kayo ay bumaling sa Kanluran at (o sa) Silangan (sa pagdarasal). Ngunit, sa Katotohanan, ang kabutihan ay ang maniwala sa Allah, at sa Huling Araw at sa mga Anghel, sa mga Aklat at sa mga Propetaninyo sa kanila. At walang makapagbibigay ng kaalaman sa inyo kundi ang Isang may Ganap na Kaalaman (Allah)."[55]

         

Tanong:        Ano ang patunay sa Qadar (Tadhana)?

 

Sagot:          Ang Banal na Salita ng Allah:

 

"Katotohanan, Aming nilikha ang lahat ng bagay na may itinakdang Qadar (Tadhana)."[56]

 

Tanong:        Ano ang ikatlong sangay ng Islam?

 

Sagot:          Ang Ihsan.

 

Tanong:        Ano ang Ihsan (o Katapatan sa Pananalig)

 

Sagot:          Ang sambahin mo ang Allah na para bang nakikita mo Siya. Bagama't hindi mo Siya nakikita, Siya ay nakakakita sa iyo[57].

Tanong:        Ano ang patunay sa nabanggit na paksa?

 

Sagot:          Ang Banal na Salita ng Allah, Ang Makapangyarihan:

 

"Katotohanan, ang Allah ay nasa panig ng mga may takot sa Kanya at gumagawa ng mabuti (ng dahil sa Allah)."[58]

         

                   At sa Kanyang Salita:

 

"At manalig sa Makapangyarihan, ang Maawain na nakakakita sa iyo sa pagtindig mo sa panalangin. At Siya ay nakakakita sa iyong pagkilos kasama ng mga nagpapatirapa. Katiyakan, Siya ang Nakaririnig, Ang Ganap na Maalam."[59]

 

                   At sa Kanyang Salita:

 

"At maging anuman ang iyong ginagawa, at anumang bahagi ng Quran ang iyong binibigkas- anuman ang inyong ginagawa (o, sangkatauhan -masama man o mabuti) kami ay saksi."[60]

 

Tanong:        Ano ang patunay mula sa Sunnah, tungkol sa nabanggit na sangay ng Islam?            

 

Sagot:          Ang dakilang Hadith tungkol kay Jibril na isinalaysay ni Omar ibn Khattab na nagsabi:

 

"Habang kami ay nakaupo (sa tabi) ng Sugo ng Allah (snk), may isang tao na puting-puti ang kasuotan at may maitim na buhok ang lumapit sa amin. Walang bakas ng kapaguran sa kanya at hindi nakikilala ng sinoman sa amin. Siya ay umupo sa harap ng Propeta (snk) na ang kanyang tuhod ay nakadikit sa tuhod ng Propeta, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa hita nito at nagsabi: "O, Muhammad, sabihin mo sa akin ang tungkol sa Islam. Siya (Propeta Muhammad) ay nagsabi: "Ang Islam ay pagsaksi na walang ibang Diyos maliban sa Allah at si Muhammad ay Kanyang Sugo, ang pagsasagawa ng Salah, ang pagbabayad ng Zakah, ang pagsasagawa ng pag-aayuno tuwing Ramadhan at pagdalaw sa Banal na Tahanan (Masjid Haram) para sa Hajj sa kaninomang may kakayahan. At siya (Jibril) ay sumang-ayon, sinabi mo ang katotohanan. Si Omar ay nagpatuloy na nagsalita. 'Kami ay namangha sa kanya; tinanong niya (Jibril) ang Propeta at pagkaraan ay sinang-ayunan. Siya (Jibril) ay muling nagtanong:'Sabihin mo sa akin kung ano ang Iman? Ang Propeta ng Allah ay  nagsabi: Ito ay ang paniniwala sa Allah, sa Kanyang mga Anghel, sa Kanyang mga Aklat, sa Kanyang mga Propeta, sa Araw ng Paghuhukom at sa Qadar (Tadhana), maging ito man ay mabuti o masama." Siya (Jibril) ay nagtanong: 'Sabihin mo sa akin kung ano ang Ihsan? Siya (Propeta) ay nagsabi: 'Ito ay pagsamba sa Allah na para bang nakikita mo Siya. Bagamat hindi mo siya nakikita, Siya ay nakakakita sa iyo." Siya (Jibril) ay nagtanong:' Sabihin mo sa akin ang tungkol sa Huling Araw?' Ang Propeta ng Allah ay nagsabi: 'Ang isang tinatanong ay hindi maalam kaysa nagtatanong'. Siya (Jibril) ay nagtanong 'Sabihin mo sa akin kung ano ang mga palatandaan? Siya (Propeta ng Allah) ay nagsabi: Kapag ang babaing alipin ay nagsilang ng kanyang amo[61] at kapag nakita mo ang mga nakayapak at nakahubad na pastol[62] ng tupa na nakikipagligsahan sa pagpapatayo ng matataas na gusali.' Siya (Jibril) ay lumisan at kami naman ay nanatili sandali, maya-maya, ang Propeta ay nagsabi kay Omar: 'Omar, alam mo ba kung sino yaong nagtatanong? Ako ay sumagot: 'Ang Allah at ang Kanyang Sugo ang higit na nakaaalam.' Siya (Propeta ng Allah) ay nagsabi: Iyon ay si Jibril dumating siya upang turuan kayo (mga Muslim) ng mga paksa ng inyong relihiyon."[63]

 

Tanong:        Ano ang ikatlong pangunahing prinsipiyo?

 

Sagot:          Ang makilala ang ating Propeta Muhammad (snk) na anak ni Abdullah, na siyang anak ni Abdul-Muttalib, na anak ni Hashim, mula sa Angkan ng Quraish, isang tribo ng mga Arabo, at ang mga arabo ay mula sa lahi ni Ismael, ang anak ni Abraham Al Khalil (snk).

 

Tanong:        Ano ang gulang ni Propeta Muhammad (snk)?

 

Sagot:          Animnapu'tatlo (63). Siya ay apatnapung (40) gulang bago naging Propeta at siya ay Propeta sa loob ng dalawampu'tatlo (23). Siya ay itinakda na maging Propeta nang ang surah "Iqra" (surah 96) ay ipinahayag sa kanya at siya ay itinakdang maging Sugo nang ang surah Al-Muddath'thir (surah 74) ay ipinahayag sa kanya. Ang kanyang sinilangang bayan ay ang Makkah.

 

Tanong:        Ano ang mensahe na ipinadala sa kanya ng Allah?

 

Sagot:          Ipinadala siya ng Allah upang ituro (at palaganapin) ang Kaisahan ng Allah at magbigay babala tungkol sa (Idolotriya) polyteismo (pagbibigay katambal sa Allah).

 

Tanong:        Ano ang patunay ng nabanggit na paksa?

 

Sagot:          Ang Banal na Salita ng Allah:

 

"O, ikaw na nababalot (ng kasuotan)! Bumangon at magbigay babala. At dakilain ang iyong Panginoon. At padalisayin (linisin) ang iyong kasuotan. At talikdan ang mga idolo. At huwag magbigay ng anumang bagay upang (umasa na) magkaroon ng karagdagan (sa sarili) At magtiis alang-alang sa iyong Panginoon."[64]

 

Tanong:        Ano ang kahulugan ng "Bumangon at magbigay babala"?

 

Sagot:          Magbigay babala laban sa polyteismo (pagbibigay katambal sa Allah) at ituro ang Kaisahan ng Allah (Tawhid).

 

Tanong:        Ano ang kahulugan ng:"Dakilain ang iyong Panginoon at linisin ang iyong kasuotan?

 

Sagot:          Dakilain ang iyong Panginoon sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Kanyang pagiging Isang Tanging Tunay na Diyos at linisin ang iyong mga gawain laban sa polyteismo.

 

Tanong:        "Ano ang kahulugan ng "At talikdan ang mga idolo?".

 

Sagot:          Iwasan ang mga idolo sa pamamagitan ng pagtalikod sa mga ito at kamuhian sila at ang mga sumasampalataya sa kanila."

 

Tanong:        Gaano katagal ang pagbibigay ng mensahe ni Propeta Muhammad upang mapanatili ang tunay na diwa nito?

 

Sagot:          Sampung taon, pagkaraan nito, siya ay itinaas sa Kalangitan (Miraj) na kung saan ang limang ulit na pagdarasal ay itinakda sa kanya. Pagkaraan nito siya ay inatasang lumikas tungo sa Madinah.

 

Tanong:        Ano ang hijrah?

 

Sagot:          Ito ay ang pag-likas o paglisan mula sa lupain ng mga walang pananampalataya (pagano o polyteismo) patungo sa lupain ng Islamikong Pamumuhay, at mula sa lupain ng bi'daah (pagbabago sa mga relihiyong gawain) tungo sa lupain ng Sunnah.

 

Tanong:        Ano ang Pinagkaisahang Pasiya (ruling) tungkol sa (Hijrah) Paglikas o paglisan?

 

Sagot:          Ito ay tungkuling nararapat na isagawa ng mga muslim na nagkataong nasa lupain ng polyteismo na lumisan o umalis mula rito tungo sa lupain ng Islam, at mula sa lupain ng Bi’daah tungo sa lupain ng Sunnah. Ito ay may bisa hanggang sumikat ang araw mula sa kanluran. (na ibig sabihin  hanggang sa katapusan ng panahon).

 

Tanong:        Ano ang patunay sa nabanggit na paksa sa itaas?

 

Sagot:          Ang Banal na Salita ng Allah:

 

"Katotohanan, sila na kinuha (ang kaluluwa) ng mga anghel habang ginagawan ng lisya ang mga sarili (sa pananatili sa mga di-sumasampalataya samantalang ang hijrah ay ginawang tungkulin sa kanila)[65]; (ang mga anghel) ay nagsabi sa kanila, "Ano ang nangyari sa inyo? Sila ay nagsabi:"Kami ay mahihina at inapi sa mundo". Sila (mga anghel) ay nagsabi "Hindi pa ba malawak ang lupain ng Allah upang kayo'y lumikas? Matatagpuan ng mga ganitong tao ang Impiyerno bilang kanilang kasasadlakan. Napakasamang hantungan. Maliban sa mga (tunay na) mahihina mula sa mga lalaki, babae at mga bata na walang kakayahan at walang makitang paraang lumikas. Para sa mga ito, may pag-asa ng kapatawaran mula sa Allah, sapagkat ang Allah ay mapagpaumanhin, lagi ng mapagpatawad."[66]

 

                   At sa Kanyang mga Salita:

 

"O, aking mga alipin na nananampalataya! Katotohanan, malawak ang aking lupa, kaya't (tanging) Ako lamang ang inyong sambahin."[67]

 

Tanong:        Ano ang dahilan kung bakit inihayag ang dalawang bersikulo na nabanggit sa itaas?

 

Sagot:          May mga tao sa Makkah na pumasok sa Islam ngunit nanatili sa Makkah at hindi sumamang lumikas patungong Madina kay Propeta Muhammad (snk). Karamihan sa kanila ay nasubok ang pananampalataya at nakianib sa mga pagano na nakipaglaban sa mga muslim sa Digmaang Badr. Hindi tinanggap ng Allah ang kanilang dahilan at pinapangyari na ang Impiyerno ang kanilang parusa. Ang pangalawang bersikulo ay ipinahayag sapagkat maraming Muslim sa Makkah ang binigyan ng Allah ng Iman (tapat na pananampalataya) at inanyayahan sila na tumungo sa Madinah.

 

Tanong:        Ano ang patunay sa patuloy na paglikas (hijrah) na iminumungkahi mula sa mga Hadith ni Propeta Muhammad (snk)?

 

Sagot:          Si Propeta Muhammad (snk) ay nagsabi:

 

"Ang (Hijrah) paglikas ay hindi magwawakas hanggang hindi magwawakas ang gawang pagsisisi. At hindi magwawakas ang pagsisisi hanggang hindi sumisikat ang araw sa kanluran."[68]

 

Tanong:        Ano ang tagubilin ni Propeta Muhammad (snk) pagkaraan na siya ay manirahan sa Madinah?

 

Sagot:          Siya ay nagbigay aral sa mga natitirang batas ng Islam tungkol sa Zakah, Pag-aayuno, Hajj, Jihad (pakikipaglaban para sa Allah) at ibang gawang-pagsamba.

 

Tanong:        Gaano siya katagal nabuhay pagkaraan nito?

 

Sagot:          Siya ay nabuhay ng sampung taon at namatay, ngunit ang kanyang relihiyon ay walang kamatayan. Hindi siya nag-iwan ng isang bagay na hindi pinatnubayan ang kanyang ummah o isang masamang bagay na hindi niya binigyan ng babala ang kanyang ummah laban dito.

 

Tanong:        Ano-ano ang mga mabubuting bagay na kung saan pinatnubayan niya ang kanyang ummah (sambayanang muslim), at ano-ano ang mga masasamang bagay na kung saan siya ay nagbigay babala laban dito?

 

Sagot:          Ang mga mabubuting bagay ay ang Konsepto ng Nag-iisang Diyos (Allah) (monoteismo) at ang lahat ng ikinalulugod (o ikinagagalak) at ipinahihintulutan ng Allah. Ang mga masasamang bagay na binigyan niya ng babala ay ang Polyteismo (pagbibigay ng katambal o kahanay ng Allah) at ang lahat ng bagay na kinamumuhian at ipinagbabawal ng Allah.

 

Tanong:        Isinugo ba ng Allah si Propeta Muhammad (snk) sa isang partikular na angkan o sa buong sangkatauhan?

 

Sagot:          Isinugo ng Allah si Propeta Muhammad (snk) sa buong sangkatauhan kaya ang kanyang mensahe ay pangkalahatan at ginawang isang tungkulin para sa tao at jinn na sumunod sa kanya.

 

Tanong:        Ano ang patunay ng nabanggit na paksa sa itaas?

 

Sagot:          Ang Banal na Salita ng Allah:

 

"Ipahayag, O Sangkatauhan, ako ipinadala sa inyong lahat bilang  Sugo ng Allah."[69]

                            

At sa Kanyang Salita:

 

"At nang Aming ipinadala ang ilang pangkat ng jinn upang makinig ng Qur’an (sa pagbigkas), (at) nang naroroon na ang mga ito, sila ay nangagsabi sa isa't-isa, "tumahimik" at nang ito ay matapos, sila ay nagsipagbalik sa kanilang mga kasamahan na nagbigay babala."[70]

 

Tanong:        Binigyan ba ng kaganapan ang relihiyon sa pamamagitan niya o ito ay naging ganap pagkaraan niya?

 

Sagot:          Katotohanan, Ang Allah ang Siyang nagbigay ng kaganapan sa relihiyon (Islam) sa pamamagitan niya (snk) at wala ng dapat pang idagdag sa relihiyong Islam pagkaraang ito ay binigyan ng kaganapan.

 

Tanong:       Ano ang patunay nito?

 

Sagot:          Ang Banal na Salita ng Allah:

 

"Sa araw na ito, Aking ginawang ganap ang inyong relihiyon para sa inyo at binuo ang Aking tulong (kagandahang-loob) sa inyo at pinili ang Islam bilang inyong relihiyon."[71]

 

Tanong:        Ano ang patunay sa kamatayan ng Sugo ng Allah (snk)?

 

Sagot:          Ang Banal na Salitang Allah:

 

"Katotohanan, ikaw (O, Muhammad) ay mamamatay at katotohanan, sila rin ay mamamatay. Sa Araw ng Pagbabangong Muli tunay na kayo (at ng mga walang pananampalataya) ay mangagtatalo sa harap ng inyong Panginoon."[72]  

 

Tanong:        Ang mga tao ba ay mabubuhay muli pagkaraan ng kamatayan?

 

Sagot:          Tunay na sila ay muling mabubuhay sapagkat ang Allah ay nagsabi:

 

"Mula dito (sa lupa) kayo'y Aming nilikha, at dito rin kayo'y Aming ibabalik, at mula dito, kayo'y Aming ilalabas na muli."[73]

 

                   At sinabi rin Niya:

 

"At kayo ay binuhay (inaruga) ng Allah mula sa lupa. At pagkaraan, kayo ay Kanyang ibabalik rito at muling ilalabas mula rito (sa Araw ng Paghuhukom)."[74]

 

Tanong:        Ang mga tao ba ay papananagutin at papagbabayarin sa kanilang mga gawa pagkaraan na sila ay magbangong muli o hindi?

 

Sagot:          Katiyakan na sila ay mananagot at magbabayad. Ang katotohanang ito ay binigyang liwanag ng Allah:

 

"Na papagbabayarin (papananagutin) Niya yaong mga gumawa ng kasamaan at gagantimpalaan ng pinakamabuti yaong mga gumawa ng mabuti."[75]

 

Tanong:        Ano ang kapasiyahan tungkol sa isang walang paniniwala sa Araw ng Pagbabangong-Muli (Resurrection)?

 

Sagot:          Siya ay itinuturing bilang walang pananampalataya sapagkat ang Allah ay nagsabi:

 

"Iniisip ng mga walang pananampalataya na sila ay hindi bubuhaying muli (upang papanagutin). Ipahayag:"Katiyakan, isinusumpa ko sa aking Panginoon na kayo ay bubuhaying muli, at ipababatid sa inyo ang inyong mga ginawa.  At iyon ay madali para sa Allah."[76]

 

Tanong:        Ano ang mensahe na ibinigay ng Allah sa Kanyang mga Sugo?

 

Sagot:          Ang magsipagdiwang yaong mga may pananampalataya sa Kaisahan ng Allah sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Jannah (Paraiso) at ang magbigay ng Babala at pighati sa mga nagbibigay katambal sa Allah sa pamamagitan ng Apoy bilang kanilang parusa."

 

Tanong:        Ano ang patunay nito?

 

Sagot:          Ang Kanyang Salita:

 

"Ang mga Sugo ay tagapaghatid ng mga magandang Balita at tagapagbigay babala upang ang sangkatauhan ay walang maidadahilan laban sa Allah pagkaraan ng mga Sugo (dumating sa kanila). At ang Allah ay Makapangyarihan, Ang Maalam."[77]

 

Tanong:        Sino ang unang Sugo?

 

Sagot:          Si Noah, (snk)

 

Tanong:        Ano ang patunay nito?

 

Sagot:          Ang Banal na Salita ng Allah:

 

"Tunay na Aming binigyan ka ng inspirasyon (o Muhammad) katulad ng Aming pagbibigay inspirasyon kay Noah at ng mga Propetang sumunod sa kanya."[78]

 

Tanong:        Mayroon bang isang bansa na iniwan na walang Sugo na ipinadala sa kanila upang magbigay aral na sambahin ang Allah (lamang at wala ng iba) at iwasan ang taghoot?[79]

 

Sagot:          Walang bansa na hindi pinadalhan ng isang Sugo para sa kanila. Ito ay isang katotohanan na pinatutunayan mula sa Salita ng Allah:

         

"At Katotohanan, Aming isinugo sa bawat bansa ang isang Sugo na nagbibigay paanyaya na: Sambahin ang Allah at iwasan ang taghoot."[80]

 

Tanong:        Ano ang taghoot?

 

Sagot:          Ito ay kinabibilangan ng lahat ng bagay na sinasamba ng tao maliban sa Allah. Ito ay nakatuon din sa taong labis na sumusunod, humahanga at nagbibigay papuri sa kapwa tao.

 

Tanong:        Ilan ba ang taghoot?

 

Sagot:          Marami ngunit ang kanilang pinuno ay lima.

 

Una, ay si Iblis (Satanas na isinumpa ng Allah),

 

Pangalawa, ang isang tao na sumasang-ayon na siya ay sambahin,

 

Pangatlo, ang isang tao na nanghihikayat sa mga tao upang siya ay sambahin,

 

Ikaapat, ang isang tao na nagsasabi na siya ay may kaalaman sa mga bagay na hindi nakikita (unseen world)

 

Ikalima, ang isang tao na nagpapatupad ng ibang batas at kanyang pinawawalang-halaga ang batas na ibinigay ng Allah.

 

Paalala:        Ipinag-uutos sa mga muslim na huwag paniwalaan ang mga ito at talikdan ang mga ito at sumunod sa Kalooban ng Allah.)  

 

Tanong:        Ano ang patunay ng nabanggit sa itaas?

 

Sagot:          Ang Banal na Salita ng Allah:

 

Walang sapilitan sa Relihiyon. Katotohanan. Ang matuwid na landas ay (ganap) na malinaw kaysa sa maling landas. Sinoman ang nagtakwil sa taghoot at nanampalataya sa Allah, tunay na kanyang napanghawakan ang matibay na sandigan. Ang Allah ay nakaririnig ng lahat, ang Maalam."[81]

 

                   At sa Kanyang Salita:

 

"At katotohanan, Aming ipinadala sa bawat bansa ang isang Sugo na nagsasabi (nag-aanyaya) na: Sambahin ang Allah at iwasan ang taghoot."[82]

 

                   At sa Kanyang Salita:

 

"Ipahayag: 'O, Angkan (mga napagkalooban)  ng Kasulatan, halina sa isang salita na sadyang makatarungan sa amin at sa inyo, na wala tayong sasambahin maliban sa Allah at hindi tayo magbibigay ng anumang katambal sa Kanya at huwag tayong kukuha mula sa ating mga sarili bilang Panginoon maliban sa Allah. Kung sila ay magsitalikod, inyong sabihin 'Kayo ay saksi na kami ay muslim (sumusuko sa Kalooban ng Allah)."[83]

 

At ito ang kahulugan ng:

 

"La ilaha illalah". Walang Diyos maliban sa Allah. Ang Sugo ng Allah (snk) ay nagsabi: "Ang pangunahing bahagi ng Islam at ang haligi nito ay ang Salah (Pagdarasal) at ang pinakamataas na haligi ay ang Jihad"[84]. At ang Allah ang nakababatid.

 

                            

 

ANG APAT NA PAMANTAYAN

 

 

Ako ay dumadalangin sa Allah, ang Mapagpala, ang Panginoon ng Dakilang Kapangyarihan, nawa'y pangalagaan tayo dito sa mundo at sa kabilang buhay at pagpalain tayo saan man naroroon. Akin ding idinadalangin sa Kanya na gawin tayong katulad ng mga taong kapag nabibigyan ng biyaya, sila ay nagpapasalamat at kung sila ay nagkakaroon ng kasiphayuhan, sila ay matiisin at matiyagang binabalikat ang sakit. At kung sila ay nagkakasala, sila ay nagsusumamo sa paghingi ng kapatawaran.

 

Mag-ingat, sana tanggapin tayo ng Allah sa ating pagsunod, na sa katotohanan, ang hanifiyyeh, ang relihiyon ni Propeta Abraham ay upang sambahin ang Allah lamang at maging matapat sa relihiyon ng Allah.  Ang Allah ay nagsabi:

 

"Hindi ko nilikha ang tao at jinn maliban na sila ay sumamba sa Akin."[85]

 

At dahil nalalaman natin na nilikha lamang tayo ng Allah upang sumamba sa Kanya lamang, dapat nating mapag-isipan na ang pagsamba ay nagiging tunay at ganap kung ito ay may lakip na pananampalataya sa Kaisahan ng Allah. Katulad din ng Salah na hindi maaaring magkabisa kung ito ay walang kasamang Wudhu (paglilinis at pagpapakadalisay). Kapag ang idolotriya ay ginagawa, ang gawang pagsamba ay nababahiran ng karumihan, ito ay nawawalan ng kabuluhan, katulad din na ang karumihan ay pinawawalang halaga ang pagpapakadalisay (wudhu).

 

"Hindi nararapat ang pananatili ng mga masjid samantalang sila ay sumasaksi laban sa kataksilan ng sariling kaluluwa. Ang ganitong gawain ay walang ibubungang mabuti. At sa apoy ang kanilang hantungan."[86]

 

Kung napag-isipan na ang Shirk (Idolotriya) ay sumisira sa anumang gawang pagsamba at ginagawang walang kabuluhan ito, at ang taong gumagawa nito ay nabibilang sa Impiyerno, ang kaalaman tungkol dito ay isa sa pinakamahalagang tungkulin na dapat gampanan. Nawa'y iligtas tayo ng Allah mula sa pagbibigay katambal sa Kanya. Ang Allah ay nagsabi:

 

"Hindi pinatatawad ng Allah (ang kasalanan ng) pagbibigay katambal o kaugnay sa Kanya ngunit pinatatawad Niya ang kasalanan bukod dito, kung Kanyang marapatin."[87]

 

Ang kaligtasan sa Apoy ng Impiyerno ay matatamo kung laging maingat sa apat na pamantayan na binanggit ng Allah sa Kanyang Aklat (Banal na Quran).

 

 

ANG UNANG PAMANTAYAN

 

Ang unang pamantayan ay upang makilala na ang mga walang pananampalataya, na kinalaban ni Propeta Muhammad, (snk) ay tumatanggap (at kumikilala) sa Allah bilang Tanging Nag-iisang Tagapaglikha, Tagapanustos at Siyang may Tangan ng lahat ng pangyayari subalit ang mga ito ay hindi itinuturing bilang mga muslim. (na ang ibig sabihin ang walang kabuluhang pagkilala sa Allah bilang  Panginoon ay hindi sapat upang tawagin silang mga muslim. Sila ay dapat mag-alay ng tapat ng pagsamba sa Allah lamang.) Ito ay binigyang patunay ng Allah na nagsabing:

 

"Sabihin: Sinong nagbigay sa inyo ng inyong ikabubuhay na nagmula sa mga kalangitan at kalupaan? O, Sino ang may kapangyarihan (sa pagbibigay ng) pandinig at paningin? Sino ang nagbigay ng buhay mula sa mga patay at nagpanumbalik sa patay mula sa may buhay?  Sinong namamahala ng lahat ng pangyayari? Sila ay nagsasabi, 'Allah' Kaya't sabihin' Hindi ba kayo (kung ganoon) natatakot (sa Kanya)."[88]

 

 

ANG IKALAWANG PAMANTAYAN

 

Ang mga walang pananampalataya (polyteismo) ay nagsabi:

 

"Kami ay hindi dumadalangin sa mga ito (iniidolong diyusan-diyosan). Kami ay lumalapit lamang sa kanila upang humingi ng paraang mapalapit sa Allah at mamagitan mula sa kanila"

 

Ang patunay na ang pagsamba sa mga iniidolo ay isang tanda ng polyteismo ay ipinahayag mula sa bersikulong ito:

 

"At sila na nagtuturing sa iba bukod sa Allah ay nagsabi: "Sila (mga iniidolong diyus-diyosan) ay aming sinasamba para lamang kami ay mapalapit sa Allah. Katiyakan, Ang Allah ay hahatol sa anumang bagay na kanilang di-pinagkasunduan. Hindi pinapatnubayan ng Allah ang sinumang sinungaling at walang pananampalataya."[89]

 

Ang patunay sa tagapamagitan (intercession) yaong sumasamba sa mga idolo upang humingi ng tulong at pangangailangan at itinuturing silang tagapamagitan sa Allah ay Shirk na isinalaysay ng ganito:

 

"At sila ay sumasamba  sa mga iniuugnay nila sa Allah na hindi makapagbibigay ng kasamaan o kabutihan sa kanila at nagsasabing: "Sila ang aming mga tagapamagitan sa Allah" Sabihin: Ipinahahayag mo ba sa Allah ang isang bagay na hindi Niya nalalaman sa mga kalangitan at kalupaan? Ang Allah ay malayo sa anupamang iniuugnay ninyo sa Kanya."[90]

 

May dalawang uri ng pamamagitan (intercession); ito ang walang-bisang pamamagitan at ang tunay na pamamagitan. Ang walang-bisang pamamagitan (intercession) ay yaong tagapamagitan ng iba kaysa sa Allah para sa kanilang pangangailangan na walang makapagbibigay katuparan nito maliban sa Allah.  Ang patunay nito ay matatagpuan sa Banal na Salita ng Allah:

 

"O, Kayong nananampalataya! Gumugol (ng mabubuting bagay) buhat sa ipinagkaloob Namin sa inyo bago dumating ang Araw na walang pagbibili o pagkakaibigan o pamamagitan. At ang walang pananampalataya ay ang mga mapaggawa ng kasamaan."[91]

 

At ang tunay na pamamagitan (intercession) ay yaong tuwirang hiningi at iniaasa sa Allah. Ang tagapamagitan na pinahihintulutan ng Allah ay yaong binigyan ng karangalan na maging tagapamagitan at yaon namang taong para pamagitanan ay isang taong ang mga gawa at pananalita ay ikinasisiya (at ikinagagalak) ng Allah.  Ang pamamagitan para sa isang katulad nito ay ipinagkakaloob sa kapahintulutan ng Allah. (Ang pamamagitan (intercession) ay nagmumula sa Allah lamang sapagkat ito ay nakaukol lamang sa Kanya. Ang sinumang humingi ng pamamagitan sa iba at hindi sa Allah ay nakagawa ng malaking kasalanan (shirk) samakatuwid walang kabuluhan ang kanyang layunin at inilagay lamang ang sarili sa kasalanan. Tinatanggap lamang ng Allah ang malinis at wagas na pananampalataya sa Kanyang Kaisahan at pinahihintulutan lamang ang pamamagitan (intercession) doon sa mga matibay na pinanghahawakan ang paniniwala sa Tanging isang Diyos (Ang Allah) bilang kanilang pananampalataya.  Ang Allah ay nagsabi:

 

"Sino ang makapamamagitan sa Kanya maliban sa Kanyang kapahintulutan"[92]

 

At sa:

 

"At hindi sila makapamamagitan maliban sa isang ikinasisiya Niya."[93]

 

At:

 

"Sabihin: Ang lahat ng pamamagitan ay sa Allah."[94]

 

 

ANG IKATLONG PAMANTAYAN

 

Si Propeta Muhammad (snk) ay isinilang (at lumaki)) sa gitna ng mga mamamayang watak-watak (at iba-iba) ang relihiyon. Ang mga ilan sa kanila ay sumasamba sa mga propeta o mga santo at ang iba naman ay sumasamba sa punong kahoy o bato at mayroon ding sumasamba sa araw at buwan. Ang Sugo ng Allah (snk) ay nakipaglaban sa kanila ng walang pagtatangi-tangi sa ilang pangkat o sa iba pa. Ito ang siyang tanda ng pagsunod niya sa utos ng Allah:

 

"At makipaglaban kayo sa kanila hanggang mawala ang polyteismo at ang lahat ng pagsamba ay sa Allah na lamang."[95]

 

At tungkol sa araw at buwan (patunay na ang pagsamba sa araw at buwan at sa mga bituin at planeta at paniniwala na ang mga ito ay may malaking impluwensiya dito sa mundo ay itinuturing na Shirk) ang  Allah ay nagpahayag:

 

"At ilan sa Kanyang mga Palatandaan ay ang gabi at araw at ang araw at ang buwan. Huwag magpatirapa sa araw o sa buwan subalit magpatirapa sa Allah, na Siyang lumikha sa kanila, kung tunay ngang Siya ang inyong sinasamba."[96]

 

Tungkol sa mga anghel, (ito ay pinatutunayan na ang pagsamba sa mga anghel ay itinuturing na Shirk) mababasa sa talata ng Quran na:

 

"At hindi Niya ipinag-uutos sa inyo na ang mga Anghel at mga Propeta ay gawin ninyong mga Panginoon."[97]

 

At ang patunay na ang mga Propeta (pagsamba sa kanila at ang pagdalangin sa kanila ay itinuturing na Shirk) ay mababasa sa sumunod na talata:

 

"At nang ang Allah ay magsasabi kay Hesus, O Hesus, anak ni Maria, ikaw ba ay nagsabi sa tao, Gawin ninyo ako at ang aking ina bilang dalawang Diyos bukod pa sa Allah? Siya (Hesus) ay magsasabi: Hindi ko maaaring sabihin ang isang bagay na wala akong karapatang sabihin. Kung ito ay sinabi ko, katiyakang ito ay Inyong mababatid. Talos Mo ang aking kalooban at hindi ko talos ang Inyong Kalooban."[98]

 

At ang patunay sa mga banal na tao (yaong pagsamba sa kanila at pagdalangin sa kanila upang humingi ng tulong at ginhawa, ay itinuturing na shirk).  Ang Allah ay malayo at ganap na mataas sa kaninong kanilang iniuugnay sa Kanya. At ito ay matatagpuan sa isang talata ng Quran:

 

"Ang mga  pinananalanginan nila (gaya ni Hesus, anak ni Maria, ni  Ezra, ng mga anghel at iba pa) ay naghahangad  din (para sa kanilang mga sarili) na higit na mapalapit sa kanilang Panginoon at sila (Hesus, Ezra, mga anghel at iba pa) ay naghahangad ng Kanyang Awa at pinangangambahan nila ang Kanyang parusa. Tunay na ang parusa ng inyong Panginoon ay isang bagay na dapat katakutan!"[99]

 

At ang patunay na ang punong kahoy at mga bato (o humihingi ng pagpapala sa pamamagitan ng mga bagay katulad ng libingan ng mga banal na tao, mag-alay ng mga hayop para matupad ang kanilang hangarin at kaginhawahan sa pamamagitan ng paghawak sa mga telang nakakubli sa mga nitso ng mga patay, ay isinasaalang-alang bilang shirk) ay isinalaysay ng Quran:

 

"Isinasaalang-alang ba ninyo sina Al-Lat at Al-Uzza. At si Manat, bilang pangatlo rin, (na inyong iniidolo)?[100]

 

Ang patunay sa itaas ay mababasa sa Hadith ni Propeta Muhammad (snk):

 

"Abu Waqid al-Laithi ay nagsalaysay: Kami ay sumama sa Sugo ng Allah sa Digmaang Hunain. Kami ay bago lamang kayayakap sa Islam. Ang mga pagano ay may punong kahoy na tinatawag nilang Dthat Anwat na kanilang sinasamba at dito nila itinatali ang kanilang mga sandata. Nang aming madaanan ito, kami ay nagsabi: "O, Sugo ng Allah, gawin mo ang Dthat Anwat na katulad ng kanila. Ang Sugo ng Allah ay nagsabi: "Allahu Akbar, ito ay kanilang sunnun".(ibig sabihin, ito ay kanilang tradisyon o nakagawian) At siya ay nagpatuloy na magsabi: "Sa pamamagitan Niya na Siyang  may tangan ng aking buhay, ngayon lang ay sinabi mo na kung ano ang sinabi ng mga angkan ng Israel kay Moises: "Igawa mo kami ng isang mabuti katulad nilang mayroong Diyos." Siya ay nagsabi: katotohanan, kayo ay mga mangmang na mamamayan." Si Propeta Muhammad ay nagpatuloy sa kanyang salita:" Inyong tutularan ang mga nakagawian ng mga naunang mamamayan, sila ay ang mga Hudyo at Kristiyano."[101]

 

 

ANG IKAAPAT NA PAMANTAYAN.

 

Ang mga polyteista (nagbibigay katambal sa Allah,) sa ngayon ay higit na masama kaysa sa mga polyteista noong nagdaang panahon sapagkat sila noong panahon ni Propeta Muhammad (snk) ay laging nagbibigay katambal o kaugnay sa Allah sa oras na sila ay maginhawa ngunit nagiging tapat sa Allah sa panahon ng kahirapan. Sa kabilang dako, ang mga polyteista sa ngayon ay nagbibigay katambal o kaugnay sa Allah sa panahon ng kaginhawahan at kahirapan. Ang Allah ay nagpahayag nito:

 

"At kung sila ay nasa sasakyang dagat, sila ay nananalangin sa Allah ng buong katapatan at wagas na nananampalataya sa Kanya, ngunit kung sila ay nasa kati (tuyong lupa), ipagbadya! sila ay nagbibigay katambal (o kaugnay) sa Kanya."[102]

 

Samakatuwid, makikita natin na marami ang sumasamba sa mga banal na tao (santo) at sa mga libingan ng mga kinikilalang mga mataas na tao. Sila ay mga tapat sa pagsamba sa mga ito at sila ay dumadalangin sa kanila upang humingi ng tulong sa panahon ng kaginhawaan at kahirapan.  Ang marami ay higit na nagiging matapat at mataimtim sa panalangin lalo na sa oras ng kagipitan o kahirapan. Taliwas sa mga naunang polytheist, na sa panahon ng kaginhawahan sila ay nagbibigay katambal sa Allah ngunit sa panahon ng kanilang kahirapan o kasiphayuhan, sila ay tapat na dumadalangin sa Allah.  Ngayong panahong ito, ang mga pagano ay patuloy sa kanilang maling pagsamba. Ngunit walang kapangyarihan o lakas (na maaaring baguhin ang mga pangyayari) maliban sa kapahintulutan ng Allah, Ang Dakila, Ang Kataas-taasan.[103]

 

Ang Allah ay nagsasabi ng katotohanan, at Siya ang Tanging Isa na nagbibigay ng tamang Patnubay. Ang Allah, Luwalhati sa Kanya, ay nagsabi:

 

"Sabihin:"Napag-isip-isip ba ninyo ang mga bagay na inyong dinadalanginan (o tinatawagan) bukod sa Allah,--Kung naisin ba ng Allah na ako ay masaktan, sila ba (na inyong mga dinadalanginan) ay makapapawi sa sakit na ipinalasap sa akin? O, kung ipahintulutan Niya ang Awa para sa akin, maaari ba nilang pigilin ang Awa (ng Allah)? Sabihin: 'Sapat na sa akin ang Allah. Sa Kanya nagtitiwala ang mga may pagtitiwala."[104]

 

At sa Kanyang Salita:

 

"Hindi ba Siya (Allah) ang Siyang tumutugon sa dalangin ng isang nahahapis?, at Siyang nag-aalis ng kasamaan, at ginawa kayong tagapag-mana sa lupa (sa bawat salin-lahi)? Mayroon bang Diyos bukod sa Allah? Kakaunti lamang ang inyong napagbubulay-bulay."[105]

 

At Siya ay nagsabi rin:

 

"At yaong inyong mga dinadalanginan sa halip na ang Allah, ay walang pagmamay-ari kahit Qimtir (balat ng buto ng datiles). Kung mananalangin kayo sa kanila, hindi nila maririnig ang inyong panalangin at kung maririnig man nila ay di rin nila kayang tumugon At sa Araw na pagkabuhay muli, itatakwil nila ang pagsamba ninyo sa kanila. At walang makapagbibigay ng kaalaman sa inyo kundi ang Isang may Ganap na Kaalaman (Allah)."[106]

 

At Siya ay nagsabi rin:

 

"At sino ba ang higit na naliligaw kundi yaong  dumadalangin sa iba sa halip na ang Allah, yaong hindi makatutugon sa kanya hanggang sa Araw ng pagbabangong Muli at walang kamalayan sa kanilang pinananawagan?"[107]

 

At ang Allah, ay Tanging Isa na nagbibigay ng Patnubay sa Tamang Landas at walang kapangyarihan o kakayahan maliban sa pamamagitan Niya.

 

 

ANG PRINSIPIYO NG AS-SALAF AS-SALIH

 

Mula sa TRADITIONALIST Ash-Shaikh Muhammad At Tayyib B. Is-haq Al-Ansari Al-Madani

 

Ngayon pagkaraan ng aking paunang salita, ako ay magpapatuloy sa pagsabi na ako ay naniniwala (nananampalataya) na ang Allah, ang Tanging Isang Diyos, wala ng iba maliban sa Kanya, ang Tanging Isa, Ang As-Samad[108], na hindi ipinanganak o kaya ay nagkaanak, walang nararapat sambahin maliban sa Kanya. Sinoman ang mag-alay o maghandog ng pagsamba sa iba kaysa sa Allah ay itinuturing na isang mushrik (walang pananampalataya)

 

Ang Ibadah o pagsamba, ay isang kahulugan na kinapapalooban ng lahat ng bagay na ikinalulugod o ikinagagalak at ikinasisiya ng Allah maging ito ay sa pananalita o sa gawa katulad halimbawa ng limang haligi ng Islam, ang panalangin, ang pag-asam sa Kanyang Awa at Pagpapala, ang takot (sa Allah), pagtitiwala, pagtupad sa mga Pangako at iba pang uri (o pamamaraan) ng pagsamba.

 

Ako ay naniniwala sa Allah na Siya ay malayo sa kakulangan, samakatuwid, nasa Kanya ang Kaganapan at Kasapatan. Siya ay angkop sa lahat ng mga Banal na Katangian na Siya mismo ang nagbigay para sa Kanyang Sarili. At Siya ay tinatawag sa Pangalan na Kanyang itinawag sa mismong sarili at pangalang itinawag sa Kanya ni Propeta Muhammad (snk). Ang mga Magagandang Pangalan at Katangian ng Allah ay katotohanan (at tunay) at hindi metaporikal.  Ang mga katangian ng Allah katulad na Siya ay lumuklok sa Kanyang Trono (ng Kapangyarihan), ang pagluklok ay walang paghahambing, o paglalarawan at walang katulad. Ang Allah ay nagsabi:

 

"Ang pinakamaawain ay lumuklok sa Kanyang Trono (ng Kapangyarihan)."[109]

 

Higit sa lahat, ang Salita ng Allah ay walang hanggang at likas na Mananatiling Buhay, na sinasalita sa mga pagkakataon.

 

Isinasalaysay na ang mga naunang banal na tagasunod (ng Islam) ay naniniwala na ang Allah ay laging makapangyarihan sa katangian ng pananalita, at Siya ay nagsasalita kung Kanyang marapatin (o naisin). Isa sa Kanyang salita, ay ang Quran na narinig ni Anghel Gabriel (snk) mula sa Kanyang Panginoon (Ang Allah, Azzawajall), tuwiran na walang namagitan at ibinaba at ipinahayag kay Propeta Muhammad (snk), sa letra at kahulugan (na hindi matutularan ng sinoman). Sa madaling salita, ang Quran ay hindi salita ni Anghel Gabriel o ni Propeta Muhammad (sumakanila nawa ang kapayaan).  Ito ay Salita ng Allah sa buong letra at himig. Ang Quran ay salita ng Allah, sa letra at himig katulad ng Salita na Kanyang sinabi kay Propeta Moises nang ang huli ay lumapit sa punong-kahoy-nagsabing:

 

"Katotohanan, Ako ang iyong Panginoon. Kaya, hubarin mo ang iyong sapatos sapagkat ikaw ay nasa Banal na Pook ng Tuwa."[110]

 

Gayundin, sa Araw ng Muling Pagkabuhay tatawagin ng Allah ang lahat ng Kanyang alipin sa kanyang tinig na maririnig malayo man o malapit na nagsasabing: "Ako ang Hari. Ako ang Maniningil." Sa ganitong pamamaraan din, nagsasalita ang Allah sa Kanyang mga Sugo at Anghel, maging sa Kanyang mga alipin na Kanyang naising kausapin o di kaya naman ay nagpapadala Siya ng mga Aklat na kinapapalooban ng Kanyang mga Salita. Ang Kanyang mga Salita ay walang hanggan kaya hindi ito nilikha (uncreated)[111] kaya ang katangian ng pananalita, katulad ng mga iba pa Niyang katangian ay hindi nalilikha.

 

Ang Allah, (Luwalhati sa Kanya) ay natatangi sa mga katangian ng pagmamahal, galak, galit, pagpanaog[112], pagbigay ng buhay at kamatayan, kasiyahan sa Kanyang mga alipin kung ang mga ito ay nagsisisi[113] at ang Allah ay malayo sa kakulangan. Siya ay makikita ng mga mananampalataya sa Araw ng Paghuhukom sa kanilang mga sariling mata katulad ng nakasaad sa mga talata ng Quran at maging sa mga Hadith ni Propeta Muhammad (snk). Ang mga katangian ng Allah ay ganap na katotohanan katulad ng pagpapatunay ng Banal na Quran:

 

"Ipahayag: "Siya ang Allah, Ang Tanging Isa. Allah, ang Walang Hanggang, Ang Walang Pangangailangan.  Siya ay hindi nagkaanak at hindi ipinanganak. At sa Kanya ay walang makakatulad."[114],

 

Ito ang ating pananalig na ating pinananatili at pinanghahawakan sa pagsunod at pagsuko sa Allah. Iginagalang at tinatanggap (at kinikilala) ang Kanyang mga Katangian at Pangalan na walang pagbibigay hambing sa katangiang angkop lamang sa tao. Hindi tayo nagbibigay ng anumang paglalarawan o pagsasalaysay mula sa ating sariling kaisipan at hindi nating itinatakwil o ipinagsisinungaling ang mga ito. Allah ay nagsabi:

 

"Walang anuman ang makakatulad Niya; at Siya ay Ganap na Palakinig, at Ganap na Nakakakita."[115]

 

Tayo ay sumasaksi na si Propeta Muhammad (snk) ay Kanyang alipin at Sugo para sa sangkatauhan at para sa mga Jinn at kanyang ipinalaganap ang mensahe, tinupad ang tungkulin na ipinagkatiwala sa kanya, pinatnubayan niya ang kanyang pamayanan (ummah) na buong puso at nanatili siyang nakikipaglaban para sa Allah hanggang binigyan ng kaganapan at kabuuan ang relihiyong Islam.  Ang Allah ay nagsabi:

 

"Sa araw na ito, Aking binigyang kaganapan para sa inyo ang inyong relihiyon, binuo ang (lahat ng) kagandahang-loob sa inyo at pinili (at tinanggap) ang Islam bilang inyong relihiyon."[116]

 

Pagkaraan nito, kinuha na siya ng Allah at isinama sa pinakamagandang kalagayan sa Paraiso (Jannah). Ang Propeta Muhammad (snk) ay lumisan dito sa daigdig at sa kanyang mga kasamahan at mamamayan. Walang sinoman ang magkakamit ng Iman maliban at hanggang ang kanyang mga pagnanasa ay pumailalim o umalinsunod sa mensahe na dinala ni Propeta Muhammad at maliban kung binibigyan niya ng pagpapahalaga at pagmamahal si Propeta Muhammad ng higit sa kanyang sarili, sa kanyang mga anak at sa lahat ng sangkatauhan. Ang mahalin si Propeta Muhammad (snk) ay nangangahulugan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan o tagubilin, paniniwala sa kanyang mga salita at aral at pagtalikod sa kanyang mga ipinagbabawal. Nangangahulugan din na ang Allah ay dapat pag-ukulan ng pagsamba sa pamamagitan ng mga gawang pagsamba na katulad ng pagsasagawa ni Propeta Muhammad (snk).

 

Si Propeta Muhammad (snk) ay hindi dapat itaas ng higit pa sa kalagayan na ipinagkaloob sa kanya ng Allah. Siya ay hindi dapat dakilain at papurihan ng sobra-sobra sa pamamagitan ng pagdalangin sa Kanya at paghingi ng tulong sa kanya. Si Propeta Muhammad (snk) ay nagsabi:

 

"Ang panalangin (du'a) ay pagsamba."[117] At siya ay nagsabi; "Katotohanan, hindi ako ang dapat tawagan at hingan ng tulong kundi ang Allah."

 

Ang pagdalangin upang humingi ng tulong kay Propeta Muhammad (snk) at maging sa ibang banal na tao, ay isinasaalang-alang bilang shirk o isang gawaing polyteismo. Ganoon din ang pagdalangin sa iba kaysa sa Allah para makatanggap ng biyaya o pag-alis ng mga kasamaan o kung sila ay itinuturing bilang tagapamagitan sa Allah. (Ang pagdalangin sa mga banal na tao (santo) o sa mga jinns, paghingi ng tulong sa mga ito, pag-alay ng mga hayop upang ang kanilang kahilingan ay matupad, ang mga ito ay kinabibilangan ng pagbibigay katambal o kaugnay sa Allah, maging ito ay may himala sa pananalita ay isang shirk at ang mga ganitong gawain ay naghahatid sa tao upang maligaw sa katotohanan. Kaya, isinugo ng Allah ang Propeta Muhammad (snk) upang muling alisin ang ganitong nakasanayan at upang linisin ang puso mula sa walang katapatan. Walang kapangyarihan o lakas maliban sa pamamagitan ng Allah. (Ang Dakila, Ang Kataas-taasan).

 

Tayo ay naniniwala na ang mga anghel at ang mga Banal na Kasulatan ng Allah ay totoo, ang mga Propeta ay totoo, ang Pagbabangong muli pagkaraan ng Kamatayan ay totoo, ang Paraiso (Jannah) at Impiyerno (Jahannam) ay totoo. Tayo ay naniniwala rin na ang Timbangan[118] ay totoo at ang Hawd[119] (ilog o bukal) ng ating Propeta (snk) ay totoo; na sinoman ang uminom mula rito ay hindi makararanas o makadarama ng pagka-uhaw. Ang nagsitalikod sa Islam (apostate) at ang mga taong gumawa ng pagbabago (bid'aah) sa mga bagay na pang-relihiyon ay hindi makalalapit mula sa Hawd na ito.

 

Naniniwala tayo sa Qadar (Tadhana) maging sa kabutihan nito o sa kasamaan. Tayo ay naniniwala na ang pamamagitan (intercession) ni Propeta Muhammad (snk) at ng lahat ng Propeta (sumakanila nawa ang kapayapaan) at ng mga banal (ganap na mabuti) na tao ay totoo ngunit nasa kapahintulutan lahat ng Allah at nararapat na ang Allah ay nagagalak o nasisiyahan sa tagapamagitan. Ang Allah (Ang Makapagyarihan) ay nagsabi:

 

"Sino ang makapamamagitan sa Kanya maliban sa  Kapahintulutan Niya."[120]

 

At Siya ay nagsabi rin:

 

"Sila ay hindi makapamamagitan maliban na siya ay kinalulugdan Niya."[121]

 

Ang ating Propeta Muhammad (snk) ang siyang unang tagapamagitan at siya ang una na ang pamamagitan (intercession) ay tatanggapin. Maraming pribilehiyo ng pamamagitan na tanging siya lamang ang makatatamasa. Una, ang paghuhusga sa Araw ng Paghuhukom (ng Sangkatauhan) ang pribileyong tinatawag na Al-Muqam Al Mahmood (Ipinagkakapuring Kalagayan o Hanay) na inaaasam-asam ng mga Propeta at mga Sugo. Pangalawa, ang karapatan niyang mamagitan upang mailabas ang mga nasa Impiyerno[122]. Pangatlo, ang karapatan niyang mamagitang makapasok ang mga ito sa paraiso (Jannah) pagkaraan na ang mga ito ay linisin at padalisayin.

 

Naniniwala tayo na ang pinakamabuting henerasyon ay ang henerasyon ni Propeta Muhammad (snk). Pagkaraan ay yaong henerasyong matapat na sumunod.  Si Propeta Muhammad (snk) ay nagsabi:

 

Ang pinakamabuting henerasyon ay ang aking henerasyon, pagkaraan ay ang kanilang tagasunod at pagkaraan ay ang mga sumunod sa kanila."

 

Naniniwala tayo na ang pinakamabuting salita ay ang Salita ng Allah at ang pinakamabuting patnubay ay ang patnubay ni Propeta Muhammad (snk) at ang pinakamasama sa lahat ng bagay ay ang mga bida’h (pagbabago sa relihiyon) at bawat pagbabago ay tungo sa pagkakaligaw.

 

Kaya, kung hindi lamang sa pangamba ng kahabaan nitong aklat na ito, ang  bawat katanungan ay  mabibigyan  pa natin ng mga patunay mula sa Aklat ng Allah (Quran) at  mula sa mga Sunnah ni Propeta Muhammad (snk) at mula rin sa mga pinagtibay ng Ijma'a ( pagkakaisang kapasiyahan ng mga matatalino at banal na tao). 

 

Nawa'y patnubayan tayo ng Allah tungo sa kanyang matuwid na Landas sa lahat ng ating mga pananalita at gawa at pangalagaan tayo mula sa mga nakaliligaw na pagsubok (ang nakikita o hindi nakikita).  Idalangin natin na nawa'y bigyan tayo ng Allah ng Katatagan sa pagsunod sa Islam at ipahintulot ng Allah na tayo ay mamatay sa Islam. Nawa'y ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay mapasakay Propeta Muhammad at sa kanyang angkan.

 

Ang aklat na ito na sinulat ni Sheikh Muhammad At Tayyib ibn Ishaq Al-ansari sa Al madinah Munawarah noon taong 1358 H na namatay noong 7-6-1363 H, ay isang pagbibigay aral at babala (paalala) para sa ating mga sarili at sa lahat ng kapatid sa Islam.

 

Nawa'y pagpalain siya ng Allah.1.           Mahalagang maunawaan ang kahulugan ng "pagpapatupad" sa tunay na kahulugan nito lalo na ang tungkol sa pagkilala sa Allah.  Una sa lahat, ito ay nangangahulugan na ang Allah lamang ang tanging nararapat na sambahin at mahalin. Ang Allah ay salitang arabik na ang kahulugan ay ang Tanging Nag-iisang Tunay na Diyos. Allah ang personal na Pangalan ng Dakilang Diyos na Tagapaglikha.  Pangalawa, Siya ang Tagapaglikha na ang lahat ng Kanyang nilikha ay umaasa para sa kanilang pamumuhay. Pangatlo, ang mga Banal na Katangian at magagandang Pangalan ng Allah ay hindi dapat iugnay o ihalintulad sa Kanyang mga nilikha. Ang "Pagpapatupad" ay nangangahulugan din na ang Allah, ang Dakila, ay malayo sa anumang kakulangan sapagka't nasa Kanya ang Kaganapan at sa Kanya ay walang makakatulad.  Ang pagpapatupad ng Karunungan tungkol kay Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay nangangahulugan na siya ay dapat mahalin at igalang ng higit kaninumang tao at ang pagsasagawa ng kanyang Sunnah. At kailangan na ito ang manguna kaysa sa mga opinyon o haka-haka ng tao sa lahat ng pagkakataon.

 

2.           Sa pagsasagawa ng ibat-ibang uri ng pagsamba, tayo ay dapat magkaroon ng pagtitiis at umiwas mula sa mga gawaing pagsuway at talikdan ang anumang masamang pagnanasa. Ang mga sakuna o mga likas ng pangyayari sa ating buhay ay dapat ding harapin ng may pagtitiis.

            

3.           Ito ang sumpa na sinabi ng Allah na nagbibigay paalala na yaon lamang na may tamang pananampalataya at gumagawa ng mga mabubuti ang siyang magtatagumpay. Ito ay kinabibilangan din ng apat na paksang katotohanan: 1) Ang Kanyang Salita, "yaon lamang na may tamang pananampalataya" ito ay nagpapahiwatig ng "karunungan o kaalaman" Ang 2) "gumagawa ng mabubuti" ito ay nagpapahiwatig na pagpapatupad o pagsasagawa. Ang 3) "nag-aanyaya sa bawat isa na tumanggap ng katotohanan" nagpapahiwatig ng pagpapalaganap ng mensahe (dawah). At ang 4) "pagpapakasakit na may lakip na pagtitiis" ay nagsasaad ng anumang bunga ng pagpapalaganap at pagpapahayag ng katotohanan.

            

4.           Surah # 103

            

5.           Ibn Katheer

          

6.         Ibn Katheer ay nagbigay ng ibang paliwanag ni Ash-Shafi'ee tungkol sa kahulugan ng surang ito. "Kung isinasaalang-alang lamang ang tunay na kahulugan ng surang ito, sapat na ito para sa kanila." Si Ibn Khateer ay nagpaliwanag sa sinabi ni Ash-shafi'ee ng ganito:" sapagkat ito ay kinapapalooban ng pinakabuod na mga paksa ng kabutihan o magandang katangian.(MM)

          

7.         Ito ay nangangahulugan na nararapat munang matutuhan ang mga karunungang pang-relihiyon para gumawa ng pananalita at bago magsagawa ng mga gawaing pangrelihiyon. Halimbawa, ang isang Muslim ay nararapat na malaman ang pagdarasal bago ito magsagawa ng salah. Kaya, ang karunungan o kaalaman ay dapat mauna kaysa sa pagsasagawa o pagpapatupad. (MM)

          

8.         Surah # 47:19

          

9.         Halimbawa, ang isang tao ay hindi makapagdarasal hanggang hindi niya natututuhan kung paano magdasal. Maraming Muslim na bansa na ang Batas ng Allah ay hindi naisasakatuparan. Ngunit maraming samahang Muslim, na naniniwala na kung ang kasalukuyang pamahalaan ay ibagsak sa pamamagitan ng kudeta, ang pinuno ng pamahalaan ay napatay, maaaring ipatupad ang Batas ng Allah sa madaling panahon. Upang makapagtatag ng tunay na Islamikong pamahalaan, ang mga nasasakupang mamamayan ay dapat munang nakahandang tanggapin ang Islamikong pamahalaan, maging ang panloob at panlabas ng aspeto nito. Ang pinakamagandang halimbawa ay si Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) Siya ay hindi nagtatag ng Islamikong pamahalaan hanggang hindi siya lumisan patungong Madinah. Tiniyak muna na ang mga tao ay may tamang aqeedah at tinanggap niya ang tamang kaalaman at nang nasa Madinah na siya, saka lamang nakapagpatayo ng Islamikong pamahalaan. Ito ay isang katotohanan na ang mga bersikulo (talatang) naipahayag sa Makkah ay humahalaw sa mga prinsipiyo ng Tawheed samantalang sa Madinah ang mga bersikulo (talata) ay humahalaw tungkol sa mga gawa ng pagsamba (ibadah) at pagsasakaturapan. (MM)

          

10.        Si Propeta Moises ang Sugo na ipinadala kay Paraon (Paraoah). (MM)

          

11.        Surah # 73:15-16

          

12.       "Pook ng pagsamba" sa kahulugan ay mga masjid (mosque) sinagoga, templo o tabernakulo na ginagamit ng mga taong may pinanghahawakang Banal na kasulatan. Ang Allah ay may Ganap na Kaalaman. (MM)

          

13.         Surah # 72:18

          

14.         Surah # 58:22

          

15.         Hanifiyyeh, paglisan sa maling relihiyon o pananampalataya tungo sa tunay na pananampalataya, (ang Islam) at ang patuloy at katatagan ng pagsunod dito.

          

16.         Surah # 51:56

          

17.         Hudooth, ayon kay Lane Lexicon, ito ay may dalawang uri, ang isa ay umuugnay sa panahon, na nagsasaad na ang isang bagay ay nagsimula sa walang buhay (non-existence) at binigyan ng buhay pagkaraan na ito ay walang buhay at ang ikalawa naman ay nakaugnay sa "essential hudooth" na nagsasaad na ang isang bagay ay umaasa sa isa upang mabuhay. Ang dalawang uri ng Hudooth ay hindi maaaring iugnay sa Makapangyarihang Allah sapagka't siya ay Walang Simula at Walang Hanggan. (MM)

          

18.         Surah # 4:36

          

19.         Surah # 2:22

          

20.        Tungkol sa bilang ng mga daigdig, maaaring malito ngunit ito ay hinango sa bersikulo (talata) ng Quran: "Ang Allah ang Siyang Lumikha sa pitong Kalangitan at ng Kalupaan ng katulad nito" (MM)

          

21.         Surah # 41:37

          

23.         Surah # 7:54

          

14.         Surah # 2:21-22

          

15.        "nakikita" ang kahulugan nito ay pisikal na paggawa at "nakukubli" ang kahulugan nito ay ang prinsipiyo at paniniwala ng islam.

          

16.         Surah # 72:18

          

17.         Surah # 17:23

          

18.         Mayroon ding mga Muslim na lumihis sa Islam subalit nagsasabi na sila ay muslim. Sila ay naniniwala na ang kanilang imam o lider ay mayroong kapangyarihan na makapagbibigay ng impluwensiya sa takbo ng bagay (o panahon) dito sa mundo at sa kabilang buhay. (MM)

          

19.         Surah # 23:117

          

20.         Surah # 40:60

          

21.         At-Tirmidhi, Ibn Majah & Ahmad

          

22.         Surah # 3:175

          

23.         Surah # 18:110

          

24.         Surah # 5:23

          

25.         Surah  # 65:3

          

26.         Surah # 21:90 Ang paggamit ng "Amin, Namin, Kami" kapag iniuugnay sa Allah ay nagpapahiwatig ng Paggalang sa Kanyang Kadakilaan, Karangalan, Kapangyarihan o Kamahalan. Ito ay karaniwan sa wikang Arabic. Even in English language, there is a Royal We or Us as we hear from President/Royal family signifying respect for his/their positions whenever he/they issue a decree or Royal decree.

          

27.         Surah # 5:3

          

28.         Surah # 39:54

          

29.         Surah # 1:4

          

30.         Ang Hadith na ito ay bahagi ng mahabang pagsasalaysay ni Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) nang binigyang aral si Abdullah ibn Abbas (sumakanya nawa ang lugod ng Allah) ng ganito: "O Batang lalaki! alalahanin ang Allah, at ang Allah ay aalalahanin ka. Dumalangin sa Allah, at matatagpuan mo siyang malapit sa iyo. Kung ikaw ay humingi, humingi  sa Allah at kung ikaw ay hihingi ng tulong,  hanapin ang tulong ng Allah," At-Tirmidhi (MM)

          

31.         Surah # 114:1-2

 

32.         Surah # 8:9

 

33.         Surah # 6:162-163

 

34.         Surah # 76:7 Ang Araw na ito na tinatalakay ay ang Araw ng  Pagbabangon Muli. (MM)

         

35.         Surah # 3:18

         

36.         Ang katanungang ito at ang mga sumunod na katanungan ay nangangahulugan ng ganap na pagsaksi ng pananampalataya na maaaring hatiin sa dalawang antas: ang unang antas ay nagsasaad ng pagtakwil o pagtalikod sa iba't-ibang diyos-diyosan na sinasamba kapalit ng Tunay na Diyos, Ang Allah. At ang pangalawang antas naman ay nagsasaad ng pagpapatunay na ang lahat ng uri o pamamaraan ng pagsamba ay nararapat na iukol sa Tanging Tagapaglikha, Ang Allah.

       

37.         Sinasabi na ang "salita" ay tumutukoy sa "shahada" (la ilaha ilallah) o pagpapahayag ng pananampalataya, ang Islam (Ibn Kathir). (MM)

       

38.         Surah # 43:26-28

 

39.         Surah # 3:64

 

40.         Surah # 9:128

         

41.         Surah # 48:29

        

42.        Hunafa, hanif, isang tumatalikod sa pagsamba sa huwad ng diyos at matibay na sumusunod sa tunay na relihiyon, Ang Islam, nananampalataya sa kaisahan ng Allah. (MM)

          

43.       Surah # 98:5

          

44.      Surah # 2:183

     

45.      Surah # 3:97

       

46.      Surah # 2:177

 

47.      Surah # 54:49

 

48.      Bukhari & Muslim

 

49.      Surah # 16:128

     

59.      Surah # 26:217-220

       

60.      Surah # 10:61

      

61.       Tinutukoy rito ang aliping babae na nakipagtalik sa kanyang amo (master) at nagdalang-tao at nagsilang ng isang sanggol na kanyang magiging amo. Kung dumating ang panahon na manahin ng bata ang yaman ng ama na kabilang dito sa yaman ay ang kanyang ina na alipin ng kanyang ama. Samakatuwid, ang bata ay magiging amo ng kanyang sariling ina.(MM)

 

62.       Ito, ayon kay An-Nawawi ay tumutukoy sa mahirap na bedouin na kapag-daka'y naging mayaman at nakikipagpaligsahan sa pagtayo ng matatayog o matataas na gusali. (MM)

    

63.      Imam Muslim.

      

64.      Surah # 74:1-7

 

65.      Ayon kay Ibn Abbas, tinutukoy rito yaong mga sumuway kay Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) sa pamamagitan ng pagtangging lumikas patungo sa Madinah at nanatili sa Makkah.

       

66.      Surah # 4:97-99

 

67.      Surah  # 29:56

      

68.      Imam Ahmad & Imam Abu Dawud

      

69.      Surah # 7:158

    

70.      Surah # 46:29

    

71.      Surah # 5:3

 

72.      Surah # 39:30-31

 

73.      Surah # 20:55

 

74.      Surah # 71:17-18

  

75.      Surah # 53:31

   

76.      Surah # 64:7

 

77.      Surah # 4:165

 

78.     Surah # 4:163

 

79.      Ang Taghoot ay anumang bagay na sinasamba maliban sa Allah. (MM)

 

80.      Surah # 16:36

    

81.      Surah # 2:256

    

82.      Surah # 16:36

    

83.      Surah # 3:64

    

84.      At-Tirmidhi

    

85.       Surah # 51:56 Si Ibn Kathir ay nagpaliwanag sa bersikulong ito ng ganito:"Aking nilikha lamang sila upang pag-utusan silang sumamba sa Akin, hindi dahil kailangan Ko sila."

 

(Aking sinabi: Walang alinlangan na ang tao ay nilikha sa magandang kalagayan upang maging angkop sa mga gawaing pagsamba, at ihanda para rito sapagkat pinagkalooban ng Allah ang tao ng katuwiran (at kaisipan) at ipinagkaloob sa kanila ang mga pandinig, paningin at iba pang uri ng pamamaraan ng paghahanda.)(MD)

 

86.      Surah # 9:17

       

87.      Surah # 4:116

       

88.      Surah # 10:31

 

89.      Surah # 39:3

       

90.      Surah # 10:18

 

91.      Surah # 2:254 (Sa paliwanag ni Ibn Kathir, siya ay nagsabi: "Ang Allah ay nagbigay kautusan sa Kanyang mga alipin na gumugol at magkawanggawa mula sa biyayang Kanyang ipinagkaloob sa kanila upang makatipon ng mga gantimpala o pagpapala sa Kanilang Panginoon. At dahil dito, sila ay dapat magmadali sa paggawa ng kabutihan bago dumating ang Araw ng Pagbabangong Muli na kung saan walang kaibigan o pakiusapan ang makakatulong sa bawat isa."

 

92.      Surah # 2:255

 

93.      Surah # 21:28

 

94.      Surah # 39:44

 

95.      Surah # 8:39

       

96.      Surah # 41:37

 

97.      Surah # 3:80 si Ibn Kathir ay nagbigay paliwanag tungkol sa bersikulong ito:"Ang Allah ay hindi nagbigay kautusan sa kaninuman na sumamba sa iba maging sa isinugong Propeta o sa Anghel na malapit sa Kanya. Maaaring bang magbigay kautusan sa kawalang pananampalataya ang Allah samantalang inyong isinusuko ang inyong mga sarili sa Kanya? Sa kaso ng mga Propeta, silang lahat ay nagbigay paanyaya na sumamba lamang sa Allah, ang Tanging Nag-iisang Diyos. Ang Allah ay nagsabi: "Wala Kaming ipinadalang Sugo sa inyo na hindi binigyang kapahayagan na walang ibang diyos maliban sa Akin, samakatuwid Ako ay sambahin ninyo."

       

98.      Surah # 5:116

       

99.     Surah # 17:57

      

100.     Surah # 53:19-20 Ang Allah ay nagbigay salita sa mga pagano dahil sa kanilang pagsamba sa mga iniidolo at ibang bagay at sila ay nagtayo ng mga templo inihahawig sa Kabah. Ang kabah ay itinayo ni Propeta Abraham. Ang Al-Lat ay puting bato na may nakaukit rito. Ito ay napapaligiran ng kurtina na mayroong bakuran na dinadalanginan at sinasamba ng mga taga Taif noong unang panahon. Si Al-Ussa ay isang punong kahoy na napapaligiran ng isang harang na pinalamutian ng kurtina sa pook na ang tawag ay Nakhleh. Ito ay sinasamba ng mga Quraish.

     

101.     At-Tirmidhi. (Ang kasamahan ni Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) na gumawa ng kahilingan sa kanya ay bago lamang kayayakap sa Islam. Inaakala ng mga bagong muslim na  ang pagkuha sa punong kahoy na ito ay makapagbibigay kasiyahan sa Allah. Ang kanilang layunin ay makapagbigay kasiyahan sa Allah. Sila ay ganap na tapat para magrebelde laban kay Propeta Muhammad na taliwas sa mga Angkan ng Israel na nagrebelde laban kay Propeta Moises.

 

102.     Surah # 29:65

      

103.     Ito ay panalangin na tinatawag na "hawqaleh" na sinasambit-sambit sa panahon ng panghihina at walang kakayahang baguhin ang masamang situwasyon. Tanging ang Allah lamang ang nakakaalam ng mabuti.(MM)

      

104.     Surah # 39:38

      

105.     Surah # 27:62

 

106.     Surah 35:13-14

 

107.     Surah 46:5-6

      

108.     Ang As-Samad ay isa sa Magandang Pangalan o Katangian ng Allah. Ito ay binanggit sa Surah# 112. Ito ay nagsasaad ng sumusunod: Ang Panginoon na ang pagsunod ay dapat ituon o ilaan, na kung wala ang Kanyang Kapahintulutan ay walang magaganap. Bawat nilikha ay sa kanya umaasa para sa kanilang pamumuhay. Siya ang tanging Tagapaglikha.

 

109.     Surah # 20:5

 

110.     Surah # 20:12

.      

111.     Ang Salita ng Allah ay isa sa Kanyang Katangian at katulad ng iba Niyang Katangian, ito ay walang hanggan at hindi nilikha. Sa madaling salita, ang Kanyang Salita ay hindi katulad ng salita ng Kanyang mga nilikha sapagkat ang mga nilikha ng Allah ay nilikha na sakop ang panahon.

      

112.    Si Abu Hurairah ay nagsalaysay na si Propeta Muhammad ay nagsabi :"Ang ating Panginoon, Ang Maluwalhati, AngKataas-taasan, ay pumapanaog sa pinakamababang kalangitan sa huling ikatlong bahagi ng gabi bawat gabi at nagsasabing: Sino ang nais manalangin sa Akin upang ito ay ipagkakaloob? Sino ang nais humiling at aking ibibigay? Sino ang nais humingi ng kapatawaran at aking patatawarin? (Bukhari) (MM)

      

113.     Si Abdullah b Masoud ay nagsalaysay na si Propeta Muhammad ay nagsabi: "Ang Allah ay nagagalak sa pagsisisi ng Kanyang mga alipin kaysa sa isang tao na naglalakbay kasama ang kanyang hayop na puno ng kargada, sa disyerto na mapanganib. Siya ay namahinga at nakatulog, pagkaraan ay nagising na nawawala ang kanyang hayop. Ang panahon ay mainit at siya ay nauuhaw kaya nagpasiyang bumalik sa kanyang lugar. Siya ay namahinga at nakatulog at nagising at nadatnan ang kanyang hayop na nasa kanyang tabi. Ang paliwanag ni Imam Muslim sa Hadith na nasa itaas ay ganito "Nang matagpuan niya ang nawawalang hayop, ang tao ay nadulas sa kanyang pananalita ng dahil sa gulat at kasabikan: "O, Allah, ikaw ay aking alipin at ako ang iyong panginoon."(MM)

      

114.     Surah # 112

      

115.     Surah # 42:11

      

116.     Surah 5:3

      

117.     Abu Dawood & At-Tirmidhi

      

118.     Nangangahulugan na ang masama at mabuti ay titimbangin sa Araw ng Paghuhukom.

 

119.     Ang Hawdh ay isang bukal o ilog ni Propeta Muhammad. Ang mga mananampalataya ay bibigyan ng inumin mula rito sa Araw ng Paghuhukom. Ito ay tinatawag na "Al Kawthar".(MM)

 

120.     Surah # 2:255

      

121.     Surah # 21:28

      

122.     Ang ibig sabihin dito ay ang pamamagitan (intercession) tungkol sa pagpapalabas mula sa impiyerno ng mga naipasok rito bunga ng kanilang kasalanan ay hindi nakahanggan o limitado para kay Propeta Muhammad lamang. Kundi ito ay pinagsama-samang pamamagitan ng iba pang mabubuting mananampalataya (Sugo, Propeta o mabuting tao.) Ito ay pamamagitan (intercession) na gagawin ni Propeta Muhammad pagkaraan ng Kanyang Unang Natatanging Pamamagitan. Katulad ng pamamagitan na ginawa niya upang bumaba ang parusa ng kanyang amain na si Abu Talib. Ito ang paliwanag ni Abdul-Aziz ibn Abdullah ibn Baz, Presidente ng Presidency Of Islamic Reseraches, Ifta and Propagation. Nawa'y patawarin siya ng Allah at bigyan siya ng tagumpay sa bawat mabubuti niyang gawain.

1
2633
تعليقات (0)