Ang Tatlongpu’t-tatlong Aralin ng Bawa’t Muslim

Ahmed Baguec

 

 

Ang Tatlongpu’t-tatlong

Aralin ng Bawa’t

Muslim

 

 

Tinipon at Sinulat Ni:

Abdulaziz S. Al-Shomar

 

 

Salin sa Wikang Filipno Ni:

Ahmed Baguec


 

Ang Mga Nilalaman

 

Pambungad

………...............................................................…………………………………

1

Araling Ika-1

Ang Kahulugan ng La ilaaha illa Allah, Muhammad Rasool Allah ……..….

3

Araling Ika-2

Paano ang Pagbibigkas (Mga Maiigsing Kabanata sa Qur’an …….…….…

7

Araling Ika-3

Ang Limang Haligi ng Islam …………………………………….…….....

9

Araling Ika-4

Ang Anim na Haligi ng Paniniwala ………….………………………..….

10

Araling Ika-5

At-Tawhid - Ang Kaisahan ng Allah ……………………………….….....

11

Araling Ika-6

Shirk – Ang Pagkakaroon ng Kaakibat sa Pagsamba sa Allah …….….…..

15

Araling Ika-7

Ang Pagsusuot ng Singsing, Pisi, atp Para sa Pagtatanggol o Pagtanggal

ng Pinsala o Dalamhati ay Gawaing Shirk ………….……………………

19

Araling Ika-8

Ruqa, Agimat at Gayuma ……………….……………………..…....…...

22

Araling Ika-9

Sinuman ang Hihingi ng Biyaya sa mga nilikha (i.e. Puno, Bato, atp) .…..…

24

Araling Ika-10

Ang Pag-aalay ng Hayop Maliban sa Allah …………………...…...……...

26

Araling Ika-11

Ang Panata sa iba Maliban sa Allah ay Isang Gawaing Shirk ...….....……..

29

Araling Ika-12

Ang Magpakukop sa iba Maliban sa Allah ay Bahagi ng Shirk …………..

30

Araling Ika-13

Ang Paghingi ng Tulong sa iba ng Maliban sa Allah (Istighatha) ….…...….

31

Araling Ika-14

Ang Pagtuligsa sa Pagsamba sa Allah sa mga Libingan ….……………….

34

Araling Ika-15

Ang Pagpapalabis sa Libingan ng Maka-diyos na Tao ………………….

38

Araling Ika-16

Hinadlangan ni Mustafa ang Bawa’t Daan Tungo sa Shirk …….……….

40

Araling Ika-17

Mga Uri ng Tubig at Dumi …………………….……………...……….

42

Araling Ika-18

Paano Isasagawa ang Wudho at ang Pagpapahid sa Ibabaw ng Medyas ….

44

Araling Ika-19

Batayan ng Wudho ………………………….………………………….

47

Araling Ika-20

Mga Mahahalagang Gawain sa Pagsasagawa ng Wudho ………………..

48

Araling Ika-21

Mga Bagay na Nagpapawalang-Bisa sa Wudho ………………………...

49

Araling Ika-22

Ang Lupa (Alikabok) na Gagamitin sa Pagsasagawa ng At-Tayamum ….

50

Araling Ika-23

Mga Pagkakataon na ang Ghusul ay Nagiging Sapilitan …………...……..

51

Araling Ika-24

Paano Isasagawa ang Ghusul ……………………………………….….

52

Araling Ika-25

Ang Mga Haligi ng Salaat ……………………………………….……...

54

Araling Ika-26

Ang Mga Saligan ng Salaat ………………………………….………….

56

Araling Ika-27

Ang Mga Mahahalagang Gawain sa Salaat at Paano Binibigkas ang Tashahud …...............................................................................................................

57

Araling Ika-28

Mga Kanais-nais na Gawain sa Salaat ………………………………….

59

Araling Ika-29

Mga Gawaing nagpapawalang-bisa sa As-Salaat ……….…………...….

61

Araling Ika-30

Sujuud As-Sahu - Ang Pagpapatirapa Dahil sa Pagkalimot …………......

62

Araling Ika-31

Zakat – Ang Sapilitang Kawanggawa ………………….…………….

65

Araling Ika-32

Ang Paghuhugas ng Patay na Muslim ………………………………….

71

Araling Ika-33

Paano Isinasagawa Ang Salaat Ng Paglilibing ………….……………..

73

Mga Sanggunian sa Pagsusulat at Pagsalin ………………………………………………

75

 


Ang Paunang Salita ng Tagapagsalin

 

 

Ang papuri at kaluwalhatian ay sa AllahU lamang, ang tanging pinasa-salamatan at hihilingan ng tulong, Siya na Panginoon ng lahat ng mga daigdig. Sa Kanya ang kapatawaran at patnubay, walang sinuman ang mangaligaw sa tuwid na landas maliban sa Kanyang kapahintulutan at walang nakakatahak sa tuwid na landas maliban sa Kanyang kapahintulutan lamang. Ako ay nagpapakukop sa AllahU laban sa kasamaan ng aking sarili at dulot ng aking mga gawain at kaisipan, ako ay nagpapakupkop sa AllahU sa mga kasamaang dulot ng ibang nilikha na mabilis ng lumalaganap sa santinakpan. Hinihiling ko sa AllahU na ako’y kahabagan at tanggapin ang mapakumbabang pagsisilbi ng abang lingkod sa Kanya, ang Maluwalhati, ang Kataas-taasan. Ako ay suma-saksi na walang ibang Diyos na nararapat sambahin maliban sa AllahU lamang. Ako ay sumasaksi rin na si Muhammadr ay ang huling sugo at alipin ng AllahU.

 

Isa ito sa mga aklat na aking pinili upang isalin sa wikang Filipino, sa dahilang ito’y tumatalakay sa halos lahat ng pangunahing kinakai-langang kaalaman ng mga bagong Muslim upang kanilang mapagtibay ang kanilang pang-unawa sa Islam at maging matatag sa kanilang pananalig. Layunin din natin dito na maiparating ang mensahe at katuruan ng Islam sa wikang nauunawaan ng karaniwang mamamayan at upang kanilang maisagawa ang kanilang tungkulin ng tumpak, may kapitagan at walang pag-aalinlangan.

 

Assalamu alaykum, wa Rahmatullahi wa Barakatu.

 

Ahmed Baguec –  احمد باجيك

March 12, 2005 -  Safar 2, 1426

Riyadh, K.S.A.

 

 

 

PAMBUNGAD

 

 

Ang papuri ay sa Allah Subhanahu wa Ta’ala lamang at ang pagpapala sa Propeta Muhammadr, sa kanyang lipi at sa kanyang mga kasamahan.

 

Nagkaroon ako ng pagkakataon na mabasa ang aklat na pinamagatang “The Most Important Lessons For Every Muslims” na sinulat ni Sheikh Abdulaziz Bin Baz (nawa’y kahabagan siya ng AllahU), na sa aking pananaw ay maaring mapakikinabangan ng ng mga Muslim. Ito ay naglalaman ng mga saligang kinakailangan para sa batayan ng kanilang ‘Aqeedah’ (Paniniwala) at ‘Ibadah’ (Pagsamba). Aking napag-isipan na ang maliit nguni’t nakapagbibigay-kabatiran na aklat ay may malaking pakinabang para sa mga Muslim na hindi  marunong bumasa at sumulat ng wikang Arabik, mula sa iba’t ibang bahagi ng daigdig, kung maisalin sa wikang banyaga.

 

Habang isinasalin ang aklat na ito, aking napag-alaman na isinulat ito ng Sheikh unang-una ay para sa mga Muslim na marunong sa wikang Arabik kaya’t isinulat ng maiksi ang halos lahat ng mga kaalaman dito. Subali’t maaring hindi sapat ito sa mga hindi Arabong Muslim, na ang kaalaman sa Islam ay nahaluan ng kanilang kultura, kaugalian at pamahiin, at ang bunga nito ay ang mga pagtaliwas sa kadalisayan ng ‘Kaisahan’ sa Islam.

 

Batid ko ang katotohanan na malaki ang bilang ng mga Muslim na naakit at yumakap sa Islam na matatagpuan sa iba’t ibang bahagi ng daigdig at may iba’t ibang kultura. Nararapat lamang na ang mga kaalaman ay maipahayag sa kanila ng may matinding pag-iingat at kinakailangang walang kaguluhan sa mga batayan o saligan sa mga pangrelihiyong kaalaman na naipamahagi sa kanila. Kung hindi, pananagutan natin sa AllahU ang lahat ng kanilang pagtaliwas sa tamang katuruan ng Islam, na maaring magagawa sa salinlahi sa mga bagong Muslim na ito.

 

Kaya't ako'y nagdagdag ng mga bagong kaalaman sa orihinal na nilalaman nito upang magsisilbing sangkap sa paglalarawan sa ilang paksa. Nagdagdag din ako ng ilang tuntunin, tulad ng pagsalin sa titik Ingles sa titik Arabik (na binabasa sa wikang Arabik nguni’t sulat sa titik Ingles) ng ilan sa maiiksing kabanata sa Qur’an, upang tulungan ang mga Balik-Islam na bigkasin sa wikang Arabo ang pagdadasal at para patibayin ang kanilang loob sa pagdadasal mula sa unang araw ng kanilang pagyakap sa Islam.

 

Ilang kabanata ang aking naidagdag sa aklat na ito nang aking makita na may ilang mga Muslim na inililigaw ang ibang walang-malay na Muslim sa ‘SHIRK’ [pagkakaroon ng diyus-diyusan ng maliban sa AllahU] at sa ‘KUFR’ [kawalan ng paniniwala sa Qur’an at Sunnah]. Ang mga walang-malay na Muslim na ito na nagpalayaw sa ‘Shirk’ hindi lamang sa kawalang-kaalaman nito, kundi sa lahat ng oras na inaakalang gumagawa sila ng tamang tungkulin sa Islam. Ang malungkot na pangyayaring ito ay kinakailangang ituwid ng bawa't Muslim, sa pamamagitan ng pag-alis sa mga bakas ng  Jahiliyah’ [kamangmangan sa Islam] o mga kaugaliang labag sa Islam na nahahalo sa kaugalian ng mga Muslim sa ngayon.

 

Nagsimula ako sa layuning pagsalin nguni’t natapos at humantong na isang ‘Kalipunan o Pagtitipon’. Aking kinikilala ang pagbibigay-lingkod ng mga kapatid na sina Magdi Al-Radi, Waleed Timbang, Jassim Kitchilan, Ibrahim Kunna, Abdulqadir Abdulkhaliq at lalong lalo sa aking kapatid na si Soliman H. Al-Buthi sa kanilang napakamahalagang pagpapamatnugot, mga panukala at pagpapatotoongpagbabasa sa mga  nilalaman ng aklat na ito.

 

Malaking karangalan para sa amin, kung ang mapagkumbabang pag-sisikap naming lahat na ito ay mapakinabangan ng mga Muslim upang mapabuti ang kanilang kaalaman sa Islam, at sana tanggapin ito ng AllahU na galing sa Kanyang mga mapagkumbabang mga alipin.

 

 

 

Araling Ika - 1

 

Ang Kahulugan ng

La ilaaha illa Allah, Muhammad Rasool Allah

at ang mga saligan ng

“LA ILAAHA ILLA ALLAH”

 

Ang Kahulugan ng Pagsasaksi sa Panampalataya:

 

Ang pagsasaksi (La ilaaha illa Allah) ay binubuo ng dalawang pagkain-tindi: Pagtanggi at Pagpapatunay.

 

Una: Ang pagsaksi sa pananampalatayang pagtanggi sa mga katangiang Banal sa sinuman maliban sa AllahU[1] – ang Dakila. Ang lahat maliban sa AllahU, tulad ng mga anghel, ang mga propeta, at lahat ng mga sangkatauhan, ang mga diyus-diyusan at ang mga pamunuang pamahalaan sa mundo, ay hindi mga diyos at hindi nararapat sambahin. Samakatuwid, ang pagtanggi sa pagkakataong ito ay hindi pagtanggi sa pamamalagi ng sinasabing diyos, kundi ang pagtanggi sa mga kabanalan na iniaakibat sa kanila.

 

Pangalawa: Ang pagsaksi sa pananampalatayang pagpapatunay at mga paghihigpit sa kabanalan ay nauukol sa AllahU lamang, kaya ang alipin ay nararapat maniwala na ang AllahU ay ang tanging Tunay na Diyos at ang lahat ng pagsamba ay iaalay sa Kanya lamang, ang Dakila, ang Kataas-taasan.

 

Ang Kahulugan ng “Muhammad Rasool Allahr”:

 

Ang pagsaksi kalukob ng inyong dila nguni’t boung pusong panini-niwala, “Oh AllahU! Ako’y sumasaksi na si  Muhammadr[2] ay Sugo ng Allah.” Na nangangahulugan na walang nararapat sundin pagkatapos ng AllahU, maliban kay Propeta Muhammadr na siya ang huling Sugo at Propetar ng Allah. Ang AllahU ang nagsabi sa Qur’an sa mga sumusunod na talata:

 

Si Muhammad ay hindi ama ng sinuman sa inyo, datapuwa’t siya ang Tagapagbalita ng Allah at Sagka (Panghuli) sa lahat ng mga Propeta; at ang Allah ang may Ganap na Kabatiran sa lahat ng bagay.

[Qur’an 33:40]

 

Kung anuman ang ipinagkaloob[3] ng Allah na Labi ng Digmaan (Fai) sa Kanyang Sugo mula sa mga taong bayan, ay pag-aari ng Allah, ng Kanyang Sugo, ng mga kamag-anak (ng KanyangTagapagbalita), ng mga Ulila, ng mga Al-Masakin[4], at mga naglalakbay upang ito ay hindi maging isang kayamanan na nagpapasalin-salin (at ginagamit) ng mga mayayaman sa inyong lipon. At kung anumang bagay ang pinahihintulutan ng Sugo ng Allah (Muhammad), tanggapin ninyo, at kung ano ang ipagbawal, iwasan ninyo at pangambahan ang Allah. Katotohanan ang Allah ay mahigpit sa Kaparusahan. [Qur’an 59:7]

 

Ipagbadya (O Muhammad!): “Kung (tunay) minamahal ninyo ang Allah, kung gayon, ako ay inyong sundin (tanggapin ang Kaisahan ng Allah, sundin ang Qur’an at Gawa ng Propeta), ang Allah ay magmamahal sa inyo at magpapatawad sa inyong mga kasalanan. At ang Allah ay Lagi nang Nagpapatawad, ang Pinakamaawain. [Qur’an 3:31]

 

At ang mga pahayag ng ibang propeta maliban kay Muhammadr, ay maaring tanggapin o tangihan batay sa mga katuruan ng Qur’an at ang Sunnah[5] ng Propetar.

 

 

Mga Saligan ng “La ilaaha illa Allah

 

1.       Kaalaman. Ang kaalaman ay nababatay sa pagkilala sa AllahU na tanging tunay Diyos na pinaghahandugan ng pagsamba, at pagtanggi sa lahat ng diyus-diyusan na sinasamba maliban sa AllahU ay pawang walang katotohanan, at hindi napapakinabangan o makapagdudulot ng pinsala sa kanila.

 

2.       Katiyakan. Na ang paniniwala sa AllahU ay napakalinis o dalisay na walang bahid na pag-aalinlangan.

 

3.       Pagtanggap. Pagtanggap sa lahat ng mga saligan sa pagpapahayag.

 

4.       Pagsuko. Pagtupad sa mga saligan na may kababaan at kaluwagan sa kalooban at malugod sa AllahU na siya ang Rabb[6] at si Muhammadr ang huling Propeta at Sugo ng AllahU.

 

5.       Pagkamatapat. Ang matapat na pagtupad sa mga saligan.

 

6.       Taos-puso. Taos-pusong pagsamba sa AllahU, pag-alay sa lahat ng pagsamba sa AllahU lamang.

 

7.       Ang Pagmamahal sa AllahU. Ang Dakilang AllahU, at ang pagmamahal sa kanyang SugoU at aliping si Muhammadr, at ang tapat na pagmamahal ng mga tagasunod ng AllahU, na nangangahulugan ng pagmamahal sa lahat ng Muslim (Ummah).

 

Sa pagtatapos, kailangan nating sundin ang AllahU, sa pamamagitan ng pagtupad sa Kanyang mga utos o saligang batas at pag-iwas sa Kanyang mga ipinagbabawal at pagtangkilik sa lahat ng Kanyang pinapahintulutan. Ang pagsunod sa AllahU ay kinakailangang kaakibat ng pagmamahal sa Kanya, takot sa Kanyang parusa at umaasa sa Kanyang habag, magsikap para makamit ang Kanyang pagpapatawad at ita-guyod ang mga katuruan ng Kanyang Propetang si Muhammadr - ang huling Sugor ng Allah. Ang Shari’ah[7] na isinakatuparan ni Propeta Muhammadr ay pinawalang-bisa ang lahat ng naunang batas at mga pangrelihiyong ritwal at ito lahat ay napapaloob sa pinakamahusay na pamantayan ng Shari’ah.

 

 

 

 

 

Araling Ika - 2

 

Paano ang Pagbibigkas

 

 

Ang Surah Al-Fatiha (Ang Pasimulang Kabanata) I

 

Bismillahir Rahmaanir-Raheem

Sa Ngalan ng Allah,

ang Mapagpala, ang Mahbagin

1. Al Hamdul-lil-laahir Rabbil Alameen.

1. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng mga daigdig

2. Ar-Rahmaanir-Raheem

2. Ang Mapagpala, ang Mahabagin.

3. Maaliki-Yawmid-Deen

3. Ang Tanging Panginoon sa Araw ng Paghuhukom.

4. Iyyaka na’budu wa iyyaka nastha’en

4. Ikaw lamang ang aming sasambahin at hihingan ng tulong.

5. Ihdhinas-Siraatal - al-mustaqeem

5. Patnubayan mo kami sa tuwid na landas.

6. Siraat-al-ladheena an’amta alay-ihim, Ghayr - il-magdubi alay-ihim wala-ad-daallen. Amin

6. Ang landas ng Iyong mga pinagpala at hindi sa landas ng mga tumangap ng Iyong poot, at sa mga nangaligaw.

 

Surah Al-Ikhlas or Al-Tawhid (Kadalisayan) 112

 

Bismillahir Rahmaanir-Raheem

Sa Ngalan ng Allah,

ang Mapagpala, ang Mahabagin

1. Qul-Huwallaahu Ahadh

1. Sabihin mo (Oh Muhammad!) Siya ang Allah, ang Nag-iisa

2. Allaahus-Samadh

2. Ang Allah ay Al-Samad[8]

3. Lam Yalid wa lam Youlad

3. Hindi ipinanganak, at hindi manganganak

4. Wa lam yakun lahu kufuwan Ahadh

4. At wala siyang katulad.

 

Surah Al-Falaq (Ang Bukang Araw) 113

 

Bismillahir Rahmaanir-Raheem

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

1. Qul-aodhu-be-Rab-bil-Falaq

1. Sabihin mo (Oh Muhammad!),

   ako’y nagpapakupkop sa Panginoon ng Bukang Araw

2. Min shar-ri maa-khalaq

2. Laban sa kasamaan ng kanyang

   mga nilikha

3. Wa min-shar-ri ghaasiqin ithaa waqab

3. Sa mga kasamaan pagsapit ng dilim

4. Wa min-shar-rin naffaathaati-fil uqad

4. At sa kasamaan ng mapaminsalang mangkukulam

5. Wa-min-shar-ri haasidin idhah hasad

5. At sa kasamaan ng ma-inggitin kapag siya ay na-iinggit

 

Surah Al-Nas (Ang Sangkatauhan) 114

 

Bismillahir Rahmaanir-Raheem

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

1. Qul-Aoodho-be-Rab-bin-naas

1. Sabihin mo (Oh Muhammad!), ako’y nagpapakupkop sa Panginoon ng Sangkatauhan

2. Malikin-naas

2. Ang Hari ng Sangkatauhan

3. Ilaah-hin-naas

3. Ang Panginoon ng Sangkatauhan

4. Min-shar-ril was-waasil Khannaas

4. Mula sa kasamaan ng Bulong ni Satanas.

5. Al-ladhee yo-waswisu fee sudoorin-naas

5. Na bumulong sa puso ng Sangkatauhan

6. Min al-Jinnati wan-naas

6. Kasama ang mga Anghel at Sangkatauhan.

 

Ang bahaging ito ay para lamang sa mga baguhan upang tulungan sila sa pang-araw-araw nilang pagdadasal. Gayon pa man, aming pinapayuhan na ang mga bagong yumakap sa Islam ay mag-aral ng pagbibigkas sa mga taludtud ng Qur’an sa isang guro.

 

 

 

 

Araling Ika - 3

 

Ang Limang Haligi ng Islam

 

Ayon sa mga katuruan ng Propeta Muhammadr ang Islam ay nababatay sa mga sumusunod na limang haligi:

 

1.      Shahadatain (La ilaha illa Allah). Ang Pagsaksi (sa pamamagitan ng pagbigkas sa katagang arabik) na wala ng ibang Diyos na nararapat sambahin maliban sa AllahU at si Muhammadr ay ang huling Propeta at Sugo ng AllahU.

 

2.      As-Salat. Ang pagsasagawa ng pagdadasal ng limang ulit sa isang araw (Ipinag-uutos).

 

3.      Az-Zakat. Ang pagbibigay ng 2.5% ng naipon sa loob ng isang taon sa mga mahihirap.

 

4.      As-Sawm. Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan mula sa pagsikat hanging sa paglubog ng araw.

 

5.      Hajj. Ang pagsasagawa ng paglalakbay sa Makkah sa mga may kakayahan (minsan sa tanang buhay).

 

 

 

 

Araling Ika - 4

 

Ang Anim (6) na Haligi ng Paniniwala

 

 

a)      Ang Paniniwala sa AllahU

b)     Ang Paniniwala sa mga Anghel

c)      Ang Paniniwala sa mga Kapahayagan (Aklat)

d)     Ang Paniniwala sa mga Sugo o Propeta ng Allah

e)      Ang Paniniwala sa Araw ng Paghuhukom

f)       Ang Paniniwala sa Kahihinantnan (Tadhana o Kapalaran) masama o mabuti.

 

 

 

 

Araling Ika - 5

 

At-Tawhid

 (Ang Kaisahan ng AllahU)

 

Ang At-Tawhid ay may tatlong bahagi:

 

1.  Tawhid Ar-Rububiyya - Kaisahan sa Pagka-Diyos ng AllahU. Paniniwala sa kaisahan ng Panginoong AllahU sa lahat ng mga daigdig, ang Tagapaglikha, Tagapagtatag, Tagapagbanghay, Taga-pagtustos, at Tagapagpanatag, atp.

2.       Tawhid Al-Ululuhiyya - Kaisahan sa Pagsamba. Paniniwala na wala ng ibang nararapat sambahin maliban sa AllahU. [i.e. pagdarasal, paghingi ng tulong, panunumpa, pagkatay (ng hayop) at paghahandog, pagbibigay ng kawanggawa, pag-aayuno, paglalakbay (sa Makkah)] ng dahil lamang sa AllahU.

 

3.       Tawhid Al-Asma wa As-Sifaat. Kaisahan sa mga Pangalan at mga Katangian ng Allah. Ang paniniwala sa:

 

a)      Hindi natin dapat pangalanan o tawagan ang AllahU maliban sa mga pangalan at katangiang sinabi Niya sa Qur’an o sinabi ng Propeta Muhammadr sa kanyang Sunnah.

 

b)     Walang ibang nararapat pangalanan o tawagin sa mga pangalan o katangian na nauukol sa AllahU lamang (i.e. Al-Karim - Ang Mapagpala, Al-Raheem - Ang Mahabagin), atp.

 

c)      Kailangan nating patotohanan ang lahat ng mga Katangian ng AllahU na Kanyang ipinahayag sa Kanyang Aklat (Banal na Qur’an) o nabanggit ng Kanyang Sugong si Muhammadr, na walang pagbabago o lubusang di-pansinin o pagbaluktot sa kanilang kahulugan o pagbibigay ng kahawig sa ano mang nilikha (i.e Ang AllahU ay nasa ibabaw ng Kanyang Trono, na nabanggit sa Qur’an).

 

Ang Pinakamapagbigay (Allah) ay matatag na lumagay (Istawa) sa Kanyang (makapangyarihang trono) Luklukan (sa paraang naaangkop sa Kanyang Kamaharlikaan). [Qur’an, 20:5]

 

Ang Mapagpalang AllahU sa Kataas-taasang Kapangyarihan, sa taas ng ika-pitong kalangitan; at Siya ay bumababa lamang sa unang langit pagdating ng Araw ng Arafat (i.e. ika 9, ng Dhul-Hijjah), at ganoon din sa bawa’t huling pangatlong-bahagi ng gabi tulad ng sinabi ni Propeta Muhammadr, nguni’t Siya’y makakapiling natin sa pamamagitan ng Kanyang Kaalaman lamang, hindi sa kanyang pagpapa-kitang-tunay.

 

(Siya) ang Tagapaglikha ng kalangitan at kalupaan. Ginawa Niya para sa inyo ang katambal (asawa, kabiyak, kapareha) mula sa inyong sarili at gayundin ang katambal sa hayupan. Sa ganitong paraan ay Kanyang nilikha kayo (sa sinapupunan, kayo ay pinarami Niya). Walang anumang bagay ang makakatulad sa Kanya, at Siya ang Ganap na Nakakarinig, ang Ganap na Nakakamasid. [Qur’an 42:11]

 

Ang talatang ito sa Qur’an ang nagpapatunay sa katangiang Pandinig at Paningin ng AllahU na walang pagkakahawig sa kanyang nilikha. Sinabi ng Allah:

 

(Ang Allah) ay nagwika: “O Iblis! Ano ang pumipigil sa iyong sarili na magpatirapa sa kanya na Aking nilikha sa Aking mga Kamay? Ikaw ba ay lubhang mapagmataas (upang magpatirapa kay Adan)? O ikaw ba ay isa sa mga mataas (sa kapangyarihan)?” [Qur’an 38:75]

 

Katotohanang sila na nagbibigay ng kanilang Bai’a (pagpanig, pagtangkilik at katapatan) sa iyo (O Muhammad!), sila ay nagbibigay ng Bai’a (pagpanig, pagtangkilik at katapatan) sa katotohanan sa Allah. Ang Kamay ng Allah ay nasa ibabaw ng kanilang mga kamay, kaya’t kung sinuman ang lumabag sa kanyang  katapatan (sa pagpanig at pagtangkilik) ay gumawa nito tungo sa kasahulan ng kanyang kaluluwa, at kung sinuman ang tumupad ng kanyang  ipinangako (o kasunduan) sa Allah, ang Allah ay dagling maggagawad sa kanya ng malaking Gantimpala. [Qur’an 48:10]

 

Ang mga pahayag na ito ay nagpapatunay na ang AllahU ay may dalawang kamay, nguni’t hindi katulad ng kanyang nilikha. Ito ang paniniwala ng tunay na nananampalataya, at ang pananampalataya ng lahat ng Propetar ng Allah, mula kay Noah, Abraham, Moses at Hesus hanggang sa kahuli-hulihang propeta at Sugo ng Allah na si Muhammadr. Ito ay hindi katulad ng pag-iisip ng ibang tao na ang AllahU ay naririto, doon at kahit saan. Ito’y walang katotohanan dahil ang AllahU ay nasa kataas-taasang kalangitan at naluluklok sa Kanyang Kataas-taasang Kapangyarihan (Trono[9]).

 

Ang tatlong bahagi ng Tawhid ay sinasaklawan ng mga kahulugan ng “La ilaaha illa Allah”  (Walang Diyos na nararapat sambahin maliban sa AllahU).

 

Mahalagang sundin ang Propeta at Sugo ng Allah na si Muhammadr: “Wujub-al-Ittiba” at ito’y bahagi ng Tawhid al-Ululuhiya.

 

Ito ay kasama sa mga kahulugan ng “Ako ay sumasaksi na si Muhammadr ay Sugo at Alipin ng AllahU”, at nangangahulugan na walang nararapat sundin o patnubay pagkatapos ng Aklat ng Allah (Qur’an) maliban sa huling Sugo at Alipin ng AllahU.

 

Kung anuman ang ipinagkaloob ng Allah na Fa’i (Labi ng Digmaan) sa Kanyang Sugo na mula sa mga taong bayan, ay pag-aari ng Allah, ang Kanyang Sugo, ng mga Kamag-anakan ng Tagapagbalita, ang mga Ulila, ang mga Al-Masakin, at mga Manlalakbay. At kung ano ang pinahihin-tulutan ng Sugo ng Allah tanggapin ninyo, at kung ano ang ipagbawal niya iwasan ninyo, ito ay inyong iwasan at pangambahan ang Allah. Katotohanan ang Allah ay mahigpit sa Kaparusahan. [Qur’an 59:7]

 

Sabihin mo (Oh Muhammad!) Kung talagang mahal ninyo ang Allah sundin ninyo ako. Mamahalin kayo ng Allah at patatawarin ang inyong mga pagkakasala. At ang Allah ang Mapagpatawad, ang Mahabagin. [Qur’an 3:31]

 

 

 

 

 

Araling Ika - 6

 

Shirk

(Ang Pagsamba sa mga Diyus-diyusan o Pagkakaroon ng kaakibat sa pagsamba sa AllahU)

 

Ang dalawang uri ng Shirk:

 

1.       Malubhang Shirk

2.       Mababang Shirk

 

I. Ang Malaking Shirk (Malubhang Pagkakaakibat)

 

Ang mga mabuting gawain ay mawawalan ng halaga at ang pananatili ng walang hanggan sa Impiyerno tulad ng ipinahayag sa Qur’an:

 

Datapuwa’t kung sila ay nagtambal ng iba pa sa pagsamba sa Allah, ang lahat ng kanilang mga ginawa ay walang maibibigay na kapakinabangan sa kanila. [Qur’an, 6:88]

 

Sinabi ng AllahU:

 

Hindi isang katampatan sa ‘Mushrikun[10](mapagsamba sa diyus-diyusan, pagano, walang pananalig sa Kaisahan ng Allah) ang mangalaga ng mga Masjid (Tahanan) ng Allah (ang magdasal at sumamba sa Allah dito at mangasiwa sa kalinisan at mga gusali rito, atbp.), habang sila ay saksi sa kanilang sarili ng kanilang kawalan ng pananampalataya. Ang mga gawain nila ay walang saysay at sa Apoy sila ay mananahan. [Qur’an, 9:17]

 

Kung sinuman ang mamatay sa kalagayan ng shirk, kailanman ay hindi mapapatawad at sa kanya ang pagbabawal sa Paraiso.

 

Sinabi ng AllahU sa Qur’an:

 

“Katotohanan! Hindi mapapatawad ng Allah ang magbibigay ng kaakibat sa pagsamba sa Kanya, subali’t Kanyang mapapatawad ang mga pagkakasalang maliban dito sa sinumang kanyang nanaisin, at sinuman ang mag-akibat ng katambal sa pagsamba sa Allah ay tiyak na lubhang lumihis sa tuwid na landas.” [Qur’an 4:116]

 

At sinabi pa sa Qur’an:

 

Katotohanan, ang sinumang nagtataguri ng mga katambal sa pagsamba sa Allah, kung gayon, ang Allah ay magkakait sa kanya ng Paraiso at ang Apoy ang kanyang magiging tirahan. At sa Dhalimun (mga mapagsamba sa diyus-diyusan, buktot, buhong, tampalasan), sila ay walang magiging kawaksi. [Qur’an 5:72]

 

Kabilang sa mga shirk sa paksang ito ay ang pagsumamo sa mga patay, paghingi sa ating hinaing ng tulong at kaginhawaan sa mga inukit (Rebulto) o diyus-diyusan, panunumpa at pag-aalay ng hayop sa kanila na tanda ng kanilang pagsunod.

 

II. Ang Mababang Shirk (Di-malubhang Pagkakaakibat)

 

Ang mga uri ng pagkakasala na pinatunayan at nabanggit sa Banal na Qur’an at sa Sunnah ng Propeta Muhammadr ang matatawag na shirk, nguni’t hindi kasama sa malubhang shirk. Katulad ng pagkukunwari sa ilang mga gawain, ang manumpa ng maliban sa AllahU at pagsasabing “sa kapahintulutan ng AllahU at ni (pagbanggit sa sinumang nilikha),” at iba pa.

 

Sinabi ni Propeta Muhammadr:

 

“Ang aking kinakatakutan sa inyo ay ang mababang uri ng Shirk.” At ng tinanong kung ano ang mababang uri ng Shirk, sinabi niya: “Ang nagbabalatkayong Shirk.” [Iniulat ni Mahmoud ibn Labeed Al-Ansari (r.a.)[11] at isinalaysay ni Imam Ahmed, at-Tabrani, at Al-Bayhaq].

 

“Kung sinuman ang manumpa ng isang bagay ng maliban sa Allah ay itinuturing na isang ‘Mushrik.” [Iniulat ni Umar Ibn Al-Khatab at isinalaysay ni Ahmed]

 

“Kung sinuman ang manumpa ng maliban sa Allah ay mahuhulog sa Kufr o Shirk”. [Iniulat ni Ibn Umar at isinalaysay ni Dawood at Tirmidhi]

 

“Huwag ninyong sabihin sa kapahintulutan (kautusan) ng Allah, na si…. at si..., nguni’t sabihin sa kapahintulutan (kautusan) ng Allah, kaya’t si… at si… napahintulutan.” [Iniulat ni Huthayfah ibn Al-Yaman at sinalayasay ni Abu Dawood]

 

Ang uri ng shirk na ito (mababang uri ng shirk) ay hindi nangangahulugan ng pagtatakwil sa pananampalataya at pananatili sa impiyerno, nguni’t may kakulangan ng kaganapan ng Tawhid.

 

Ang Nagbalatkayong Shirk

 

 

Ang nagbalatkayong shirk ay maaring malubhang shirk o Maliit na Shirk. Magiging malubhang shirk katulad ng pagkukunwaring banal, dahil itinatago nila ang kanilang kasamaan at nagbabalatkayong Muslim upang pagtakpan ang kanilang sarili.

 

Ang nagbalatkayong shirk ay maaring maliit na shirk katulad ng ‘Riya[12] na nabanggit sa Hadith ni Mahmoud ibn Labeed Al-Ansari.

 

Ang katibayan ay ang sinabi ng Propetar:

 

Sasabihin ko sa inyo ang aking labis na kinakatatakutan na sisira sa inyo ng higit sa mga dulot ng Al-Masih Al-Dajjal (Ang Bulaang Kristo)? Ang sabi ng mga tagapakinig “Oo Propeta ng Allah”. Sinabi niya, “Ang nagbabalatkayong Shirk … kapag ang isang tao ay magsagawa ng Salah at pinapaganda ito dahil may mga taong nakatingin sa kanya.” [Iniulat ni Abi Sae’eed Al-Khudri at sinalaysay ni Imam Ahmed sa kanyang salaysay]

 

Sana’y pagkalooban tayo ng tagumpay ng AllahU na maligtas sa mga panganib na ito.

 

 

 

 

Araling Ika - 7

 

Ang Pagsusuot ng Singsing, Pisi, o Anumang Katulad

Nito Para sa Pagtatanggol o Pagtanggal ng Pinsala

o Dalamhati ay Gawaing Shirk

 

 

Ang AllahU, ang Makapangyarihan ang nagsabi:

 

Ipagpadya! Sabihin mo sa akin kung kanino ka humingi ng tulong maliban sa Allah, kung ang Allah ay naghangad ng pinsala sa akin, matatanggal kaya nila ang pinsala? O kaya ang Allah ay maghangad ng habag sa akin, mapipigil kaya nila ang Kanyang habag? Ipagbadya! Sapat na sa akin ang Allah! Sa Kanya ang pagtitiwala ng mga mananampalataya at nararapat na magbigay (sa Kanya) ng kanilang pagtitiwala.” [Qur’an 39:38]

 

Sinalaysay ni Imran bin Husain:

 

Nakita minsan ng Propetar ang isang lalaking may suot na tansong singsing sa kanyang daliri at tinanong siya: “Ano ito?” Ang sagot ng lalaki, “Upang daigin ang panghihina na sanhi ng katandaan.” Sinabi niya: “Hubarin mo, dahil lalo ka lang niyang pahihinain. At kapag namatay ka na suot ang singsing na yan, kailanman ay hindi ka magtatagumpay.” [Ahmad bin Hanbal(r.a.) na may mapapanaligang Sanad]

 

Iniulat din niya (Ahmed) sa ‘Marfu[13]’ Hadith (Kaugaliang nababakas sa Propeta Muhammadr):

 

Sinalaysay ni Uqbah bin Aamir (r.a) na sinabi ng Propeta Muhammadr: “Sinuman ang magsusuot ng Agimat o ‘Gayuma[14]’ hindi niya kailanman makikita na ang kanyang mga hangarin ay ipagkakaloob ng Allah. At kung sinuman ang magbitin ng ‘Kabibi[15]’ ay kailan man ay hindi makakamit ang  kapayapaan at katahimikan.

 

Sa ibang pag-uulat sinabi ng Propetar:

 

‘Kung sinuman ang magsuot ng Agimat o Gayuma ay gumawa ng Shirk.”

 

Iniulat ni Ibn Abi Hatim tungkol kay Hudhaifah (r.a.):

 

Nakakita siya ng lalaki na may dalang piraso ng ‘Ikid[16]’ sa kanyang kamay (gamot sa lagnat), kaya’t pinutol niya ang Ikid at binasa ang ayah sa Qur’an: “Marami sa kanila ang naniniwala sa Allah nguni’t gumagawa pa rin ng Shirk” [Qur’an 12:106].

 

Mga Mahahalagang Paksa ng Aralin:

 

q       Mahigpit na ipinagbabawal ang pagsusuot ng singsing, Ikid at mga katulad nito sa paghahangad na ang mga ito’y magtatanggol sa kanila laban sa anumang uri ng kakapahamakan o panganib.

 

q       Maging ang mga ‘Sahabah[17] kung namatay na may suot na ganitong bagay ay hindi sila magtatagumpay sa kabilang buhay. Ito ang pagpapatunay sa mga ulat ng mga Sahabah na ang mababang uri ng shirk ay higit na madalas na daan tungo sa kapahamakan kung ihahambing sa malubhang uri ng shirk.

 

q       Ang kawalan ng kaalaman ay hindi katwiran.

 

q       Ang pagsusuot ng ganitong uri ng pananamit ay walang pakinabang sa buhay sa mundong ito. Katotohanan, ito’y nakasasama na binanggit ng Propeta Muhammadr:

 

Wala itong nagagawa maliban sa lalong panghihina.”

 

q       Ang matinding pagtutol at pagpuna sa sinuman na maaring magsusuot ng mga ito.

 

q       Ang pagpapahayag na kung sinuman ang magsusuot ng Agimat ay isang gawaing Shirk.

 

q       Ang pagbabasa ni Hudhaifah ng taludtud mula sa Qur’an ay isang malinaw na katibayan na ang mga Sahabah ay binabasa ang ilang taludtud hinggil sa mga malalaking shirk upang mapatawad ang maliliit na shirk. Ginawa rin ni Ibn Abbas (r.a.) sa pamamagitan ng pagbabasa ng taludtud sa Surah Al-Baqarah [Qur’an 2:165].

 

Datapuwa’t mayroong mga tao na nagtuturing pa ng iba (sa pagsamba) bukod pa sa Allah bilang katambal (sa Kanya). Minamahal nila ito na katulad din ng pagmamahal (nila) sa Allah. Datapuwa’t ang may pananampalataya ay may nag-uumapaw na pagmamahal sa Allah. At kung mamamalas lamang ng mga mapaggawa ng kamalian; pagmalasin, kanilang mamamasdan ang kaparusahan, (at mapag-uunawa nila) na ang Allah ang naghahawak ng lahat ng kapangyarihan at ang Allah ay mahigpit sa kaparusahan. [Qur’an, 2:165]

 

q       Ang pagpapagamot ng lagnat o ginhawa mula sa mangkukulam sa pamamagitan ng agimat, gayuma, at iba pa ay isang gawaing shirk.

 

q       Na ang sumpa sa mga gumagamit ng agimat ay hindi ipagkakaloob ng AllahU ang kanilang mga hangarin at ang mga gumagamit ng kabibi ay hindi makakamit ang kapayapaan at kaginhawaan.

 

 

 

 

 

Araling Ika - 8

 

Ruqa (Incantations), Agimat at Gayuma

 

 

Sinalaysay ni Abu Bashir Al-Ansari (r.a.): Siya ay kasama ng Sugor ng Allah sa isa sa kanyang mga paglalakbay. Ang Propetar ay nagpadala ng sugo at inuutos ang:

 

Wala sanang maaring mananatiling kuwintas o anumang bagay na naka-paikot sa leeg ng Kamelyo maliban sa pagputol nito.”[Bukhari at Sahih]

 

Sinalaysay ni Ibn Mas’ud (r.a.) na narinig niya ang Sugor ng Allah na nagsasabi:

 

“Ar-Ruqa, At-Tamain ang At-Tawilah ay lahat gawaing Shirk.” [Musnad Ahmad, Abu Dawood].

 

Ar-Ruqa o Al-Aza’im. Ito’y isinasagawa sa pamamagitan ng pagbibigkas ng mapanghalinang mga kataga. Ang mga katulad nito ay pinapayagan kung ito ay walang bakas ng shirk.  Si Propeta Muhammadr ay pinayagan ito sa mga nakagat ng nakakalasong insekto o pagkatapos balisahin ng mga matang may masasamang paningin.

 

At-Ta’im. Ito ay ang paglalagay ng kwintas na Agimat sa leeg ng mga bata upang siyang kakalinga sa kanya laban sa mga matang may masamang paningin. Kung ang Agimat ay naglalaman ng mga taludtod mula sa Qur’an o mga Pangalan o Katangian ng AllahU, ito ay pinapahintulutan ng ilan sa mga ‘Salaf’ nguni’t parehong hindi pinapahintulutan ng ilan sa kanila katulad ni Ibn Mas’ud (r.a.) ay kasama sa mga hindi pumapayag nito.

 

At-Tiwalah. Ang panggagayuma sa isang tao ay ginagawa sa paniniwalang mahalina o mapa-ibig ang babae o lalaki, o magawa na ang isang babae ay lalong mapamahal sa lalaki o ang lalaki sa babae.

 

Sinalaysay ni Abdullah bin Ukaim na ang mga sumusunod ay Marfu na Hadith:

 

“Kung sinuman ang gumamit o magsuot ng Agimat, ang agimat na iyon ay ang siyang mamamahala sa kanya.” [Ahmad at Tirmidhi]

 

Sinabi ni Ruwaifi (r.a.) na ang Sugor ng Allah ang nagsabi sa kanya:

 

O Ruwaifi! Maaring ikaw ay mabuhay ng higit na mahabang panahon pagkatapos ko, kaya’t ipaalam mo sa mga tao na kung sinuman ang magbuhol sa kanilang balbas, maglagay ng lubid sa kanyang leeg [bilang Anting-anting], o gumamit ng dumi o buto ng hayop sa paglinis sa kanyang sarili [pagkatapos ng pagdudumi], siya’y itinatakwil ni Propeta Muhammadr at wala siyang magagawa para sa kanya.” [Ahmad].

 

Sinabi ni Sa’id bin Jubair:

 

Sinuman ang pumutol ng agimat o anting-anting mula sa kanimuman, ay katumbas ito ng pagpapalaya ng isang alipin.”

 

Si Waki ang nagsalaysay nito at iniulat niya na galing kay Ibrahim Nakh’i na inaayawan ang lahat ng uri ng Agimat o anting-anting at gayuma maging ito man ay nagtataglay ng taludtod mula sa Qur’an. [Sila ang mga kasamahan ni Abdullah bin Mas’ud (r.a.)]

 

 

Mga Mahahalagang Paksa ng Aralin:

 

q       Ang lahat ng tatlo na nabanggit sa itaas ay gawaing Shirk na walang pagtatangi–tangi.

 

 

 

 

Araling Ika - 9

 

Sinuman Ang Hihingi ng Biyaya sa Tulong ng

Punong Kahoy, Bato, atp.

 

Ang Dakilang AllahU ang nagsabi:

 

Inyo bang isinaalang-alang ang Al-Lat at Al-Uzzah, at Manat [rebulto ng mga Arabo] ang pangatlo? [Qur’an 53:19-20].

 

Iniulat at sinabing ‘Sahi[18]’ ni At-Tirmidhi na sinabi ni Abu Waqid Al-Laithi (r.a.): “Magkasama kaming lumabas ng Sugor ng Allah sa labanan ng Hunain bagama’t kaaalis lang namin sa Kufr at yumakap sa Islam. Ang mga Mushrikun ay may ‘Sidr[19]’ kung saan sila’y mananatili doon at isasabit ang kanilang mga armas sa ‘Dhat Anwat[20]‘. At nang nadaanan namin ang isang puno ng Sidr, aming tinanong, “O Sugo ng Allah, maaari mo bang gawan kami ng Dhat Anwat na katulad ng kanilang Dhat Anwat?” Ang Sugor ng Allah ay nagsabi, “Allahu Akbar! [Ang Allah ay Dakila!] Sa Kanya na humahawak sa aking kaluluwa sa Kanyang kamay, katotohanan ito’y gawain ng mga naunang bansa; Inyo ring sinabi na katulad ng pagkasabi ng mga inanak ng Israel kay Musa (sumakanya nawa ang kapayapaan) gawan mo kami ng diyus-diyusan na katulad ng kanilang diyus-diyusan. At kanyang ipinahayag ang taludtod mula sa Qur’an:

 

Kayo ay mga taong walang nalalaman (ang La ilaha illa Allah, Walang ibang Diyos na nararapat sambahin maliban sa Allah). Katotohanan sinusundan ninyo ang landas ng mga nauna sa inyo. [Qur’an 7:138].

 

 

Mga Mahahalagang Paksa ng Aralin:

 

q       Ang pakikiusap ng mga Sahabah sa Propetar (tungkol sa puno na katulad ng Dhat Anwat).

 

q       Ang kanilang hangarin ay maging malapit sa AllahU sa pama-magitan ng kanilang mga gawain, na sa kanilang palagay ay ikalulugod Niya.

 

q       Ang Propetar ay tumangi sa kanilang pakiusap at nagsabing: “Allahu Akbar”, ito’y gawain ng mga naunang mga henerasyon sa inyo, sa gayong paraan niya ipinahiwatig ang kahalagahan ng bagay na ito.

 

q       Kapag ang ilan sa mga Sahabah ay hindi batid ang layunin ng kanilang mga gawain, makatwiran lamang na ipalagay na ang susunod na henerasyon ay hahantong sa kamangmangan (sa Islam).

 

q       Ang pagtanggi sa mga gawaing ito ay napapaloob sa kahulugan ng “Walang Diyos maliban sa AllahU,” at hindi nila mauunawaan.

 

q       Ang Shirk ay may dalawang uri, malaki at maliit dahil ang mga Sahabah ay hindi tumalikod sa kanilang relihiyon dahil lamang sa kanilang pakikiusap.

 

q       Mahalagang itigil ang lahat ng maaring daan tungo sa shirk at ipinagbawal ang lahat ng uri ng pagkakahawig sa kamangmangan ng tao.

 

q       Ang Propetar ay nagpahiwatig ng pangkalahatang kinagigiliwan ng sangkatauhan sa pagsabing: “Ito ang mga daan.”

 

q       Sa bawa’t bahagi na kung saan ang mga Hudyo at Kristyano ay pinuna ng AllahU sa Banal na Qur’an ay Kanya rin tayong pinaalalahanan laban sa mga ganitong gawain.

 

 

 

 

 

 

Araling Ika - 10

 

Ang Pag-aalay ng Hayop ng Maliban sa AllahU

 

Sinabi ng Dakilang AllahU:

 

Sabihin! (O Muhammad) Katotohanan ang aking panalangin, ang aking pag-aalay, ang aking pagkabuhay at pagkamatay ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng mga Daigdig. [Qur’an 6:162]

 

Siya ay walang katambal. At dahil dito ako ay inutusan, at ako ang mauna sa mga Muslim. [Qur’an 6:163]

 

Samakatuwid manalangin sa inyong Panginoon at mag-alay lamang sa Kanya. [Qur’an 108:2].

 

Sinabi ni Abi Talib “Ang Sugor ng Allah ay ipinaalam sa akin ang tungkol sa apat na Paghuhukom ng AllahU:”

 

1.       Ang sumpa ng AllahU ay sa sinuman na mag-alay ng kakataying hayop ng maliban sa AllahU lamang.

 

2.       Ang sumpa ng AllahU ay sa sinumang nagsumpa sa kanyang sariling mga magulang.

 

3.       Ang sumpa ng AllahU ay sa kanya na magkubli ng isang ‘erehe[21](maglabas ng Bida’ah sa deen).

 

4.       Sa kanya ang sumpa ng AllahU na bumago sa mga palatandaan sa mga hangganan ng mga lupain ng magkaibang may-ari.

 

Iniulat ni Ahmed na si Tariq bin Shihab ay nagsalaysay na ang Sugor ng Allah ay nagsabi:

 

Isang lalaki ang pumasok sa paraiso dahil lamang sa langaw, at isang lalaki ang pumasok sa impiyerno ng dahil din lamang sa langaw.” Ang tanong ng mga Sahabah: “Paano mangyayari yon O Sugor ng Allah?” Ang sabi niya: “Dalawang lalaki ang napadaan sa mga taong may diyus-diyusang rebulto at hindi nila pinapadaan ang sinuman na walang pag-aalay sa kanilang diyus-diyusan. Inutusan nila ang isang lalaki na mag-alay. Sinabi niya: “Wala akong iaalay.” Sinabi ng nga tao sa kanya: “Mag-alay ka ng kahit ano, kahit na langaw.’ Kaya’t nag-alay siya ng langaw sa kanilang diyus-diyusan. Binuksan nila ang daan para sa kanya, at pumasok siya sa impiyerno. Sinabi nila sa pangalawang lalaki: “Mag-alay ka ng kaunti. Sinabi ng lalaki: “Kailanman ay hindi ako mag-aalay ng kahit anong bagay maliban sa Allah, ang Dakila, ang Maluwalhati.” Kaya’t tinagpas ang kanyang leeg at pinatay siya, kaya pumasok siya sa Paraiso.

 

 

Mga Mahahalagang Paksa ng Aralin:

 

q       Sa kanya ang sumpa na nag-aalay ng maliban sa AllahU.

 

q       Ang sumpa ay sa mga nagtakwil sa kanilang mga magulang (ang sumpa sa mga magulang ng iba at ang ganting sumpa sa kanilang mga magulang).

 

q       Ang sumpa ay sa kanya na erehe sa relihiyon. Ang taong babago o maglabas ng bagay na sa AllahU lamang ang may karapatan at magkubli sa mga taong katulong niya sa paggawa nito.

 

q       Sa kanya ang sumpa sa taong bumago sa mga palatandaan na naghahati sa dalawang lupain ng magkaibang may-ari, o pagbabago upang manghimasok sa lupaing iyon o harangan ang daanan patungo rito.

 

q       Ang pangkaraniwan nguni’t katakut-takot na kuwento ng langaw.

 

q       Ang taong nag-alay ng langaw sa isang diyus-diyusan ay napunta sa impiyerno kahit hindi niya hinangad ang paggawa ng naturang gawain. Katotohanan, ginawa niya ito upang iligtas ang kanyang sarili sa banta ng mga taong sumasamba sa mga diyus-diyusan.

 

q       Ang pagkakaalam kung gaano kinapopootan ang shirk sa puso ng mga nananampalataya katulad ng pangalawang lalaki na matiising hinarap ang hatol ng kamatayan at hindi sumuko sa kanilang utos sa kabila na ang utos nila ay isa lamang maliit at panlabas na gawain mula sa kanya.

 

q       Ang lalaking napunta sa impiyerno ay isang Muslim. Kung siya ay ‘Kufr’ hindi sana sinabi ng Propetar na: “Siya’y napunta sa impiyerno dahil lamang sa langaw.”

 

q       Ito ay isang pagpapatotoo sa isang hadith ng Propetar: “Ang Paraiso ay higit na malapit kung ihahambing sa liston ng iyong sapatos at ang impiyerno ay ganoon din.

 

q       Ang gawa ng puso ay napakahalaga, kahit sa mga taong suma-samba sa diyus-diyusan.

 

 

 

 

 

Araling Ika - 11

 

 

Ang Panata ng Maliban sa AllahU

ay Isang Gawaing Shirk

 

Ang AllahU, ang Dakila ang nagsabi:

 

(Sapagka’t) sila ang mga taong tumupad sa kanilang mga tungkulin, at nangamba sa araw na ang kasamaan ay naging laganap. [Qur’an 76:7]

 

At anuman ang inyong gugulin sa kawanggawa o anumang pangako ang inyong ginawa, katiyakang ang Allah ay nakakabatid nito. At sa Dhalimun (mga tampalasan, mapaggawa ng kamalian, atbp.), sila ay walang makakatulong. [Qur’an 2:270]

 

Isinalaysay ni Aisha (r.a.) na ang Sugor ng Allah ay nagsabi:

 

“Sinuman ang manumpa na maging masunurin sa Allah, kinakailangang maging masunurin sa kanya (Propetar), at sinuman ang sumumpa at sinuway ito, sinuway niya ang Allah at hindi ang Propeta.” [Al-Bukhari].

 

Mga Mahahalagang Paksa ng Aralin:

 

q       Ang pagtupad sa sumpa o panata ay sapilitan. Dahil ang panunumpa o panata ay isang gawaing bahagi ng pagsamba sa AllahU, kaya’t ang panunumpa o panata na iniuukol ng maliban sa AllahU ay isang Shirk. Anumang uri ng panunumpa o panata, kung nababatay sa pagsuway sa Dakilang AllahU ay mahigpit na ipinagbabawal.

 

 

 

 

Araling Ika - 12

 

 

Ang Magpapakupkop ng Maliban sa AllahU

ay Bahagi ng Shirk

 

 

Sinabi ng dakilang AllahU:

 

At katotohanan, may mga tao sa lipon ng sangkatauhan ang nananahan sa matitipunong mga tao sa gitna ng mga ‘Jin’, datapuwa’t sila (Jinn) ay lalong naglulong (sa sangkatauhan) sa kasalanan at kawalan ng pananalig. [Qur’an 72:6]

 

Sinabi ni Khawlah bint Hakim (r.a.), narinig ko ang Sugor ng Allah na nagsabi:

 

“Sinuman ang pumasok sa isang tahanan at nagsabi (habang pumapasok): "Ako’y nagpapakupkop sa Allah sa kanyang ganap na salita laban sa kasamaan (ng mga nilikha) ng Kanyang nilikha,’ walang pinsala na darating sa kanya hanggang sa kanyang paglisan.” [Muslim]

 

 

Mga Mahahalagang Paksa ng Aralin:

 

q       Ang pagpapakupkop ng maliban sa AllahU ay isang uri ng shirk.

 

q       Maaring magkamit ng makamundong tagumpay at maiwasan ang pinsala at kasamaan, o magkamit ng kabutihan, subali’t hindi nangangahulugan na ang labis na pagnanais nito ay hindi Shirk.

 

q       Ginamit ng mga Eskolar ang hadith na ito upang patunayan na ang Salita ng AllahU ay hindi isang bagay na nilikha sapagka’t ang magpakupkop sa isang nilikha ay shirk.

 

q       Ang kadakilaan ng panalanging maging ito man ay maiksi.

 

 

 

 

 

Araling Ika - 13

 

 

Ang Paghingi ng Tulong ng Maliban sa AllahU

(Istighatha) o Humingi ngMaliban sa Kanya ay Gawaing Shirk

 

 

Ang Dakilang AllahU ang nagsabi:

 

At huwag kang manawagan sa mga iba pa na kasama ang Allah, sila na hindi makakapagbigay sa iyo ng kapakinabangan, at hindi rin makakapagbigay sa iyo ng kasahulan, datapuwa’t kung ito ay iyong gawin, walang pagsala na ikaw ay maging isa sa mga Dhalimun (mga buktot, mapaggawa ng mga kamalian, mapagsamba sa mga diyus-diyusan, atbp.). [Qur’an 10:106]

 

At kung ang Allah ay maggawad sa iyo ng kasakitan, walang sinuman ang makakapawi nito maliban sa Kanya, at kung naisin Niya ang anumang kabutihan sa iyo, walang sinuman ang makakahadlang sa Kanyang biyaya na Kanyang ipinararating sa sinuman sa Kanyang mga alipin na Kanyang maibigan. At Siya ay Lagi nang Nagpapatawad, ang Pinakamaawain.  [Qur’an 10:107]

 

Sapagka’t kayo ay sumasamba sa mga diyus-diyusan maliban pa sa Allah, at kayo ay nagsisigawa ng mga kasinungalingan. Katotohanan, ang mga bagay na sinasamba ninyo bukod pa sa Allah ay walang kapangyarihan upang bigyan kayo ng ikabubuhay, kaya’t magsihanap kayo ng ikabubuhay mula sa Allah (lamang), at Siya (lamang) ang paglingkuran ninyo at magkaroon kayo ng utang na loob ng pasasalamat sa Kanya. (Tanging) Sa Kanya, kayong lahat ay magbabalik. [Qur’an 29:17].

 

At sino baga kaya ang higit na napapaligaw maliban sa kanya na nananawagan sa iba maliban pa sa Allah, (sa kanila) na hindi makakapagbigay sa kanya ng kasagutan hanggang sa Araw ng Paghuhukom, at hindi nakakaalam sa kanilang mga panawagan (sa kanila)? [Qur’an 46:5]

 

At kung ang sangkatauhan ay tipunin nang samasama (sa Araw ng Muling Pagkabuhay), sila (na mga huwad na diyus-diyusan) ay magiging mabagsik sa kanila (bilang kaaway) at itatatwa nila ang pagsamba (ng mga tao) sa kanila. [Qur’an 46:6]

 

Hindi baga Siya (higit na mainam sa inyong mga diyos), [Siya] na sumasaklolo sa mga nalalagay sa panganib, kung siya ay naninikluhod sa Kanya, at Siya na nag-aalis sa kasamaan, at gumawa sa inyo na mga tagapagmana ng kalupaan, sa maraming henerasyon ng mga salit-saling lahi. (Mayroong pa bang) ibang diyos maliban sa Allah? Kakarampot lamang ang inyong naaala-ala! [Qur’an 27:62]

 

Sinalaysay ni At-Tarbani sa kanyang ‘Isnad’ (abot-abot na pagsasa-laysay): Sa kapanahunan ng Propetar may isang taong mapagkunwari na palaging pinipinsala ang mga Muslim. Ilan sa mga nananampalataya ang nagsabi:

 

Lumapit kayo sa amin habang kami ay humihigi sa Sugor ng Allah ng tulong laban sa mapagkunwaring taong ito.” Ang sagot ng Propetar: “Katunayan! Hindi nararapat na humingi kayo sa akin ng tulong. Katotohanan! Sa Allah lamang natin dapat iukol ang paghingi ng tulong.”

 

Mga Mahahalagang Paksa ng Aralin:

 

q       Isang malubhang shirk ang tatawag ng iba ng maliban sa AllahU.

 

q       Maging ang isang maka-Diyos na tao, kapag humingi siya ng tulong ng maliban sa AllahU, para sa papuri sa iba, siya’y kabilang sa mga Dhalimun (makasalanan, sumasamba ng diyus-diyusan).

 

q       Ang pagtawag ng tulong sa iba ng maliban sa AllahU ay walang mapakikinabangan sa mundong ito at ito ang daan tungo sa lihis na landas o ‘Kufr’.

 

q       Ang paghiling ng panustus ay sa AllahU lamang, katulad ng paghangad ng Paraiso ay sa Kanya lamang.

 

q       Hindi batid ng hinilingang diyus-diyusan ang kanilang mga panawagan o pagsusumamamo.

 

q       Ang kanilang pagtawag at paghiling sa kanilang diyus-diyusan ang magiging sanhi ng poot at galit nito.

 

q       Ang pagtawag o paghiling ay ipinapalagay na pagsamba ng tinatawagan.

 

q       Ang kanilang tinatawagan ay tatanggihan ang kanilang gawaing pagsamba sa Araw ng Paghuhukom. Kaya’t ang ganitong dasal ay ang sukdulang paglihis sa tuwid na landas.

 

q       Ang kataka-takang pagsang-ayon ng taong sumasamba ng diyus-diyusan na walang ibang makapag-aalis ng pagdadalamhati ng maliban sa AllahU. Kaya’t sila rin ay taimtim na tumatawag sa Kanya kapag sila ay nasa malubhang kahirapan.

 

 

 

 

Araling Ika - 14

 

 

Ang Pagtuligsa sa mga Sumasamba sa Allah sa Libingan ng

mga Dakilang tao at Paano ito Ihahambing sa Pagsamba ng Tao

 

Sa Sahihain (Sahi Bukhati at Sahih Muslim), si Aisha (r.a.) ay nag-ulat: “Nabanggit ni Umm Salamah sa Sugor ng Allah na sa Abyssinia, nakakita siya ng simbahang puno ng mga larawan at mga rebulto.” Kanyang sinabi:

 

“Kapag ang isang tapat na mananampalataya ay namatay, nagtatayo sila ng simbahan sa ibabaw ng kanyang libingan at naglalagay ng maraming uri ng larawan at rebulto. Sila ang pinakamasamang nilikha ng Allah. Pinagsama nila ang dalawang kasamaan; pagsamba sa libingan at pag-ukit ng mga imahin at rebulto.”

 

Nabanggit din sa Sahih Al-Bukhari at Sahih Muslim, na si Aisha (r.a.) ay nagsalaysay:

 

“Nang malapit ng mamatay ang Sugor ng Allah, tinatakpan niya ng kapirasong tela ang kanyang mukha, (minsan tinatanggal at itinatakip dahil sa pagkabahala).” Kanyang sinabi sa ganoong pagkakataon: “Ang sumpa ng Allah ay sa mga Hudyo at Kristiyano dahil sa ginawa nilang lugar dalanginan ang libingan ng kanilang mga propeta,” at sila’y nagba-bala sa mga tao sa kanilang mga gawain. Kung hindi lang siya natatakot na gawing simbahan ang kanyang libingan, ang kanyang libingan sana ay ginawang bukas katulad sa mga Sahabah.”

 

Iniulat ni Muslim mula kay Jundub bin Abdallah (r.a.) na nag-ulat:

 

Aking narinig ang Propetar limang araw bago siya mamatay na sinabi: “Malaya at malinaw ako sa Allah sa pagkakaroon ng Khalil mula sa inyo (masugid na kaibigan). Katunayan, ang Allah ang kumuha sa akin bilang ang Kanyang Khalil, katulad ng pagkuha niya kay Ibrahim bilang Khalil. Kung hindi lang dahil dito, kinuha ko sana si Abu Bakr (r.a.) bilang Khalil. Mag-ingat sa mga sinundan ninyo, dati nilang ginagawang sambahan ang libingan ng kanilang mga patay, ito'y aking ipinagbawal sa inyo.

 

Ipinagbawal niya ito hanggang sa huli ng kanyang buhay. Pagkatapos nitong pagbabawal, isinumpa niya ang sinuman na gumawa nito. Ang pagdadasal sa mga libingan ay isa sa mga gawaing shirk, maging ito man ay hindi ginawang Masjid.” Kailan man ay hindi nagtayo ng Masjid sa kanyang libingan ang mga Sahabah. Alin mang lugar na kung saan ginaganap ang Salah ay isang Masjid.

 

Katulad ng sinabi ng Propetar:

 

“Ang buong daigdig ay ginawang Masjid sa akin at ito’y dalisay at malinis.”

 

Si Ahmad ay nag-ulat ng may magandang Sanad na si Ibn Mas’ud (r.a.) ay nagsalaysay ng Marfu’ Hadith:

 

“Ang pinakamasamang tao ay yaong mga dinatnan ng Huling Araw habang sila’y nabubuhay pa, at yaong ginagawang lugar sambahan ang mga pook ng libingan.” [Si Abu Hatim sa kanyang Sahih ay nag-ulat rin nito].

 

 

Mga Mahahalagang Paksa ng Aralin:

 

q       Ang babala ng Sugor ng Allah sa mga magtatayo ng Masjid sa libingan ng sinumang maka-diyos mula sa kanila upang sambahin ang AllahU kahit na ito ay may mabuting hangarin.

 

q       Ang pagbabawal sa mga rebulto o inukitang anyo at mga katulad nito.

 

q       Ang mga aral na binigyang diin ng Propetar hinggil sa mga ito. Papaano niya nilinaw at ipinaliwanag ang paksa, limang araw bago siya mamatay ay kanyang inu-ulit ang mga bagay na kanyang nabanggit noong una.

 

q       Mahigpit na ipinagbawal ng Propetar na gawing Masjid ang kanyang libingan bago pa man ito mangyari.

 

q       Isang gawain ng mga Hudyo at Kristiyano ang gawing lugar ng pagsamba ang libingan ng kanilang mga propeta.

 

q       Ang kanyang sumpa sa mga Hudyo at Kristiyano sa gawaing ito.

 

q       Ang kanyang layunin dito ay upang bigyan tayo ng babala sa kanyang libingan.

 

q       Ang dahilan ng hindi pagtataas ng kanyang libingan.

 

q       Ang maidudulot kapag ginawang Masjid ang libingan

 

q       Ang paghahambing ng Propetar sa mga gumawa ng Masjid sa mga libingan ng mga taong datnan ng Huling Araw habang sila’y nabubuhay pa. Nabanggit niya ang shirk bago ito mangyari at ang kanyang maaring idudulot o bunga.

 

q       Ang pagtuligsa ng Propetar sa kanyang salita sa dalawang sekta na siyang pinakamasamang gumagawa sa paggawa ng pagbabago limang araw bago siya mamatay. Ilang pantas ang hindi nagsama sa dalawang pangkat na ito sa pitongpu’t-dalawang (72) sekta. Ang sektang ito ay ang Ar-Rafidah at Al-Jahmiyah. Ang paglitaw ng pagsamba sa libingan ay dahil sa mga Sektang Rafidah, at sila ang unang nagtayo ng Masjid sa kanilang mga libingan.

 

q       Ang paghihirap ng Propetar sa sakit at dalamahati ng kamatayan.

 

q       Ang malinaw na pagpapahayag na si As-Siddiq (Abu Bakr) ay ang pinakamabuting Sahabah.

 

q       Ang palatandaan na si Abu Bakr bilang Khalifa (ang kahalili ng Propetar hindi bilang propeta bagama’t bilang Ameer ul-Mu’mineen).

 

o         

 

 

Araling Ika - 15

 

 

Pagpapalabis sa Libingan ng Maka-Diyos na Tao

na Ginagawa Nilang Diyus-diyusan na Sinasamba Maliban sa AllahU

 

 

Tinipon ni Imam Malik (r.a.) sa kanyang Muwatta na sinabi ng Propetar:

 

“O Allah! Huwag po sana ninyong gawing diyus-diyusang sinasamba ang aking libingan. Ang poot ng Allah ay mapasa mga taong ginagawang Masaajid ang libingan ng kanilang propet.”

 

Tungkol sa taludtod iti: “Isinaalang-alang ba ninyo sina Al-Lat at Al-Uzza.” [Qur’an 53:19] Si Ibn Jarir (At-Tabari) ang nag-ulat mula kay Sufyan, na mula kay Mansour, mula kay Mujahid:

 

“Si Lat ay dating tagapagsilbi sa mga manlalakbay (sa Ka’aba) sa pama-magitan ng paghahanda at paghahain ng Saweeq[22] para sa kanila. Sa kanyang pagkamatay, ang mga tao ay nananatili sa kanyang libingan at umaasa ng biyaya.”

 

Katulad nito ay iniulat ni Abu Jawza (r.a.) mula kay Ibn Abbas (r.a.):

 

“Isinumpa ng Sugo ng Allah ang babae na pumunta sa mga libingan. Kanya ring isunumpa ang magpatayo ng Masjid sa ibabaw ng libingan at ang maglagay ng lampara o kingke sa ibabaw nito.” [Ang hadith na ito ay pinatotohanan nina Abu Dawud, At-Tirmidhi, Ibn Majah at An-Nasa’i].

 

Mga Mahahalagang Paksa ng Aralin:

 

q       Ang pagpapaliwanag tungkol sa mga diyus-diyusan.

 

q       Ang pagpapaliwanag tungkol sa mga maling pamamaraan ng pagsamba sa AllahU.

 

q       Ang Sugor ng Allah ay hindi nagpapakupkop sa AllahU maliban sa kanyang kinakatakutang mangyari.

 

q       Ang pagsama ng Propetar sa pagsumamo i.e. “O Allah! Huwag po sana ninyong gawing Masjid.”

 

q       Pagbanggit sa matinding poot ng AllahU sa mga nagpalayaw sa mga gawaing ito.

 

q       Ang pagbibigay diin sa pamamaraan kung paano ang pagsamba (Jahaliyah) kay Lat, ang sinimulang pangunahing diyus-diyusan na sinimulan.

 

q       Lat ang pangalan ng maka-Diyos na tao na inilibing sa libingang yaon at ang pagbanggit sa kahulugan ng diyus-diyusan na pinangalanang Lat.

 

q       Ang sumpa ng Propetar sa babaing pumunta sa libingan at ang paglagay ng lampara o kingke sa ibabaw ng mga ito.

 

 

 

 

Araling Ika - 16

 

 

Hinadlangan ni Al-Mustafar ang Bawa’t Daan Tungo

sa Shirk Upang Panatilihin ang Tawhid

 

 

Ang dakilang AllahU ang nagsabi:

 

Katotohanang may dumating sa inyo na isang Tagapagbalita (Muhammad) mula sa inyong lipon (na ganap ninyong batid). Nakakapagpalumbay sa kanya na kayo ay mangyaring makatanggap ng anumang kapinsalaan o kahirapan. Siya (Muhammad) ay nasasabik para sa inyo (na kayo ay matuwid na mapatnubayan at magtika sa Allah, at manikluhod sa Kanya upang iparaya at patawarin ang inyong mga kasalanan upang kayo ay makapasok sa Paraiso at maligtas sa kaparusahan ng Apoy ng Impiyerno), sapagka’t sa mga sumasampalataya, (siya, si Muhammad) ay tigib ng pagkahabag, kabaitan at pagkaawa. [Qur’an 9:128]

 

Datapuwa’t kung sila ay magsitalikod, iyong ipagbadya (O Muhammad): “Ang Allah ay sapat na sa akin. La ilaha illa Huwa (Wala ng iba pang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya), sa Kanya ay inilalagay ko ang aking pagtitiwala at Siya ang Panginoon ng Kataas-taasang Luklukan.” [Qur’an 9:129]

 

Iniulat ni Abu Huraira (r.a.) na ang Sugor ng Allah ay nagsabi:

 

“Huwag ninyong gawing libingan ang inyong mga tahanan. Huwag ninyong gawing lugar ng pagdiriwang ang aking libingan. Isagawa ang Salat sa Akin, saan man kayo naroroon. At ito'y makakarating sa akin.” [Iniulat ni Abu Dawud na may mapapagkatiwalaang Sanad].

 

At iniulat ni Ali Abi Hussain:

 

“Nakita niya ang isang lalaki sa libingan ng Propeta at pumunta dito upang magsumamo. Kaya’t kanyang pinigilan ang lalaki at inutusan siyang, “Kung sasabihin ko sa iyo ang hadith mula sa aking ama na narinig niya sa aking lolo na iniulat mula sa Sugo ng Allah? Sinabi niya: “Huwag ninyong gawing lugar ng pagdiriwang, o ang inyong tahanan na libingan, isagawa ang ang Salat sa Akin, na ang inyong pagsusumamo ay makakarating sa akin saan man kayo naroroon.’ [Al-Mukhtarah (ang mga tipon ni Imam Al-Maqdissi].

 

Mga Mahahalagang Paksa ng Aralin:

 

q       Ginawa lahat ng Propetar ang kanyang kakayahan upang ilayo ang kanyang Ummah sa Shirk sa abot ng kanyang makakaya.

 

q       Ang malasakit ng Kanyang (Propetar) sa ating kapakanan at tagumpay, at ang kanyang pakikiramay at habag.

 

q       Ang Propetar ay nagbawal na puntahan ang kanyang libingan sa ilang pagkakataon, bagama’t ang pagpunta sa libingan ay isa sa mga magagandang gawain.

 

q       Ipinagbawal ng Propetar sa atin ang palagiang pagpunta sa mga libingan.

 

q       Kanyang hinikayat ang mga tao na magsagawa ng kusang-loob na Salat (Sunnah at nawafil) sa kanilang mga tahanan.

 

q       Ipinag-uutos sa mga Sahabah na ang Salat sa libingan ay ipinag-babawal.

 

q       Ang pagpapaliwanag na ang dalamhati sa Salat at Salaam ng isang tao sa Propetar ay kanyang matatanggap kahit siya’y malayo. Kaya’t hindi kinakailangang lumapit sa kanyang libingan tulad ng maling pagkaintindi ng ibang tao.

 

q       Ang Propeta Muhammadr ay nasa ‘Al-Barzakh[23] kung saan ang Salat at Salaam ng kanyang Ummah ay kanyang matatanggap.

 

 

 

Araling Ika - 17

 

 

Ang Mga Uri ng Tubig at Dumi

 

Ang tubig ay may dalawang kaurian:

 

1.       Malinis na Tubig na maaring gamitin sa Wudho;

2.       Maruming Tubig na hindi maaring gamitan sa Wudho.

 

Mga Uri ng Malinis na Tubig:

 

q       Mutlaq na Tubig – Likas na tubig katulad ng Tubig-Ulan, Tubig-Dagat, at mga tubig na hindi umaagos katulad ng lawa o dagat-dagat.

 

q       Mga tubig na kahit nahaluan ng mga malilinis na bagay tulad ng sabon, harina o asin ay maari pa ring tawaging malinis na tubig.

 

q       Malaking bahagi ng tubig na katumbas ng 2 – Qullas. Ang tubig na ito kahit na mahaluan ng maruruming bagay nguni’t walang pagbabago sa lasa, kulay at amoy ay maaring tawaging malinis na tubig.

 

 

Note: 1 Qulla ay katumbas ng 95.62 litro

 

 

Mga Uri Ng Maruming Na Tubig:

 

q       Kapag ang dumi ay nahalo sa  maliit na bahagi ng tubig, na kulang ang sukat sa dalawang Qulla, ang tubig na ito ay hindi malinis maging ito man ay walang pagbabago sa amoy, kulay at lasa.

 

q       Kung ang dumi ay nahalo sa malaking bahagi ng tubig (mahigit sa 2 Qulla, nguni’t ang lasa, kulay at amoy ay may pagbabago.

 

MGA DUMI:

 

1.       Dumi ng tao (tae)

2.       Ihi ng tao

3.       Patak ng Dugo

4.       Laway ng aso

5.       Ang ihi at dumi ng mga hayop na hindi halal na kakainin.

6.       Baboy

7.       Mga patay na hayop, maliban sa mga sumusunod;

 

v      Mga patay na hayop sa dagat at ibang nilalaman nito.

 

v      Mga patay na insekto na walang dugong umaagos (langaw).

 

v      Buhok, balahibo, buto, sungay ng patay na hayop at mga hayop na halal kainin sa panahon ng kanilang pagkabuhay.

 

 

Araling Ika - 18

 

Paano Isinasagawa ang Wudho at ang Pagpapahid

sa Ibabaw ng Medyas

 

 

Pinagsama ang mga mahahalaga at kusang-loob na mga gawain dito upang ilarawan kung paano ang pagsasagawa ng Wudho (Ritwal ng Pagpapadalisay) ang Propetar.

 

1.       Ang Niyyah (layunin) na ang pagsasagawa ng wudho ay isang gawaing taos-pusong paggalang at pagsamba ay tanging sa AllahU lamang. Ang Niyyah ay hindi binibigkas nguni’t ito ay sa isipan lamang bago sisimulan ang Wudho.

 

2.       Ang panawagan o pag-aalala sa AllahU bago simulan ng wudho sa pamamagitan ng pagsasabi ng: “Bismillah” (Ang pagsisimula sa ngalan ng AllahU).

 

3.       Ang paghuhugas ng kamay hanggang sa pulso ng tatlong ulit habang kinukuskos ang mga ito at hayaang umagos ang tubig sa pagitan ng mga daliri.

 

4.       Magmumog ng tubig sa bunganga ng tatlong ulit. Higit na kanais-nais kung linisin ang mga ngipin sa pamamagitan ng ‘Miswak[24]’, ng sipilyo o mga daliri upang linisin ang mga ngipin at gilagid. Tungkol sa kahalagahan ng miswak, sinabi Propetar:

 

“Kung hindi lamang malaking abala sa aking ummah, akin sanang ipinag-utos ang paggamit ng miswak sa bawat wudho.” [Imam Malik]

 

5.       Ang paglilinis sa butas ng ilong sa pamamagitan ng pagsinghot ng tubig ng papasok at palabas ng tatlong ulit.

 

6.       Ang paghuhugas sa buong mukha ng tatlong ulit sa pamamagitan ng dalawang kamay mula sa ibabaw ng noo pababa sa hangganan ng baba at mula sa magkabilang tainga.

 

7.       Ang paghuhugas ng kamay ng tatlong ulit hanggang sa taas ng siko. Ang kanan bago ang kaliwa at kinukuskus habang hinuhugasan ang mga ito.

 

8.       Basa-basain ang dalawang kamay at ihaplos sa ulo, mula sa taas ng noo pababa sa batok at mula sa sa batok pataas sa taas ng noo. Mahalaga na huwag basain ang leeg.

 

9.       Mula sa ulo (maliban sa ang kamay), punasan ang mga butas ng tainga, sa pamamagitan ng hintuturo punasan ang loobang bahagi ng tainga at ang hinlalaki ay ipahid sa labas ng bahagi nito.

 

10.    Ang paghuhugas ng dalawang paa ng tatlong ulit hanggang sa bukong-bukong, simulan sa kanang paa bago ang kaliwang paa. Ang dalawang paa ay kapwa haplusan habang hinuhugasan at ang tubig ay pabayaang umagos sa pagitan ng mga daliri ng paa.

 

 

Ang Pagpapahid sa Ibabaw ng Medyas

 

1.       Kapag ang wudho ay nawalan ng bisa, ang pagpapahid sa ibabaw ng medyas ng basang kamay ay pinahihintulutan, sa halip na hugasan ang dalawang paa upang muling magpadalisay kung ang medyas ay naisuot pagkataos ng wudho, Ghusl at Tayamum bago nawalan ng bisa ito.

 

2.       Ang isang manlalakbay ay maaring gawin ito sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi (72 oras) bilang habag ng AllahU, nguni’t ang isang pirming naninirahan sa isang lugar ay hanggang sa isang araw at isang gabi (24 oras) lamang. Ang pagbibilang ay mula sa oras ng unang pagsasagawa ng pagpapahid at hindi sa oras ng pagkatapos ng unang wudhu bago isuot ang medyas.

 

 

Paano Isasagawa ang Pagpapahid sa Ibabaw ng Medyas

 

Ang pagpapahid ay isinasagawa ayon sa gawain ng Propetar tulad ng sumusunod;

 

“Pagkatapos hubarin ang sapatos, basahin ang kamay at ipahid sa ibabaw ng medyas lamang at hindi kinakailangan sa ilalim.”

 

 

Kailan Nawawalan ang Bisa ng Kadalisayan sa Pamamagitan ng Pagpapahid sa Ibabaw ng Medyas

 

Napapawalang-bisa ang pagkadalisay sa pamamagitan ng pagpapahid sa ibabaw ng medyas kung ang isa o higit pa sa mga sumusunod na pangyayari ay naganap;

 

1.       Pagkatapos ng 72 oras sa manlalakbay o 24 oras sa mga nananatiling naninirahan sa isang lugar na ito.

 

2.       Kapag hinubad ang medyas.

 

3.       Kapag alin man sa mga bagay na nagpapawalang-bisa sa pagkadalisay na nangangailangan ng pagsasagawa ng Ghusl o wudho

 

 

 

 

 

Araling Ika - 19

 

Batayan Ng Wudho

 

 

1.       Ang pagtanggap ng Islam.

 

2.       Hustong Pag-iisip.

 

3.       Pagkamalay-tao.

 

4.       An-Niyyah. Ang layunin o mithiin ay sa isipan lamang at hindi kinakailangang bigkasin.

 

5.       Paglilinis ng sarili mula sa ihi at dumi sa pamamagitan ng Istinja (tubig), Istijmar (mga toyong bagay katulad ng bato, tissue, atp.) at sa pagpapadalisay sa lahat ng dumi.

 

6.       Paggamit ng malinis at halal (pinapapahintulutan) na tubig.

 

7.       Ang paniniguro na ang tubig ay hindi napipigilang abutin ang balat.

 

Kapag ang isang tao ay nasa lagay ng palagiang basa sa ihi (kawalan ng pagpipigil), palagiang pag-utot o tulad ng isang babaing nakakaranas ng mahabang pagdudugo, kinakailangan nilang isagawa ang Wudho sa bawa’t oras ng Salaat. Ang kanilang wudho ay hindi nawawalan ng bisa kahit na ilan sa mga nabanggit sa taas ang mangyari habang sila’y kasalukuyang nagsasagawa ng salat.

 

 

 

 

Araling Ika - 20

 

Mga Mahahalagang Gawain sa Wudho

 

 

1.       Ang minsang paghuhugas sa buong mukha kasama dito ang bunganga at ang paglilinis sa butas ng ilong.

 

2.       Ang minsang paghuhugas sa dalawang kamay hanggang sa siko.

 

3.       Ang minsang pagpapahid sa buong ulo, mula sa taas ng noo hanggang sa batok ng leeg at pabalik.

 

4.       Ang paghuhugas sa dalawang paa hanggang sa bukung-bukong.

 

5.       Ang paniniguro na ang apat na gawaing ito ay isasagawa sa ganoong ayos.

 

6.       Ang pagsasagawa ng wudho ng tuloy-tuloy na walang putol.

 

 

 

 

Araling Ika - 21

 

Mga Bagay na Nagpapawalang-bisa sa Wudho

 

1.       Ang pagpapalabas ng dumi, ihi at hangin. Kapag nagpalabas ng ihi o dumi, maging sapilitan sa mga taong ito na linisin ang mga dumi sa buong katawan. Malinis na tubig ang gagamitin sa layuning ito. Maaari rin nating gamitin ang mga tuyong bagay, katulad ng bato, toyong kahoy o papel o tissue upang linisin ang dumi. Ito ay tinatawag na “istijmar.” Makabubuti na gumamit ng 3 o 5 na piraso habang ginagamit ang istijmar. Kinanakailagang panatilihing malaya sa bahid ng ihi at amoy sa kanyang pananamit at katawan.

 

2.       Nguni’t kapag ang isang tao ay nagkasakit ng palagiang pagkabasa (ihi) o madalas na pagpapalabas ng hangin (utot) at ang babaing nakararanas ng mahabang araw ng pagdudugo, and mga taong ito ay kinakailangang magsagawa ng minsang wudho bago magsimula sa bawa’t Salah. Ang kanilang wudho ay manatiling may bisa kahit na ang mga nabanggit sa una ay nangyari habang sila ay nagsasagawa ng Salah.

 

3.       Pagkain ng karne ng kamelyo

 

4.       Mahimbing na pagkatulog o pagkawalang malay o ulirat.

 

5.       Pagkawalang-malay dahil sa pagkabaliw o hinimatay.

 

6.       Sadyang pagkahipo sa maselang bahagi ng katawan kapag hubad o walang damit.

 

 

 

 

 

Araling Ika - 22

 

Ang Lupa (Alikabok) na Gagamitin sa

Pagsasagawa ng At-Tayamum

 

 

Ang Tayamum ay isang ritwal ng pagpapadalisay sa pamamagitan ng malinis na alabok mula sa lupa, buhangin, o bato.

 

 

Paano Isinasagawa ang At-Tayamum

 

1.       Kinakailangan tayong magkaroon ng dalisay na layunin mula sa puso na magsasagawa ng Tayamum.

2.       Mahinahong ihampas ang dalawang palad sa lupa, bato o buhangin.

3.       Hipan ang dalawang palad (upang matanggal ang sobrang alikabok).

4.       Ipahid sa mukha ang dalawang palad ng isang ulit lamang.

5.       Ang kaliwang palad ay ipahid sa kanang kamay at ang kanang palad sa kaliwang kamay hanggang sa pulso.

 

 

 

 

Araling Ika - 23

 

Mga Pagkakataon na ang Ghusl ay

Nagiging Sapilitan

 

 

1.       Kapag nilabasan ng semilya dahil sa isang panaginip habang nakatulog[25] o dahil sa pagnanasa ng may malay. Ang kalagayang ito ay tinatawag na “Judub” sa Arabic. At kapag walang bakas ng pagkabasa ang makikita sa kasuotan, ang pagsasagawa ng ghusl ay hindi kinakailangan. Nguni’t kapag may bakas ng pagkabasa, ang pagsasagawa ng ghusl ay ipinag-uutos kahit walang maaalalang panaginip.

 

2.       Pagkatapos ng pakikipagtalik (kahit walang lumabas na semilya sa maselang bahagi ng katawan ng lalaki o babae).

 

3.       Ang babae ay kinakailangang magsagawa ng ghusl pagkatapos ng regla.

 

4.       Ang babae ay kinakailangang magsagawa ng ghusl apatnapung (40) araw pagkatapos ng panganganak.

 

5.       Kapag ang isang kufr ay yumakap sa Islam, ang pagsasagawa ng ghusl ay sapilitan sa kanya.

 

6.       Kapag ang isang Muslim ay namatay, ang ghusl ay ipinag-uutos na isagawa sa kanya.

 

 

 

 

 

Araling Ika - 24

 

Paano Isinasagawa ang Ghusl

 

 

Ang mga pangunahin at mga kusang-loob na mga gawain ay kapwa isinama dito sa ating pagtatalakay upang lubos nating mailarawan kung paano isinasagawa ng Propeta Muhammadr ang Ghusl.

 

1.       Ang layunin mula sa puso ng pagpapadalisay sa pamamagitan ng Ghusl, at bigkasin ang “Bismillah[26]”.

 

2.       Hugasan ang dalawang kamay hanggang sa pulso ng tatlong ulit. Unahin ang kanang kamay.

 

3.       Hugasan[27] ang maselang bahagi ng katawan (pag-aari) ng isang ulit sa pamamagitan ng tela.

 

4.       Isagawa ang wudho katulad ng pangkaraniwang gawain, maliban sa paghuhugas sa mga paa ay maipagpaliban ng hanggang sa buong bahagi ng katawan ay napaliguan.

 

5.       Buhusan ng tubig ang ulo ng tatlong ulit, himasin ang mga buhok upang ang tubig ay makarating sa balat ng ulo.

 

6.       Buhusan ng tubig ang buong katawan, simulan sa kanan kasunod ang kaliwang bahagi ng katawan, siguruhin na walang bahagi ng katawan ang hindi nabasa ng tubig, kasama ang kili-kili, loob ng tainga, sa loob ng pusod, ang pagitan ng mga daliri ng kamay at paa. 

 

Mga Puna:

 

1.       Ang babae ay magsasagawa ng wudho katulad ng sa lalaki, maliban kapag siya’y may tirintas sa buhok, hindi niya kinakailangang kalagin ito. Kinakailangan lamang niyang buhusan ng tatlong tabong tubig ang kanyang ulo.

 

2.       Pagkatapos ng pagsasagawa ng wudho maaring bigkasin ng taimtiman ang hinaing sa AllahU bilang pagtatapos ng Ghusl na kinakailangang bigkasin sa labas ng banyo, parehong hinaing pagkatapos ng wudho.

 

3.       Kung ang tubig ay malapit nguni’t hindi makapag-igib dahil sa may pangamba ng panganib sa kanyang buhay, sambahayan at ari-arian (i.e. panganib sa mga mababangis na hayop, halimaw, mga pugante o mga taong masasama ang loob), ang Tayamum ay maaring isasagawa bilang pagpapadalisay.

 

4.       Kapag may kakulangan sa tubig at ang tubig ay sapat lamang sa inumin at pagluluto, ang Tayamum ay pinapayagan.

 

 

 

 

Araling Ika - 25

 

Ang Mga Haligi Ng Salaat

[Arkanus-Salat]

 

 

Ang pagdadasal ay may mga haligi na kinakailangang tuparin upang ito’y tanggapin ng AllahU, at ang mga sumusunod:

 

Mga pangunahing tikas sa pagsasagawa ng As-Salaat:

 

 

1.       Al-Qiyam – Ang pagsasala ay kinakailangang isinasagawa na nakatayo kapag ang tao ay may pangkatawang kakayahan.

 

2.       Takbeerat-ul-Ihram – Ang pagsasabi ng “ALLAHU AKBAR”, sa pagsisimula ng pagdadasal.

 

3.       Al-Fatihah – Ang pagbigkas sa pambungad na kabanata ng Qur’an sa bawa’t Raka’a at magbasa ng ilang bahagi ng Qur’an.

 

4.       Ruku’u – Ito ay ang pagyukod na ang ulo at ang likod ay magka-pantay at ang dalawang kamay ay nakapatung sa tuhod habang ang mga daliri nito ay nakakalat.

 

5.       Ang pagtayo ng tuwid mula sa pagkayukod.

 

6.       Kinakailangan na ang pagtayo mula sa pagkayukod ay tuwid and mga gulugod.

 

7.       Sujud – Ang pagpapatirapa na ang pitong bahagi ng katawan ay matatag na nakapatung sa lupa (i.e. noo kasama ang dulo ng ilong, dalawang palad, dalawang tuhod, at ang dulo ng daliri ng dalawang paa.

 

8.       Ang pagbangon mula sa Sujud at pagbalik sa pagkaupo.

 

9.       Kinakailangang umupo ng tuwid sa pagitan ng dalawang pagpapatirapa.

 

10.    Ang pagkaupo at ang pagbigkas ng tahimik sa At-Tashahud”.

 

11.    Ang pagbigkas ng tahimik sa “At-Tashahuud” – ang salitang pagsaksi.

 

12.    Ang pagbigkas ng mga katagang hinaing sa Propeta Muhammadr.

 

13.    Ang pagtatapos ng pagdadasal sa mga katagang pangkapayapaan “Tasleem”. i.e. Assalamu Alaykum Warahmatullah.

 

14.    Habang tinutupad ang mga nasabing mga haligi ng Salaat, ang nagdadasal ay kinakailangang manatiling tahimik at mahinahon.

 

Ang mga nabanggit na bahagi ng Salaat ay mga haligi ng Salat na kapag ang isa ay nalampasan o nakalimutan, kinakailangang ulitin ang buong Raka’ah kung saan ang nasabing haligi ay nalaktawan.

 

Nguni’t kung ang Takberat-ul-Ihraam ay nalaktawan o nakalimutan, ang buong Salaat ay kinakailangang ulitin.

 

 

 

 

 

Araling Ika - 26

 

Ang Saligan Ng Salaat

 

 

 

 

1.       Ang pagtanggap ng Pananampalatayang Islam. Ang mga hindi nananampalataya ay hindi nangangailangan magsagawa ng Salat hanggang sila’y maniwala sa AllahU at sumaksi na walang diyos na nararapat sambahin maliban sa AllahU at si Muhammadr ay ang sugo ng Allah.

 

2.       An-Niyyah – Sa wikang arabic, ito’y nangangahulugan ng taos-pusong layunin at buong katapatan sa pagsasagawa ng naturang pagdadasal.

 

3.       Kalinisan - Kasama dito ang kalinisan sa katawan, ang suot na damit at ang lugar kung saan isasagawa ang pagdarasal.

 

4.       Pagpapadalisay – Ito’y tumutukoy sa pagsasagawa ng Wudho (o Ghusl) bago isasagawa ang pagdarasal, kabilang dito ang pagpapadalisay sa puso’t kaisipan

 

5.       Ang pananamit at ang pagtatakip sa Awrah -  Sa mga lalaki, mahalaga na matakpan ang bahaging mula sa pusod hanggang sa tuhod, at ang buong katawan naman sa mga kababaihan ay kinakailangang damitan o mabalot hanggang sa pulso, maliban sa mukha at mga kamay. At kapag may mga lalaki sa paligid, kinakailangan niyang takpan ang buo niyang katawan kasama ang mukha at kamay.

 

6.       Pagharap sa “Qiblah” – Ang taong nagdadasal ay dapat nakaharap sa Qiblah, kung saan matatagpuan ang Ka’aba sa Makkah. Kapag ang tao ay nasa banyagang lugar, at walang pamamaraan kung paano malalaman kung saan ang dako ng Qiblah, maari siyang humarap sa dakong pinananiniwalaan niyang pinakamalapit at doon isasagawa ang salaat.

 

7.       Oras – Ang salaat ay kinakailangang isagawa sa takdang oras.

 

 

 

 

 

Araling Ika - 27

 

Ang Mga Mahahalagang Gawain sa Salaat (Waajibaatu-Salat)

at Paano Binibigkas ang “Tashahud”

 

 

Dagdag sa mga nabanggit na labing-apat na haligi ng pagdadasal, may mga gawaing dapat gampanan na kinakailangang isasagawa habang nagdadasal. Ang mga ito ay ang mga sumusunod:

 

1.       Lahat ng takbeer (pagbigkas ng Allahu Akbar) maliban sa Takbeerat ul-Ihram.

 

2.       Ang pagbigkas ng "Subhana Rabiyal Adhim", (minsan) habang nasa Ruko (nakayukod).

 

3.       Ang pagbigkas ng "Sami Allahu Liman Hamidah" (minsan) habang pabalik sa pagkatayo mula sa Ruko maging ang nagdadasal ay ang Imam na namumuno o nag-iisang nagdadasal.

 

4.       Ang pagbigkas ng "Rabbana Walakal Hamd" (minsan) pagkatayo mula sa Ruko. Ito ay kinakailangan sa Imam pagkatapos bigkasin ng mga nagdadasal ang "Sami Allahu Liman Hamidah" at ang nag-iisang nagdadasal.

 

5.       Ang pagbigkas ng "Subhana Rabbiyal A'laa" minsan kapag naka-tirapa sa lupa.

 

6.       Ang pagbigkas ng "Rabb Ighfir Li" sa mahinahong pagka-upo sa gitna ng dalawang pagpapatirapa.

 

7.       Ang mahinahong nakaupo habang binibigkas ang unang Tashahud (ang salitang pagsaksi) pagkatapos ng dalawang Raka'at sa Dhuhr, Asr, Magrib at Isha.

 

8.       Ang pagbigkas ng At-Tashahud pagkatapos ng dalawang Raka'at sa Dhuhr, Asr, Magrib at Isha.

 

Ang walong gawaing nabanggit ay binubuo ng mga alituntunin sa pagdadasal at kapag ang isa sa mga ito ay hindi sinasadyang nalaktawan, ang nagdadasal ay kinakailangang ituwid ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng "Sujjod As-Sahu" (ang pagpapatirapa dahil sa pagkalimot) sa huling bahagi ng pagdadasal bago ang Taslim. Nguni’t kapag ang isa sa mga ito ay sadyang nilaktawan, ang pagdadasal ay walang saysay at kinakailanagang ulitin.

 

Paano binibigkas ang "Tashahud"

 

"At-Tahiyatu lillahi wasalawaatu watayyibaatu, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Assaalamu alayna wa 'alaa ibadi Allahis Saalihiyn. Ashadu al-laa-ilaaha wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasooluhu. Allahuma salli ala Muhammadan wa 'ala aali Muhammad, kama sallayta ala Ibrahima wa aali Ibrahim. Innaka Hameedon Majid. Wa baarik ala Muhammad wa ala aali Muhammad kama baarakta ala Ibrahima wa aali ibrahima. Innaka Hameedon Majid."

 

Ito'y nangangahulugan ng:

 

"Maligayang pagbati, ang mga pagdadasal at ang mga mabubuting bagay sa buhay na ito ay sa AllahU lamang. Ang kapayapaan, at habag ng AllahU nawa'y ipagkaloob sa inyo, O Propetar. Ang kapayapaan nawa'y ipagkaloob sa atin at sa mga alipin ng AllahU. Ako'y sumasaksi na wala ng ibang Diyos na nararapat sambahin maliban sa AllahU lamang at si Muhammadr ay sugo at alipin ng AllahU at ang kanyang huling Propetar.

 

O Allah, pagpalain mo si Muhammadr at ang kanyang kasambahay na tulad ng pagpapala mo kay Ibrahim at ang kanyang kasambahay. Sa Iyo ang Pagpupuri lamang, ang Maluwalhati. "

 

 

 

 

 

Araling Ika - 28

 

Mga Kanais-nais na Gawain sa Salaat

(Sunnan us-Salat)

 

 

1.       Ang pagbigkas ng Pambungad na Panalangin  (Dua al-Istiftah):

 

"Subhaanaka Allahuma Wabe Hamdika Watabarak Ismuka Wata'ala jadduka Wala Ilaha Ghairuka"

 

Ang Kahulugan ay:

 

"Ang Kaluwalhatian at Pagpupuri ay sa AllahU lamang, Pinagpala ang inyong Pangalan, Dakila ang inyong Kapangyarihan at Kara-ngalan. Walang Diyos maliban sa Inyo".

 

2.       Unang ilagay ang kanang kamay sa ibabaw ng kaliwang kamay at kapwa sila ilagay sa ibabaw ng kanyang dibdib habang nakatayo.

 

3.       Itaas ang dalawang kamay na kapantay ng balikat o malapit sa butas ng tainga sa mga sumusunod na pagkakataon:

 

i.     Sa pagpapahayag ng "Takbeer al Ihram".

ii.    Sa pagyukud sa Ruku'u

iii.      Sa pagbangon mula sa Ruku'u

iv.      Sa pagtayo pagkatapos bigkasin ang Tashahud.

 

4.       Ang pagbigkas ng mahigit sa isang ulit ng "Subhana Rabbi al-Atheem" sa Ruku'u.

 

5.       Ang pagsabi ng "Amen" pagkatapos ng pagbabasa ng Surah Al-Fatihah".

 

6.       Ang pagbanggit ng "Audhu billahi Minas Shaytanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem".

 

7.       Ang pagbigkas ng mahigit sa isang ulit ng "Rabbi ighfir li" sa panandaliang pagkaupo sa pagitan ng dalawang pagpapatirapa (Sujud).

 

8.       Ang pagpapantay ng ulo at likod habang nakayukod sa Ruku'u.

 

9.       Ang mga kamay ay hindi masyadong malapit sa tagiliran, o kaya ang mga hita ay nakadikit sa tiyan, sa pagpapatirapa.

 

10.    Ang mga kilay ay nakataas sa lupa habang nagpapatirapa. Sinabi ng Propeta Muhammadr:

 

"At huwag magpatirapa na katulad ng pagpapatirapa ng aso".

 

11.    Ang kaliwang paa ay nakalapat sa lupa at inuupuan ito na ang kanang paa ay nakatayo:

 

a.        Ang pagbigkas ng Tashahud;

 

b.       Ang pansamatalang paghinto sa pagitan ng dalawang pagpapatirapa;

 

c.        Sa huling bahagi ng Tashahhud kapag ang Salah ay dalawang raka'a (i.e. Fajr – ang Salah sa bukang liwayway).

 

12. At-Tawarruk. Ang pag-upo na ang kaliwang paa ay pinalabas mula sa ibaba ng kanyang kanang paa, sa lagay na ito ang kaliwang pigi[28]  sa sahig. Ito'y kanais-nais na gawain kapag nakaupo para sa huling tashahud sa Dhur, Asr, Maghrib at Isha. 

 

 

Araling Ika - 29

 

Mga Gawaing Nagpapawalang-saysay sa Salaah

 

 

1.       Ang sadyang pagsasalita.

 

2.       Pagtawa

 

3.       Kapag kumain

 

4.       Kapag uminom

 

5.       Kapag maghubad at makita ang Awrah.

 

6.       Kapag binago ang direksyon sa Ka'abah.

 

7.       Kapag gumawa ng anumang bagay na nagpapawalang-bisa sa pangkatawang kalinisan (wudho).

 

8.       Ang kapuna-punang paggalaw maliban sa mga mga kinakailangang galaw sa Salaat. (i.e. pag-aayos ng damit, pagtitingin sa paligid-ligid, pagkamot, atp).

 

9.       Ang hindi pagsunod sa anumang haligi ng Salaat, katulad ng pagtayo kapag may kakayahan, ang pagbigkas ng Surat Al-Fatihah.

 

 

 

Araling Ika - 30

 

Ang Pagpapatirapa Dahil sa Pagkalimot

(Sujud As-Sahu)

 

 

 

Bilang tao, madalas tayong magkamali. Katulad ng nabanggit sa una, kapag ang tao ay nabigong isakatuparan ang anumang haligi ng Salah o mga bagay na kinakailangang gawin, ang taong yan ay sapilitang ituwid ang pagkakamaling iyon sa pamamagitan ng pagsasagawa ng dalawang "Sujuud As-Sahu" (prostration due to forgetfulness) pagkatapos ng Salah bago magtaslim. Subali’t kapag ang haligi salah ang nalaktawan, kailangan itong ulitin ang raka'ah kung saan ang nalaktawan.

 

Ang Apat na pangunahing pagkakamali dahil sa pagkalimot.

 

v      Kapag nagdagdag sa bilang ng raka'a sa Salah (i.e. gumawa ng 5 raka'a sa Dhuhr sa halip na 4 na raka'a, ang dalawang ulit na pagpapatirapa ay maging sapilitan pagkatapos ng "Taslim".

 

v      Kapag ang Salaah ay naisagawa ng may kulang sa bilang ng raka'a sa nararapat na bilang ng raka'a (i.e. gumawa ng 3 raka'a sa halip na 4 apat na raka'a. Ang dalawang ulit ng pagpapatirapa dahil sa pagkalimut ay sapilitan bago ang "Tasleem". Ito ay kung naalala ang pagkalimut bago ang tasleem.

 

v      Kapag ang pagdagdag at paglaktaw ay nagawa nang isinasagawa ang Salaah. Ang pagpapatirapa ng dalawang ulit ay isasasagawa bago ang "Taslim".

 

v      Kapag ang tao ay may pag-aalinlangan kung may pagdagdag o paglaktaw sa bilang ng raka'a, mainam niyang isipin na siya'y naglaktaw ng bilang at isagawa ang Sujud As-Sahu bago ang Tasleem.

 

 

Mga Pagkakataon na ang “Sujud As-Sahu”

ay Nagiging Sapilitan

 

 

A. Kung ang Haligi ng Salah ay Nalaktawan

 

1.       Kung halimbawa ang isang Muslim ay nakalimot ng pagbabasa ng "Al-Fatihah" nguni’t naalala niya ito bago ang Ruku'u, o habang isinasagawa ang Ruku'u, kinakailangan niyang bumalik sa pagkatayo at simulang basahin ang "Al-Fatihah" at ilang bahagi sa Qur'an. Kapag ang paglaktaw ay naalala habang isinasagawa ang kasunod na Raka'a, ang pangalawang Raka'a ay siyang magiging unang Raka'a at ituloy ang nalalabing Raka'a upang tapusin ang nalalabing bilang ng raka'a ayon sa kinakailangang bilang sa naturang Salah at isagawa ang "Taslim" at dahil sa pagkalimut, ang Sujud As-Sahu ay sapilitan pagkatapos ay Taslim ulit.

 

2.       Kapag ang Muslim ay nakaupo sa panghuling Tashahud at naalala na may nalaktawan siyang pagpapatirapa, kinakailangang agad niyang isagawa ang pagpapatirapa at muling umupo upang basahin ang Tashahud at ang Taslim. Gawin ang Sujud As-Sahu at ang Taslim ulit.

 

3.       Ang mga naunang dalawang halimbawa ay naglalahad sa mga pagkakamali sa mga bahagi ng Salah (Rukun us-Salah) sa pagsasagawa nito ay hindi lamang kinakailangang ulitin ang nalaktawang bahagi nguni’t siya rin ay sapilitang isagawa ang Sujud As-Sahu.

 

B. Kapag ang Sapilitang Bahagi ay Nalaktawan

 

Nguni’t kapag ang kinakailangang bahagi (Waajib) ng Salah ay nakalimutan, ang pagsasagawa ng Sujud As-Sahu ay sapat upang ituwid ito. Hindi kinakailangang ulitin ang nakalimutang bahagi nito. At kapag ang nalaktawang waajib na bahagi ng Salah ay naalala sa sumunod na raka'a, hindi niya kinakailangang ulitin ang bahaging iyon nguni’t kanyang isasagawa ang Sujud As-Sahu at Taslim.

 

 

C. Kapag ang Kanais-nais na Bbahagi ng Salaat ay Nalaktawan

 

At kapag ang mga kanais-nais (Sunan) na bahagi ng Salah ay nalak-tawan o nakalimutan, ito'y hindi nangangailangang ulitin ang mga ito o kaya isagawa ang Sujud As-Sahu.

 

 

 

 

Araling Ika - 31

 

Zakat

 

 

Ang Zakat ay bahagi ng limang haligi ng Islam at nagtataglay ng mga mahalagang kapakanan o pakinabang tulad ng mga sumusunod:

 

1.       Nakakatulong ito upang tustusan ang pangangailangan ng mga mahihirap sa lipunan.

 

2.       Ito'y nagpapatibay at nagdudulot ng magandang pakikitungo at ugnayan ng mga mayayaman at ang mga maralita, tulad ng utang na loob ng natulungan sa tumulong sa kanya at ang pakikiramay ng mayayaman sa mga nangangailangan at mahihirap.

 

3.       Pinapadalisay nito ang ating sarili at ang ating mga ari-arian, at inilalayo tayo sa kasakiman o pagkamasarili at tinuturuan tayong maging mahabagin.

 

4.       Tinuturuan tayong maging mapagbigay at mapagmalasakit sa mga kapatid nating Muslim sa kanilang pangangailangan.

 

5.       Nagdadala ng biyaya mula sa AllahU, dahil Kanyang pinapalitan ang ating mga ipinamimigay. Sa maikling pananalita nagpapadagdag sa ating yaman.

 

Ang Zakat ay ipinag-uutos sa mga sumusunod na apat na uri ng ari-arian:

 

1.   Ang mga ani mula sa lupa tulad ng butil at prutas.

2.   Ang mga inaalagaang hayop.

3.   Ginto at pilak.

4.   Mga kalakal.

Sa lahat ng uri ng ari-arian, ang Nisab ay walang tawad, ang pinakamababang halaga o sukat ng pag-aari na magbabayad ng Zakat at kapag ang halaga ay mas mababa nito ang Zakat ay hindi sapilitan.

 

Ang Ani na mula sa Lupa:

 

Ang pinakamababang sukat ng ani (i.e. butil, prutas, bigas, datiles, ubas) ay 5 wasq o 675 kgs.

 

Kung ang pagsasaka ay nangangailangan ng patubig mula sa ulan o ilog na walang pagod o karagdagang trabaho sa magsasaka, 10% sa bilang o halaga ng ani ay ibabayad sa Zakat.

 

Kung ang patubig ng sakahan ay nagmula sa pamamagitan ng makina (water pump), gawang kanal o ibang pamamaraan ng pagpapatubig na nangangailangan ng gastos at paggawa nito, 5% sa halaga o bilang ng ani ay ibabayad sa Zakat.

 

At tungkol sa Zakat ng mga inaalagaang hayop, ang masusing pag-aaral nito ay mula sa AHadith ng Propeta Muhammadr at sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng mga Eskolar o paham at sa iba pang mga aklat. Sapagka’t ang aklat na ito ay sadyang ginawang payak para sa pangkalahatang kaalaman lamang.

 

Ginto, Pilak at Pera etc.

 

Ang pimakamababang halaga (Nisab) ng Ginto ay 20 Mithqal o katumbas ng 92 grams.

 

Ang pinakamababang halaga (Nisab) ng Pilak ay 140 Mithqal o katumbas ng 595 grams.

 

Ang Zakat na nararapat sa ginto o pilak ay 2.5% sa kabuoan ng halaga na umabot sa Nisab ng pag-aari at naipon sa loob ng isang taon.

 

Ang pagpapasya sa pilak ay pareho sa ginto, at ang mga iba't ibang uri ng pera tulad ng Peso, Dollar, Yen, Riyal, etc na umabot ang halaga ng Nisab sa Ginto sa loob ng isang taon, ang Zakat ay 2.5% sa halaga nito.

 

Nguni’t ang Zakat ng kita mula sa pamumuhunan, ang kabuuan ng isang taon ay hindi kinakailangan. Ang kita ay idagdag sa puhunan at bayaran ang Zakat. Kabilang dito ang mga bagong panganak sa mga inaalagaang hayop ay idagdag sa bilang ng mga naunang hayop sa pagkuha sa zakat maging ito man ay hindi umabot sa isang taon.

 

Ganoon din ang pagpapasya sa mga alahas ng mga babae na gawa sa ginto o pilak, pansariling gamit o pangpaupa, kapag ang mga ito ay umabot ang halaga sa Nisab sa loob ng isang taon, ayon sa pagpapaliwanag ng mga Eskolar sa hadith ng Propeta Muhammadr:

 

"Kung ang nagmamay-ari ng ginto o pilak ay hindi nagbayad ng nararapat na Zakat nito, sa pagdating ng Araw ng Muling Pagkabuhay, ang apoy na nasa mga pinggan ay ihahampas sa kanya; ang mga ito'y iinitin sa apoy ng impiyerno sa kanyang tagiliran, ang kanyang noo at ang kanyang likod ay papasuin nito. At kapag ang init ay napawi, muli siyang papasuin at ang ganitong pangyayari ay paulit-ulit na magaganap araw-araw sa loob ng  50 taon, hanggang sa araw ng paghuhukom sa mga alipin at kanyang makikita na ang kanyang daan ay nagdadala sa kanya sa Paraiso o sa Impiyerno."

 

Sinalaysay ni Amr bin Shu'aib na minsan sinabi ng Propetar:

 

Nang makakita ng babae na may suot na dalawang pulseras na gawa sa ginto ang kamay ng kanyang anak na babae, tinanong niya kung siya ba ay nagbigay ng Zakat sa mga ito. Nang sinagot siya ng hindi, ang Propeta Muhammadr ay nagsabi: "Magugustuhan mo kaya kung ang Allah ay maglalagay ng dalawang pulseras na gawa sa apoy kapalit ng pulseras na yan?" Nang marinig niya ang sinabi ng Propeta agad niyang hinubad ang mga ito. [Sinalaysay ni Abu Dawood, At-Tirmidhi, Ibn Majah]

 

Sinalaysay din ni Umn Salamah (r.a.): na habang nakasuot siya ng galang na gawa sa ginto sa kanyang bukong-bukong, tinanong niya ang Propeta Muhammadr, "O Sugo ng Allah! Ito ba ay Kanz (mga itinagong kayamanan)?" Ang sagot ng Propetar: Kapag ito'y pinadalisay sa pamamagitan ng pagbabayad ng Zakat, hindi ito isang Kanz." Ang utos na ito ay pinapatibay din ng iba pang Ahadith.

 

Uri ng Kayamanan

Nisab

Zakat

Mga Puna

Ginto

92 Gram

2.5%

Gamit pansarili

Pilak

595 Gram

2.5%

Gamit pansarili

Pera, Sinsilyo

Katumbas ng ginto

2.5%

Kasulukuyang halaga

Ani mula sa Lupa

675 Kilogram

10%

Likas na patubig

675 Kilogram

5%

Gawang patubig

Mga Kalakal

Katumbas ng halaga ng ginto

2.5%

Kasalukuyang halaga

 

May mga ilang Eskolar ang magkaiba ang pagpapasya tungkol sa "mga ginto na gamit pansarili o ipinapahiram ay libre sa pagbabayad ng Zakat" at ang kanilang batayan sa ganitong panukala ay ang mga sumusunod na katibayan:

 

v      Ang hadith na: "Walang Zakat sa mga alahas ng mga babae". Ito'y mahinang hadith sapagka't ang isa sa mga kawing-kawing sa mga nag-ulat ay binibilang na mahinang tagapagsalaysay.

 

v      May mga kasabihan ng mga Sahabah tulad nila Anas, Jabir Omar, Aisha, at Asma na walang Zakat sa mga pansariling gamit na mga alahas.

 

v      Sinalaysay ni Abu Huraira "Walang sadaqa[29] sa mga Muslim sa kanilang alipin o kabayo," [Iniulat ni Al-Bukhari]. Batay sa naturang hadith may mga Eskolar na naniniwala na ang alipin at kabayo ng lalaki ay katumbas ng alahas ng babae at kapwa nauukol dito.

 

Ang aming paninindigan tungkol sa bagay na ito ay pinaniniwalaan namin na ang mga pansariling alahas ay nararapat magbayad ng Zakat dahil ito ang naaayon sa Qur'an at sa Sunnah.

 

Pangangalakal at Lupa

 

Tungkol sa Zakat ng mga kalakal, ang may-ari ay kinakailangang kuwentahin ang halaga ng kalakal sa loob ng isang taon at ang 2.5% nito ay ibabawas bilang Zakat. Maging ang halaga sa pagbili nito ay katumbas ng halaga sa pangkasulukuyan, hihigit o kukulang ay hindi mahalaga dito.

 

Ayon sa hadith na sinalaysay ni Samurah, nawa'y kahabagan siya ng Allah:

 

"Ang Sugo ng Allah ay hinihikayat tayong magbayad ng Sadaqah (Zakat) sa anumang ating inihanda upang ipagbili." [Abu Dawood].

 

Kabilang dito ang mga lupaing ipagbibili, mga gusali, sasakyan, makinarya sa pagpapatubig o anumang uri ng bagay na kinuha upang ipagbili.

 

At ang gusali na itinayo upang paupahan nguni’t hindi ipagbibili, ang Zakat ay kukunin sa halaga ng upa sa loob ng isang taon, nguni’t ang gusali mismo ay hindi magbabayad ng zakat dahil hindi ito ipagbibli. Ganoon din sa pansariling sasakyan hindi ito magbabayad ng Zakat. At kapag ang may-ari ng paupahang sasakyan ay naka-ipon ng halaga na umabot sa Nisab sa loob ng isang taon mula sa pagpapaupa, ang pagbabayad ng Zakat ay nagiging sapilitan maging ang halagang naipong ito ay pansarili, pagpapakasal, pambayad ng utang, pambili o sa kahit anong dahilan; ito'y nababatay sa mga katibayan ng Shari'ah (Batas ng Islam) sa ating tungkulin sa Zakat. Ayon sa mapapanaligang pananaw ng mga Eskolar, ang pagkakautang ay hindi sapat na dahilan upang hindi magbayad ng Zakat.

 

Ganoon din sa kayamanan o pera ng mga ulila at mga taong may kulang-kulang sa pag-iisip; kapag umabot sa Nisab at lumipas ang isang taon, ang Zakat ay kinakailangang bayaran, at ang kanilang katiwala ang siyang magbabayad para sa kanila.

 

Ang AllahU ang nagbigay ng kautusan kung sino ang nararapat tumanggap ng Zakat sa Banal na Qur'an:

 

Ang As-Sadaqah (dito, ito ay nangangahulugan ng katungkulang kawanggawa, ang Zakah), ay para lamang sa Fuqara (sa mga mahihirap na hindi nagpapalimos), at sa Masakin (sa mga mahihirap na nagpapalimos), at sa mga nagtatrabaho upang mangalap (ng pondo); at silang (mga tao) na ang kanilang puso ay nahihilig (tungo sa Islam, nakakakita ng liwanag ng katotohanan ng pananampalataya); at sa pagpapalaya ng mga bihag (alipin); at sa mga may pagkakautang; at para sa Kapakanan ng Allah (para sa Mujahidun, sila na nakikipaglaban sa banal na digmaan dahilan sa kanilang pagmamahal sa Kanya), at sa mga naglalakbay (na napalayo at walang ibang mahihingan ng tulong); isang katungkulan na itinalaga ng Allah. At ang Allah ang Ganap na Nakakaalam, ang Sukdol sa Karunungan. [Qur'an 9:60]

 

Walang sinuman ang maaring bumago, magdagdag o magtanggal sa walong kaurian ng mga tao na binanggit ng AllahU, at ang AllahU ang Higit na Nakaaalam, Magaling sa lahat.  

 

 

 

 

Araling Ika - 32

 

Ang Paghuhugas sa Patay na Muslim

 

Ihanda ang bangkay ng patay ayon sa mga sumusunod:

 

1.       Kapag matiyak na ang kamatayan, ang mga mata at panga ng patay ay dapat isara.

 

2.       Habang hinuhugasan ang patay, ang "Awrah" (mula sa Aralin #26) ay dapat takpan, ang katawan ay ihapay o bahagyang itaas at ang tiyan ay dahan-dahang pigain upang mailabas at malinisan ang mga dumi sa tiyan. Kinakailangang balutin ng naghuhugas ang kanyang mga kamay ng tela o katulad ng gamit sa ospital (surgical gloves). Ang paghuhugas sa katawan ng patay ay tulad din ng pagsasagawa ng Wudho para sa Salaat. Ang ulo at ang balbas ay huhugasan ng tubig at Sidr (Lote Tree leaves) o sabon, at ang kanang bahagi ng katawan ay unang huhugasan bago ang sa kaliwang bahagi ng katawan ng tatlong ulit na huhugasan na ang panghuli ay huhugasan ng purong tubig lamang.

 

Sa tuwing pigain ang tiyan, bawat labas ng dumi ay kinakailangang hugasan at ang butas ng puwit ay sarhan ng bulak o ibang bagay na katulad nito. Kung ang mga bagay na ito ay hindi maari, gumamit ng plaster at muling hugasan ang patay tulad sa Wudho.

 

Kung sa palagay ng naghuhugas ng patay na ang tatlong ulit ay hindi sapat upang linisin ito, maaring hugasan pa ito hanggang lima, pitong ulit. Ang bangkay ay pupunasan ng malinis na tela at lagyan ng pabango ang mga tagong bahagi ng katawan at ang mga butong nakalapat sa lupa sa tuwing nagpapatirapa. Mainam kapag gumamit ng kahoy na pabango ('Oud) sa buong katawan ng patay. Maaring putulin ng naghuhugas ang mga mahahabang kuko ng bangkay, at paiksiin ang bigote, nguni’t huwag suklayin ang buhok. Kung ang patay ay babae, ang kanyang mga buhok ay maaring pilipitin ng tatlong bahagi at ilagay sa kanyang likod.

 

3.       Balutin ang (katawan) ng bangkay. Kanais-nais na balutin ang lalaki ng tatlong puting tela na walang damit o telang pamagong sa ulo. Ang tatlong puting tela ay ibabalot sa bangkay ng minsanan

 

Ang babae ay balutin ng limang piraso ng puting tela, pantalukbong, sa baywang at dalawang piraso na pambalot at ang buong katawan ng isa hanggang tatlong pirasong tela. Ang batang babae ay binabalot ng isang pandamit at dalawang piraso sa buong katawan.

 

4.       Nararapat na mga taong humugas sa patay na lalaki, magbigay-dasal at maglibing nito ay ang kanyang mga lalaking katiwala o malapit sa kanya (i.e. tatay, kapatid o kaanak na lalaki). Ganoon din sa patay na babae, ang kanyang ina, kapatid na babae o kaanak na babae.

 

Ang asawang lalaki ay maaring hugasan ang asawang babae at ang asawang babae ay maaring hugasan ang asawang lalaki katulad ng bangkay ng katawan ni Abu Bakr ay hinugasan ng kanyang asawa. Si Ali sa isang pangyayari ay hinugasan ang bangkay ng kanyang asawa na si Fatimah.

 

 

 

 

Araling Ika - 33

 

Paano Isinasagawa ang Salaat ng Paglilibing

  

 

Apat na Takbir ang babanggitin sa Salaat:

 

1.       Bigkasin ang unang Takbir at basahin ang "Al-Fatiha". Maaring bigkasin ang isang surah o isa o dalawang taludtod mula sa Qur'an ayon sa Hadith na iniulat ni Ibn Abbas.

 

2.       Bigkasin ang pangalawang Takbir at batiin ang Propeta Muhammadr tulad sa Tashahhud.

 

3.       Bigkasin ang pangatlong Takbir, at humingi ng patawad sa AllahU.

 

"O Allah! Patawarin mo ang aming pamumuhay, ang aming kamatayan, ang aming pagparito at hindi pagparito, ang aming pagkabata at pagkatanda, ang aming kalalakihan at kababaihan. O Allah! Kung sinuman sa amin ang naisin mong mabuhay, gawin mo siyang mamuhay na naayon sa Islam, at kung sinuman ang naisin mong mamatay, gawin mo siyang mamatay na nasa estado ng Islam o paniniwala. O Allah! Patawarin mo siya, kaawaan mo siya, pagpalain mo siya, gawin mong maluwag at mahinahon ang kanyang pagpasok, hugasan mo siya ng pinakamalinis at pinakadalisay na tubig at padalisayin mo siya sa kanyang mga pagkakasala tulad ng damit na hinugasan ng tubig at nalinisan. Bigyan mo siya ng tahanang higit na mabuti kaysa dito sa lupa at pamilya na higit na mabuti kaysa sa kanyang pamilya, at papasukin mo siya sa Paraiso at alagaan mo siya laban sa mga pagsubok sa libingan at sa impiyerno. Gawin mong maluwag ang kanyang libingan at bigyan mo siya ng ilaw".

 

Sunnah ng Propeta Muhammadr na ang Imam ay nakaharap sa Qiblah habang nakatayo, sa harap ng ulo ng lalaking patay at sa harap ng gitnang bahagi ng katawan ng babaing bangkay.

 

Kapag ang patay ay higit sa isa, ang lalaki ay ilagay sa harap mismo ng Imam kasunod ng bangkay na babae. Kapag may mga bata, ang katawan ng lalaking bata ay ilagay kasunod ng bangkay ng lalaki. Kung ang mga patay ay kasama ng batang babae, ito'y ilagay kasunod ng bangkay ng malaking babae.

 

Ang mga bangkay ay iayos na ang ulo ng batang lalaki ay kapantay ng ulo ng malaking lalaki. Ang katawan ng babae ay ilagay kasunod ng bangkay ng batang lalaki na ang baywang ng babae ay kahilera ng ulo ng lalaki. Ganoon din sa katawan ng batang babae ay kahilera ng katawan ng malaking babae at ang gitna ng kanyang katawan ay kahilera ng ulo ng lalaki.

 

Sa ganitong ayos, ang Imam ay tatayo na ang ulo ng patay na lalaki at ang baywang ng patay na babae ay sa kanyang harapan.

 

Ang mga taong dumalo sa Salaat ng paglilibing ay sa likod ng Iman katulad ng sa ibang Salaat, at kapag ang dumalo sa salaat ay walang lugar sa likuran ng Imam, maari siyang tumabi sa gawing kanan ng Imam.

 

Ang lahat ng pagpupuri ay sa AllahU lamang at ang Kapayapaan at pagpapala nawa’y ipagkaloob sa Propeta Muhammadr at sa kanyang mga kaanak kasama ang mga Sahabah.

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++

 

 

Mga Sanggunian sa Pagsusulat

 

Interpretation of the Meanings of the Noble Qur'an

Translated By: Dr. Muhammad Muhsin Khan &

Dr. Muhammad Taqi Uddin Al-Hilali

 

The Most Importtant Lesson for Every Muslim

(In Arabic) By: Shiek Abdul aziz bin Baz

 

The Book of Prayers

Compiled by: Nathif Adam

 

Salat According to the Manners of Prophet Muhammadr

By: Hammudah Adulati

 

The Meaning of the Testimony of Faith

"La Ilaha Illa Allah

By: Shiekh Hamoud Al-Lahim

 

Kitab At-Tauhid

By: Shiekh-ul-Islam Muhammad bin Abdallah Abdul-Wahab

 

Pilar of Islam and Iman

By: Shiekh Muhammad Bin Jameel Zino

 

 

 

Mga Sanggunian sa Pagsalin

Tafsir Ibn Kathir

(Abridge)

 [1]  UAzza Wa Jal. Pangungusap sa wikang arabik na may kahulugan sa wikang Filipino na "Ang Kataas-taasan."

[2]  r  - Sallallahu Alayhi Wa Sallam. Isang pangungusap sa wikang Arabic na binabanggit sa tuwing sasabihin o maririnig ang pangalan ni Propeta Muhammad. Ang pinakamalapit na kahulugan sa wikang Pilipino ay "Nawa'y itampok ng Allah ang pagbanggit sa kanya at ilayo siya sa anumang paninira (derogatory things) at iligtas siya sa anumang masasama (evil)."

[3]  Mga nakuhang gamit at ari-arian ng mga natalong kaaway sa digmaan.

[4]  Mga mahihirap, maralita, pulubi, biyuda, ulila, atp.

[5] Pamantayan, mga kautusan, mga gawain o ritwal ng pagsamba, mga pahayag, husga o hatol, pagsang-ayun at pagtanggi, atp. ng Propeta Muhammadr.

[6]  Isang salita sa wikang arabik na ang pinakamalapit na kahulugan sa wikang Pilipino ay Panginoon, Tagapaglikha, Tagapagbigay, atp.

[7]  Ang Saligang Batas sa Islam.

[8] Ang Panginoon, Tagapagtustus. Siya na hindi nangangailangan ng pagkain at inumin.

[9]    Ang AllahU ay nasa ibabaw ng kanyang Trono.

[10] Ang mga sumasamba sa mga diyus-diyusan, nagtatambal sa kanilang pagsamba ng maliban sa AllahU.

[11]  R.A. Radhi Allahu anhum. Pangungusap sa wikang arabik na may pinakamalapit na kalulugan sa wikang filipino, ”Nawa’y mapasakanya ang kapayapaan, pagpapala, at habag ng AllahU.”

[12]  Ang paggawa ng kabutihan o pagpapaganda ng mga gawaing pagsamba upang masabing banal.

[13]   Dalisay, orihinal, totoo, at iba pa na Hadith.

[14]   Isang uri ng pang-akit o panghalina na karniwang ginagamit sa babae o lalaki.

[15]   Isang uri ng lamang dagat (Shell)

[16]   Pilipit na tela o liso na may papel na naglalaman ng mga kataga.

[17]   Mga Muslim na nakakita mismo sa Propetar sa kanyang panahon.

[18]  Dalisay, totoo at may kapitagan.

[19]  Isang uri ng puno na kalimitang pinagsisilungan ng mga Hudyo.

[20]  Pangalan ng isang puno na ibinigay ng mga Hudyo dahil dito nila madalas ibinibitin ang kanilang espada o sable. Sa literal na kahulugan ay tinutukoy ang Sakbat ng Sable o Espada.

[21] Ang taong naglalabas ng bago o bumago sa katuruan at gawain ng pagsamba na hindi naangkop sa nilalaman ng Banal na Qur’an at ang Sunnah ng Propeta Muhammadr.

[22]   Pinong harina ng Sebada (Barley) at trigo na inihalo sa tubig at mantikilya.

[23] Ang panahon mula sa katapusan ng buhay sa mundong ito hanggang sa Araw ng Paghuhukom.

[24]  Ugat ng kahoy na ginanamit sa paglilinis sa ngipin. Ito ay isang sunnah ng Propetar.

[25]  Bungang tulog o panaginip.

[26]  Isang katagang Arabic na may kahulugang ‘Ang pagsisimula sa ngalan ng Allah.’

[27]  Gumamit ng anumang uri ng tela sa paghuhugas at iwasan ang pagdikit ng balat sa balat maging ito man ay sarili mong kamay.

[28]  Alinman sa dalawang malamang bahagi ng balakang sa dakong likod.

[29]    Kawanggawa o abuloy.

1
2999
تعليقات (0)